Procedurevergadering

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering: "Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 14 september 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden SZW d.d. 14 september 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 14 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
5
Bekrachtiging van een onderdeel van het Besluit benoemingsprocedure SER en tot wijziging van de Wet op de Sociaal-Economische Raad in verband met vervanging van de goedkeuringsprocedure door een voorhangprocedure

Te behandelen:

7
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021)

Te behandelen:

13
17
Instellen voorbereidingsgroep rondetafelgesprek met UWV & SVB over knelpuntenbrief wet & regelgeving

Details

Besluit: Verzoek gehonoreerd (zie besluit emailprocedure 9 juli 2021). De voorbereidingscommissie, bestaande uit de leden Gijs van Dijk (PvdA), Tielen (VVD) en Ceder (ChristenUnie), zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter vaststelling aan de commissie voorleggen.

Te behandelen:

55
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 oktober 2021 op 14 oktober 2021
56
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 2 september 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
 4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
 5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

Plenaire debatten:
 1. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 2. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 3. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 
 4. Debat over het Corona steunpakket (aangevraagd door hetl id Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 7 september 2021).

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over het bericht dat de LBV een cao-akkoord met uitzendwerkgevers heeft gesloten (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 1 juni 2021) Dit debat is komen te vervallen bij de RvW van 7 september 2021.

Tweeminutendebatten:
 1. Tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid (CD d.d. 30/06)
 2. Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 07/07)
 3. Tweeminutendebat Uitwerking pensioenakkoord (32043-562)
57
Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Details

Besluit: Ter informatie.
 • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat (35666) - 4 oktober 2021, 10.00-13.00 uur
 • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 15 oktober 2021 - 14 oktober 2021, 10.00-12.00 uur: wordt omgezet in schriftelijk overleg (inbrengdatum 5 oktober 2021)
 • Commissiedebat Inburgering en integratie - 27 oktober 2021, 10.00-14.00 uur
 • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken 6 december 2021 - 2 december 2021, 14.00-16.00 uur
58
Ongeplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)
59
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek aan UWV op 24 (ochtend/middag) of 27 (ochtend) september 2021

Details

Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal een nieuwe datum worden gezocht.            
60
Uitkomst emaiIinventarisatie - Deelname besloten technische briefing ARK onderzoek arbeidsuitbuiting op 28 september 2021, 17.45-18.45 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de besloten technische briefing ARK doorgang te laten vinden op 28 september 2021.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Neef (VVD), El Yassini (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA), Maatoug (GroenLinks), Bikker (ChristenUnie), Van Baarle (DENK) en Van der Plas (BBB).
61
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek gemeente Tilburg 'Beweging van Vertrouwen' op 1 oktober 2021, 10.30-16.15 uur

Details

Besluit: Er hebben zich onvoldoende leden aangemeld om het werkbezoek aan de gemeente Tilburg doorgang te laten vinden. Het wordt aan de individuele leden overgelaten om deel te nemen aan dit werkbezoek.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Peters (CDA), Maatoug (GroenLinks) en Ceder (ChristenUnie).
62
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname diverse activiteiten op het terrein van sociale Zaken en Werkgelegenheid

Details

Besluit: Voor de activiteit op 4 oktober wordt een nieuwe datum gezocht. De activiteiten op 15 en 25 oktober vinden doorgang.
 • 1. 4 oktober 2021, 11.00-12.00 uur - Technische briefing over asbest 
              De volgende leden hebben zich aangemeld: De Neef (VVD), Van Beukering (D66), Van Kent (SP) en Maatoug (GroenLinks). Er
              zijn voldoende aanmeldingen om de technische briefing asbest doorgang te laten vinden. Er zal een nieuwe tijdstip/datum worden
              gezocht.
 • 2. 15 oktober 2021 - Werkbezoek aan SVB (locatie: hoofdkantoor Amstelveen)   
               De volgende leden hebben zich aangemeld: De Neef (VVD) Tielen (VVD), Van Beukering (D66), Maatoug (GroenLinks) en Van
               Houwelingen (FvD). Er zijn voldoende aanmeldingen om het werkbezoek aan SVB doorgang te laten vinden op 15 oktober 2021.
 • 3. 25 oktober 2021, 14.00-15.00 uur - Kennismakingsgesprek met de Bestuursraad van SZW (locatie: ministerie SZW)
               De volgende leden hebben zich aangemeld: Koerhuis (VVD), De Neef (VVD), Van Beukering (D66) en Palland (CDA). Er zijn
               voldoende aanmeldingen om het kennismakingsgesprek met de Bestuursraad van SZW doorgang te laten vinden op 25 oktober
               2021.
63
Uitkomst inventarisatie - Deelname werkbezoek AFM op 22 november 2021, 10.00-13.00 (locatie Amsterdam)

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het werkbezoek AFM doorgang te laten vinden op 22 november 2021.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA), en Den Haan (Fractie Den Haan).
65
Afronding kennisthema ‘Veranderende arbeidsmarkt’