Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie Mts. Engwerda-Keurentjes n.a.v. commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel d.d. 10 juni 2021 en tevens verzoek om gesprek

 4. 4

  Uitnodiging Foodvalley NL voor werkbezoek

 5. 5

  Aanbieding policy brief ‘Naar een uitweg uit de stikstofcrisis’ van PBL en aanbod technische briefing.

 6. 6

  Uitnodiging Boeren met Perspectief Coöperatief U.A. voor werkbezoek m.b.t. stikstofreductie

 7. 7

  Uitnodiging Aeres, namens regieteam Groenpact, voor werkbezoek aan Groenpact en groen onderwijs d.d. 15 oktober 2021

 8. 8

  Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vervolgacties naar aanleiding van het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de analyse van Drentse bodemmonsters door Stichting AgriFacts

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang aanpak stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitwerking managementmaatregelen melkveehouderij ten behoeve van stikstofreductie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Maatregelen inzake slachthuis Gosschalk naar aanleiding van RTL-beelden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Algemene aanwijzing om aanvragen tot verhoging van de bandsnelheid af te wijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Hervatting slachtwerkzaamheden slachthuis Gosschalk

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 5 en 6 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Intrekken ophokplicht pluimvee

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken antibioticumbeleid in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken diverse onderwerpen diergezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Besmetting met HPAI in Heeten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over stukken met betrekking tot overleg met Vlaanderen in april 2007 over de Hertogin Hedwigepolder en het Westerscheldegebied

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorwaarden beheersubsidie Kroondomein

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Start regeling ongedekte vaste kosten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken van het Omschakelprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vereffeningsverslag voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezending toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling Nationaal Groenfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rekening en Verantwoording 2020 van het Bureau Beheer Landbouwgronden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Invulling Economisch Herstelfonds binnen de plattelandsontwikkeling en voortgang Gemeenschappelijk Landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport Wageningen Economic Research over een 'reële beprijzing van vlees'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken en vervolg analyse amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie inzake handelsverbod voor honden die niet in Nederland gefokt mogen worden

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Dierenwelzijn en hitte

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken van een aantal wijzigingen van het Besluit houders van dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Wakker Dier over het uitblijven van maatregelen tegen hittestress bij dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Afschrift van de kabinetsreactie op de aanvangseffectbeoordeling (Inception Impact Assessment) van de herziening van de EU-dierenwelzijnsregelgeving van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van een schriftelijk overleg over het akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (deel 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021 (deel 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op reactie verzoek commissie over het speciale verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) over “Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het klimaat - Goed voor de helft van de klimaatuitgaven van de EU, maar emissies van landbouwbedrijven nemen niet af”

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Landbouw- en Visserijraad 5-7 september 2021 (deel I)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Het vervolg in 2021-2023 van het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Digitaliseringsvisie: inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzending zienswijzen Raad voor Dierenaangelegenheden met kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beantwoording vragen commissie over het gebruik van big data in de landbouw, tuinbouw en visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Openstaande moties en toezeggingen n.a.v. het tweeminutendebat voortgang verbeteren slachtsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Evaluatierapporten wettelijke onderzoekstaken op het gebied van Genetische Bronnen, Voedselveiligheid en Besmettelijke Dierziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier"

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche: Mededeling Strategische richtsnoeren EU-aquacultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Fiche: Mededeling End the Cage Age

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Fiche: Mededeling langetermijnvisie plattelandsgebieden EU

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Brief van de Europese Commissie over de EC study assessing the cumulative impact of the F2F and biodiversity strategies [COM(2020)381 and COM(2020)380]

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Overzicht commissiedebatten

  Besluit: Het commissiedebat Stikstofproblematiek inplannen op 17 november 2021.
  Besluit: De brief op de agenda van het nog te plannen commissiedebat Regiodeals betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV voor het jaar 2022 en het commissiedebat Regiodeals annuleren.

  Geplande commissiedebatten
  do 30-09-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)
  wo 06-10-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 oktober
  do 07-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Natuur
  do 14-10-2021 13.00 - 15.00 Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord
  do 04-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel
  wo 10-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 november
  wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  wo 17-11-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Stikstofproblematiek
  wo 08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 en 14 december

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierenwelzijn (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (16 stukken op de agenda)
 61. 61

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering op 29 juni 2021) (minister LNV)

  • Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (aangevraagd door het lid Van der Plas op 14 september 2021) (minister LNV)
   
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV, minister BZK)
  • Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 mei 2021) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (aangevraagd door het lid Van Meijeren op 7 september 2021) (minister-president, minister LNV)
 62. 62

  Jaarlijkse rapportages mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Brieven mestdossier waarover de Kamer op voorstel van de commissie LNV op 7 juli jl. heeft besloten deze van de lijst van controversiële brieven/onderwerpen af te halen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 19 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 13-15 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 5-7 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Tweede kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Uitstel uitrijdperiode dierlijke mest

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Maatregelen versterken toezicht op transportwaardigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Voortgang 2Solve

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, aankondiging publieke consultatie en stand van zaken derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Geen verlenging uitrijdperiode vaste mest vanwege neerslag in regio Zuid-Limburg 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek van het lid Tjeerd de Groot (D66) om de commissiestaf een vergelijkend overzicht te laten maken van diverse adviezen en rapporten inzake stikstof

  Te behandelen:

  Loading data