Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

24 juni 2021
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • N. Gündogan (Volt)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • S. Kerseboom (FVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 24 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanvullende steunregeling voor de Bruine Vloot

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vierde specifieke steunpakket culturele en creatieve sector voor derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief RvC aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Sterker uit Corona'

 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over de aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verlenging Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reikwijdte taakstelling commissie Digitale Zaken en overdracht dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verzoek van cie. Fin. inzake behandeling incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Tweede nota van wijziging inzake Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Dialogic-rapport inzake beschrijving en evaluatie over de Ruimteonderzoek in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Lijst van vragen en antwoorden van de achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google G Suite for Education

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over een uiteenzetting over de gevolgen van de controversieel-verklaring van Kamerbrief d.d. 20 april 2021 inzake Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over de brief van mevrouw S. inzake studieschuld en de gevolgen daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verkenning Dutch Caribbean Research Platform (DUCARP); Naar een duurzame versterking van het kennissysteem in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19) (herdruk)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Besluit tot gedeeltelijke vergoeding voor realisatie minder proeven met apen in het BPRC

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nota n.a.v. Verslag van de Wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de Architectentitel in verband met aanvullende implementatie van tweetal richtlijnen genoemd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Publicatie documenten Nationaal Programma Onderwijs n.a.v. Wob-verzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Eindrapportage pilot 10-14 '' Een soepele overgang''

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Augeo Foundation m.b.t. kwetsbare leerlingen en de gevolgen van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst van vragen en antwoorden over de Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie n.a.v. van de ontvangen brief van een groep ouders van Openbare Basisschool De Steiger aan Onderwijsgroep Perpecto m.b.t. hoogbegaafden-onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Derde voortgangsbrief uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Postbezorging examenwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitzondering gedupeerde leerlingen vermist examenwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de nahang Besluit bekostiging WVO 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Voorhang ontwerp Aanpassingsbesluit WVO 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het po in verband met COVID-19) (Kamerstuk 35739)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken lerarenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs in 2019 en 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag 65e zitting VN Commission on the Status of Women

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad (onderwijs en cultuur/AV) van 17 en 18 mei 2021 (Kamerstuk 21501-34-359)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Commissieactiviteiten

 46. 46

  Gewijzigde motie van de leden Paul en Peters over een Rekenkameronderzoek naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data