Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 24 juni 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Procedurevergadering VWS
Agenda procedurevergadering
Download Agenda MET NAGEKOMEN AGENDAPUNTEN procedurevergadering VWS donderdag 24 juni 2021 11.15 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 23 juni 2021

Te behandelen:

9
Stafnotitie - EU dossiers VWS - tips tricks en stand van zaken
17
Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I en II, behorende bij de Opiumwet ivm de plaatsing op lijst II van 3-MMC, alsmede plaatsing op lijst I en II van enkele andere middelen en beantwoording vragen commissie, gesteld tijdens het commissiedebat J&V d.d. 2 juni 2021, over drugsbeleid

Te behandelen:

26
Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer Z. met betrekking tot de vergoeding van de behandeling percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED)

Te behandelen:

29
Kostenonderzoek Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Te behandelen:

42
46
Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 18 juni 2021)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (organiseren in wetgevingsoverleg, 28 juni 2021)
 1. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (28 juni 2021 van 10.00 tot 13.00 uur);
 2. 35 665 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (28 juni 2021 van 13.30 tot 16.30 uur).

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
 1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 
 2. 35 593 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten. De stemmingen zijn voorzien op 22 juni 2021.  
 3. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel voor de zomer (2021) te behandelen.
 4. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
 5. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
 6. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
 7. 35 763 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen). Aangemeld als hamerstuk.
 8. 35 401 Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV.
47
Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

Details

Besluit:   Ter informatie.
 • Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid (CD 16/6). 
48
Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 18 juni 2021)

Details

Besluit: Ter informatie. 
 1. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020 als debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg). (min.VWS, min. BZK). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
 2. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021).
 3. Debat over de turnsport n.a.v. het rapport Ongelijke leggers (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 11 mei 2021).
 4. Debat over de mondkapjesdeal met dhr. Van Lienden (aangevraagd door het lid Pouw-Verweij tijdens de RvW van 8 juni 2021 (minister MZ)
49
Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

Details

Besluit: Ter informatie.   

Reeds ingepland:
 1. CD Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling, 22 juni 2021 (18.00 tot 23.00 uur);
 2. CD Intensieve Kindzorg, 23 juni 2021, (17.30-18.30 uur);
 3. WGO Jaarverslag en Slotwet 2020 ministerie VWS,  23 juni 2021 (18.45-23.00 uur);
 4. WGO Wetsvoorstel  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (35504), 28 juni 2021 (van 10.00 tot 13.00 uur);
 5. WGO Wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665), 28 juni 2021 (van 13.30 tot 16.30 uur);
 6. CD Pakketbeheer, 30 juni 2021 (14.00-19.00 uur)
 7. CD Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg, 5 juli 2021 (14.30-19.30 uur)

In concept ingepland ná het zomerreces:
 1. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 16 september 2021, 10.00-15.00 uur
 2. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503), 14 oktober 2021, 13.30-17.30 uur
 3. NO Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet (Kamerstuk 35721), 28 oktober 2021, 10.00-14.00 uur

Nog in te plannen:
 1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie-RvW  van 14 april jl.). Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de kabinetsreactie.
 2. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2021. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandelingen VWS en J&V.
 3. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandeling VWS.
50
Overzicht ongeplande commissiedebatten

Details

Besluit: Via een emailinventarisatie kunnen de fracties aangeven welke commissiedebatten zij graag tot aan het komende herfstreces wensen te voeren. Op basis van deze inventarisatie zal de commissie in haar procedurevergadering van 7 juli a.s. een besluit nemen.
 1. CD Acute Zorg 1 geagendeerde brief d.d. 19 april 2021. 
 2. CD Administratieve lasten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
 3. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
 4. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
 5. CD Dementiezorg, 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 maart 2021.
 6. CD E-health/Slimme zorg 2 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
 7. CD Eerstelijnszorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
 8. CD Eigen bijdragen in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020. 
 9. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 10. CD Gehandicaptenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2020. 
 11. CD GGZ 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2020. 
 12. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
 13. CD Hulpmiddelenbeleid 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
 14. CD Inspectie (IGJ) 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
 15. CD Langer Thuis 4 geagendeerde brieven. Minst reente brief d.d. 7 december 2020. 
 16. CD Leefstijlpreventie 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 27 januari 2021.
 17. CD Maatschappelijke opvang  3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 december 2020. 
 18. CD Medische ethiek 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
 19. CD Medisch Zorglandschap 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
 20. CD Medische preventie 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
 21. CD Mondzorg 1 geagendeerde brief d.d. 24 juni 2020.
 22. CD Orgaandonatie 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
 23. CD Patiënten- en cliëntenrechten 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
 24. CD PGB 1 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021
 25. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020.
 26. CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
 27. CD Wijkverpleging  4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 november 2020.
 28. CD WMO 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 augustus 2020. 
 29. CD Zorgfraude 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29 januari 2021. 
51
Vervolg overzicht ongeplande commissie-activiteiten

Details

Besluit: Ter informatie. 

31. CD Zorgverzekeringswet 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
32. CD Zwangerschap en geboorte 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.
52
Overzicht data procedurevergaderingen VWS na het zomerreces (woensdagen van 10.15 tot 11.30 uur)

Details

Besluit: Ter informatie.
 • 8 september 2021 
 • 29 september 2021
 • 13 oktober 2021
 • 3 november 2021
 • 17 november 2021
 • 1 december 2021
 • 15 december 2021.
53
Verzoek van de SER om een gesprek over het briefadvies 'Jeugdzorg: van systemen naar mensen'