Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

14 september 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • D. de Neef (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden SZW d.d. 14 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2022 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022) (35 287)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Bekrachtiging van een onderdeel van het Besluit benoemingsprocedure SER en tot wijziging van de Wet op de Sociaal-Economische Raad in verband met vervanging van de goedkeuringsprocedure door een voorhangprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang koninklijk besluit verlenging artikelen Participatiewet vanwege Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Opvolging rapport 'Als verrekenen een beperking is'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwikkelingen van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) en de kosten van de RSO

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de uitvoering van de motie van het lid Van Kent over financiële afhankelijkheid van productiewerk in re-integratietrajecten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Herstellen garantiebedrag Wajongers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek naar de verschijningsvormen van uitbesteding

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Instellen voorbereidingsgroep rondetafelgesprek met UWV & SVB over knelpuntenbrief wet & regelgeving

  Besluit: Verzoek gehonoreerd (zie besluit emailprocedure 9 juli 2021). De voorbereidingscommissie, bestaande uit de leden Gijs van Dijk (PvdA), Tielen (VVD) en Ceder (ChristenUnie), zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter vaststelling aan de commissie voorleggen.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Inventarisatie nationaliteit Sociale Zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering en evaluatie Wet SUWI

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Signalering fraudefenomenen in de Sociale Zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang problematiek rijnvarenden met een Luxemburgse werkgever

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Diverse onderwerpen WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Verlenging geldigheidsduur functies CBBS) (Kamerstuk 29544-1065)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording overige vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (Kamerstuk 35830-XV-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Verslag 109e Internationale Arbeidsconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang Verbetertraject kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Resultaten banenafspraak 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Gemeentenieuws van SZW-2021-5

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Eerste rapportage ambities kinderarmoede

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapportage Cao-afspraken 2020 over de inhoudelijke ontwikkeling van cao’s

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Opties voor een begeleidingsbonus voor werkgevers

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorbehoud bij artikel 26 van het VN Kinderrechtenverdrag (IVRK)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verkenning kosten en baten no-riskpolis langdurig bijstandsgerechtigden

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Onderzoek naar cao-afspraken RVU

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aankondiging naamswijziging Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Plan van aanpak voor de periodieke rapportage over het inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het thema ‘Werkloosheid bij werknemers’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Evaluaties subsidieregelingen voor Leven Lang Ontwikkelen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wijziging planning beleidsdoorlichtingen van artikel 6 (Ziekte en Zwangerschap), artikel 7 (Kinderopvang) en artikel 13 (Samenleving en Integratie)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Het terugvorderen en kwijtschelden van WIA-voorschotten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Publicatie Besluit Inburgering en Regeling Inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Wijzigingsregelingen NOW najaar 2021 en vaststelling NOW-1

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op het verzoek van het lid Van Kent, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2021, over het bericht dat de LBV een cao-akkoord met uitzendwerkgevers heeft gesloten

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie inzake Individuele studietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Innovatie werkvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op vraag van het lid Van Kent, gesteld tijdens het commissiedebat van 30 juni 2021, over werkwijze Inlichtingenbureau (IB)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Informele Raad WSB 8 en 9 juli 2021 (Kamerstuk 21501-31-622)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Nederlandse reactie EU consultatie individuele leerrekening

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van de Informele Raad WSB van 8 en 9 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over het verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Comité over de toepassing van Richtlijn 2014/50/EU

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche: Mededeling “Europees Strategisch Kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027”

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 26 augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 2 september 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  2. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  3. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 
  4. Debat over het Corona steunpakket (aangevraagd door hetl id Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 7 september 2021).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de LBV een cao-akkoord met uitzendwerkgevers heeft gesloten (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 1 juni 2021) Dit debat is komen te vervallen bij de RvW van 7 september 2021.

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid (CD d.d. 30/06)
  2. Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 07/07)
  3. Tweeminutendebat Uitwerking pensioenakkoord (32043-562)
 56. 56

  Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat (35666) - 4 oktober 2021, 10.00-13.00 uur
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 15 oktober 2021 - 14 oktober 2021, 10.00-12.00 uur: wordt omgezet in schriftelijk overleg (inbrengdatum 5 oktober 2021)
  • Commissiedebat Inburgering en integratie - 27 oktober 2021, 10.00-14.00 uur
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken 6 december 2021 - 2 december 2021, 14.00-16.00 uur
 57. 57

  Ongeplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

 58. 58

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek aan UWV op 24 (ochtend/middag) of 27 (ochtend) september 2021

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen zal een nieuwe datum worden gezocht.            
 59. 59

  Uitkomst emaiIinventarisatie - Deelname besloten technische briefing ARK onderzoek arbeidsuitbuiting op 28 september 2021, 17.45-18.45 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de besloten technische briefing ARK doorgang te laten vinden op 28 september 2021.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Neef (VVD), El Yassini (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA), Maatoug (GroenLinks), Bikker (ChristenUnie), Van Baarle (DENK) en Van der Plas (BBB).
 60. 60

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek gemeente Tilburg 'Beweging van Vertrouwen' op 1 oktober 2021, 10.30-16.15 uur

  Besluit: Er hebben zich onvoldoende leden aangemeld om het werkbezoek aan de gemeente Tilburg doorgang te laten vinden. Het wordt aan de individuele leden overgelaten om deel te nemen aan dit werkbezoek.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Peters (CDA), Maatoug (GroenLinks) en Ceder (ChristenUnie).
 61. 61

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname diverse activiteiten op het terrein van sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Besluit: Voor de activiteit op 4 oktober wordt een nieuwe datum gezocht. De activiteiten op 15 en 25 oktober vinden doorgang.
  • 1. 4 oktober 2021, 11.00-12.00 uur - Technische briefing over asbest 
                De volgende leden hebben zich aangemeld: De Neef (VVD), Van Beukering (D66), Van Kent (SP) en Maatoug (GroenLinks). Er
                zijn voldoende aanmeldingen om de technische briefing asbest doorgang te laten vinden. Er zal een nieuwe tijdstip/datum worden
                gezocht.
  • 2. 15 oktober 2021 - Werkbezoek aan SVB (locatie: hoofdkantoor Amstelveen)   
                 De volgende leden hebben zich aangemeld: De Neef (VVD) Tielen (VVD), Van Beukering (D66), Maatoug (GroenLinks) en Van
                 Houwelingen (FvD). Er zijn voldoende aanmeldingen om het werkbezoek aan SVB doorgang te laten vinden op 15 oktober 2021.
  • 3. 25 oktober 2021, 14.00-15.00 uur - Kennismakingsgesprek met de Bestuursraad van SZW (locatie: ministerie SZW)
                 De volgende leden hebben zich aangemeld: Koerhuis (VVD), De Neef (VVD), Van Beukering (D66) en Palland (CDA). Er zijn
                 voldoende aanmeldingen om het kennismakingsgesprek met de Bestuursraad van SZW doorgang te laten vinden op 25 oktober
                 2021.
 62. 62

  Uitkomst inventarisatie - Deelname werkbezoek AFM op 22 november 2021, 10.00-13.00 (locatie Amsterdam)

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het werkbezoek AFM doorgang te laten vinden op 22 november 2021.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA), en Den Haan (Fractie Den Haan).
 63. 63

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data