Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 23 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Taakafbakening vaste commissie voor Digitale Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Mededeling EU-Strategie voor COVID-19 behandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie Mededeling Europese Commissie Eén Verenigd Front tegen Covid-19 (Kamerstuk 25295-989)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling Europees kankerbestrijdingsplan (Kamerstuk 22112-3058)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over kabinetsappreciatie Commissiemededeling HERA Incubator (Kamerstuk 25295-1026)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Uitbreiding Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) mandaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Vergaderstukken Audit Committee VWS 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op gewijzigde motie van het lid Van Houwelingen over notulen en vergaderstukken van het Audit Committee VWS naar de Kamer sturen (Kamerstuk 35830-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende de Wet transparantieregister zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  35853 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I en II, behorende bij de Opiumwet ivm de plaatsing op lijst II van 3-MMC, alsmede plaatsing op lijst I en II van enkele andere middelen en beantwoording vragen commissie, gesteld tijdens het commissiedebat J&V d.d. 2 juni 2021, over drugsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nieuwe versie wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Juridische mogelijkheden m.b.t. gezonde voedselomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de concept Wijziging subsidieregeling stageplaatsen zorg II

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Openbare jaarverantwoording zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het RIVM-evaluatierapport predistributie jodiumtabletten 2017 en aankondiging nieuwe predistributie jodiumtabletten 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Extern onderzoek over de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (BPM) en de overeenkomst met Relief Goods Alliance B.V. (RGA)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Vereniging Yogadocenten Nederland over hervatten van yogalessen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer Z. met betrekking tot de vergoeding van de behandeling percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toezending 'Signalement van meerzorg naar passende zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vitamine K-profylaxe beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kostenonderzoek Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geconsolideerde tekst van de Wet op het bevolkingsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Combinatietest binnen de prenatale screening

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken SARS-CoV-2 bij dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapportage grenseffecten accijnsverhoging tabak

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken zoönosenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Monitor ontwikkelingen cliëntondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over informatie betreffende de concept Wijziging Subsidieregeling donatie bij leven

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag van een schriftelijk overleg over 'Onderzoek structureel benodigd budget jeugdzorg' (Kamerstuk 31839-760)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over ''Vaccinatie van kinderen met een medisch risico en ringvaccinatie''

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over vier petities vanuit complementaire zorg over openstelling alternatieve zorg tijdens de lockdown

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Inzet Janssen- en AstraZeneca-vaccin

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitvoering van de motie van het lid Paternotte c.s. over vliegverboden heroverwegen voor landen waar zorgwekkende varianten heersen (Kamerstuk 25295-1245)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontwikkelingen in de sport van het afgelopen half jaar en contouren van de toekomst van de sport in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken over Intervence (Kamerstuk 31839-772)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Vergoeding testen voor uitgaande reizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 18 juni 2021)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (organiseren in wetgevingsoverleg, 28 juni 2021)
  1. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (28 juni 2021 van 10.00 tot 13.00 uur);
  2. 35 665 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (28 juni 2021 van 13.30 tot 16.30 uur).

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 
  2. 35 593 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten. De stemmingen zijn voorzien op 22 juni 2021.  
  3. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel voor de zomer (2021) te behandelen.
  4. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  5. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  6. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  7. 35 763 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Aangemeld als hamerstuk.
  8. 35 401 Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV.
 46. 46

  Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

  Besluit:   Ter informatie.
  • Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid (CD 16/6). 
 47. 47

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 18 juni 2021)

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020 als debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg). (min.VWS, min. BZK). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
  2. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021).
  3. Debat over de turnsport n.a.v. het rapport Ongelijke leggers (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 11 mei 2021).
  4. Debat over de mondkapjesdeal met dhr. Van Lienden (aangevraagd door het lid Pouw-Verweij tijdens de RvW van 8 juni 2021 (minister MZ)
 48. 48

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: Ter informatie.   

  Reeds ingepland:
  1. CD Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling, 22 juni 2021 (18.00 tot 23.00 uur);
  2. CD Intensieve Kindzorg, 23 juni 2021, (17.30-18.30 uur);
  3. WGO Jaarverslag en Slotwet 2020 ministerie VWS,  23 juni 2021 (18.45-23.00 uur);
  4. WGO Wetsvoorstel  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (35504), 28 juni 2021 (van 10.00 tot 13.00 uur);
  5. WGO Wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665), 28 juni 2021 (van 13.30 tot 16.30 uur);
  6. CD Pakketbeheer, 30 juni 2021 (14.00-19.00 uur)
  7. CD Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg, 5 juli 2021 (14.30-19.30 uur)

  In concept ingepland ná het zomerreces:
  1. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 16 september 2021, 10.00-15.00 uur
  2. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503), 14 oktober 2021, 13.30-17.30 uur
  3. NO Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet (Kamerstuk 35721), 28 oktober 2021, 10.00-14.00 uur

  Nog in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie-RvW  van 14 april jl.). Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de kabinetsreactie.
  2. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2021. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandelingen VWS en J&V.
  3. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandeling VWS.
 49. 49

  Overzicht ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Via een emailinventarisatie kunnen de fracties aangeven welke commissiedebatten zij graag tot aan het komende herfstreces wensen te voeren. Op basis van deze inventarisatie zal de commissie in haar procedurevergadering van 7 juli a.s. een besluit nemen.
  1. CD Acute Zorg 1 geagendeerde brief d.d. 19 april 2021. 
  2. CD Administratieve lasten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
  3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
  4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  5. CD Dementiezorg, 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 maart 2021.
  6. CD E-health/Slimme zorg 2 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
  7. CD Eerstelijnszorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
  8. CD Eigen bijdragen in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
  9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  10. CD Gehandicaptenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2020. 
  11. CD GGZ 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2020. 
  12. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  13. CD Hulpmiddelenbeleid 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
  14. CD Inspectie (IGJ) 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
  15. CD Langer Thuis 4 geagendeerde brieven. Minst reente brief d.d. 7 december 2020. 
  16. CD Leefstijlpreventie 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 27 januari 2021.
  17. CD Maatschappelijke opvang  3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 december 2020. 
  18. CD Medische ethiek 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
  19. CD Medisch Zorglandschap 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
  20. CD Medische preventie 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
  21. CD Mondzorg 1 geagendeerde brief d.d. 24 juni 2020.
  22. CD Orgaandonatie 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  23. CD Patiënten- en cliëntenrechten 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
  24. CD PGB 1 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021
  25. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020.
  26. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  27. CD Wijkverpleging  4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 november 2020.
  28. CD WMO 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 augustus 2020. 
  29. CD Zorgfraude 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29 januari 2021. 
 50. 50

  Vervolg overzicht ongeplande commissie-activiteiten

  Besluit: Ter informatie. 

  31. CD Zorgverzekeringswet 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
  32. CD Zwangerschap en geboorte 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.
 51. 51

  Overzicht data procedurevergaderingen VWS na het zomerreces (woensdagen van 10.15 tot 11.30 uur)

  Besluit: Ter informatie.
  • 8 september 2021 
  • 29 september 2021
  • 13 oktober 2021
  • 3 november 2021
  • 17 november 2021
  • 1 december 2021
  • 15 december 2021.
 52. 52

  Verzoek van de SER om een gesprek over het briefadvies 'Jeugdzorg: van systemen naar mensen'

 53. 53

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden betreffende de Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (Kamerstuk 35815)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Ontwerpregeling Wgp-maximumprijzen oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Ontwerpregeling beschikbaarheid en bereikbaarheid acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Aanwijzing aan Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in verband met wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG

  Te behandelen:

  Loading data