Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

De vergadering is geweest

15 september 2021
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.M. Leijten (SP)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 15 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek met toezichthouders inzake digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Activiteitenoverzicht commissie DiZa

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie
  • wo 15-09-2021 12.00 - 13.00 Procedurevergadering (let op afwijkend tijdstip)
  • wo 15-09-2021 13.30 - 14.30 Gesprek Kennismakingsgesprek Algemene Rekenkamer (ARK)
  • wo 15-09-2021 16.00 - 17.00 Technische briefing ROB advies ‘Sturen of gestuurd worden?’
  • di 28-09-2021 16.30 - 18.00 Rondetafelgesprek Gemeentelijke/ provinciale overheid inzake digitalisering
  • wo 29-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering (let op afwijkend tijdstip)
  • do 30-09-2021 10.00-11.30 Technische briefing - Technische briefing DMA/DSA
  • wo 06-10-2021 16.30 - 18.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek Raad van State (extern)
  • do 07-10-2021 10.00 - 11.00 Gesprek Mw. M. Vestager inzake de Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) en EU-verordening Artificiële Intelligentie (AI) (hybride)
  • 202141 Ad-hocbesluitvorming EU-conferentie: IPC Artificial Intelligence (videoconferentie/EP, Brussel) (week 41 of week 43)
  • wo 13-10-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  • do 14-10-2021 10.00 - 12.30 Rondetafelgesprek Toezichthouders inzake digitalisering
  • do 14-10-2021 17.15 - 18.15 Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale Ombudsman
  • 202143 Ad-hocbesluitvorming EU-conferentie: IPC Artificial Intelligence (videoconferentie/EP, Brussel) (week 41 of week 43)
  • wo 03-11-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering 
  • wo 17-11-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  • vr 19-11-2021 10.00 - 13.00 Werkbezoek Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • di 30-11-2021 16.30 - 17.30 Gesprek Kennismakingsgesprek Rathenau Instituut
  • wo 01-12-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Procedurevergadering (hybride)
  • wo 15-12-2021 11.00 - 12.00 Procedurevergadering Procedurevergadering (hybride)
   
  Ongeplande activiteiten
 5. 5

  ONTVANGEN REACTIES COMMISSIES OVERDRACHT DOSSIERS: DOSSIERS OVERDRAGEN AAN CIE. DIZA

 6. 6

  BINNENLANDSE ZAKEN - Aan voorzitter commissie DiZa - Inventarisatie dossiers rondom digitalisering binnen commissie Biza

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afwegingskader ICT opdrachten en goede voorbeelden softwareontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op Bureau ICT-toetsing (BIT) programma AZ Next

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Visiebrief digitale identiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang innovatiebudget Digitale Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage Digitale Toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding afschrift van de brief aan de Nationale Ombudsman in reactie op het rapport ‘De burger is geen dataset’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang AI en algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport Aandacht voor algoritmes

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang informatieveiligheid bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang diverse toezeggingen ICT en informatiebeveiliging binnen de Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nieuwe I-strategie Rijk 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanpak uitvoering publiek middel in het bedrijvendomein

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie inzake de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  ECONOMISCHE ZAKEN - Overdracht dossiers/brieven aan de vaste commissie DiZa door cie. EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag formele Telecomraad 4 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang beschikbaarheid vaste digitale connectiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang Digital Trust Center

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wijziging naam vitaal proces

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Essay “Actuele kwestie, klassieke afweging: Een verkenning naar de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid”

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Update en voortgangsrapportage Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang van het Digital Trust Center (DTC)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  FINANCIEN - Aan de vaste commissie voor Digitale Zaken - besluit inzake overdracht dossiers (cie. Financiën)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  JUSTITIE EN VEILIGHEID - Brief commissie Digitale Zaken inzake reikwijdte en taakstelling commissie en overdracht dossiers (cie. J&V)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Governance van het cybersecuritystelsel en de bescherming van vitale infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitkomsten verkenning wettelijke bevoegdheden digitale weerbaarheid en beleidsreacties WODC-rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Recente ontwikkelingen rondom de hack op het Amerikaanse bedrijf SolarWinds

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Resultaat van voorafgaande raadpleging inzake Google

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  WODC-rapport 'Evaluatie van de opbouw en meetbaarheid van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)’

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van Amnesty International over massasurveillance

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Raadsconclusies over rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aftapbaarheid OTT-diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Jaarrapportage artikel 18 – Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Onderzoek naar de benodigde investeringen in cybersecurity

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Samenhangend inspectierapport cybersecurity

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beleidsreactie Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN2021) en voortgangsrapportage de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op de jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT - Reactie op verzoek commissie DiZa m.b.t. reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. VWS)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgang incident Google en Apple Framework

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Vertrouwelijke inzage in GGD audit rapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Incident Google en Apple framework CoronaMelder

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op de motie van het lid Kröger c.s. over een duidelijk pakket van eisen voor privacy by design (Kamerstuk 27529-245)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  ONTVANGEN REACTIES OVERDRACHT DOSSIERS: DIZA AANGEMERKT ALS VOLGCOMMISSIE

 55. 55

  Reactie op verzoek commissie DiZa m.b.t. de reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. BuZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie commissie OCW op verzoek mbt Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. OCW)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op verzoek commissie DiZa mbt Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. SZW)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op verzoek commissie DiZa m.b.t. de reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. Defensie)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op verzoek commissie DiZa mbt Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers (cie. LNV)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Aan de vaste commissie voor Digitale Zaken - besluit inzake overdracht dossiers (cie. Rijksuitgaven)

  Te behandelen:

  Loading data