Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Nota naar aanleiding van het verslag Goedkeurings- en uitvoeringswet Overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot het treinverkeer en grenscontroles op het treinverkeer via de vaste kanaalverbinding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES inhoudende dat er in de verzorging en opvoeding van een kind geen plaats is voor het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen in de verzorging en opvoeding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming en enige andere wetten in verband met de herschikking van de Verordening betreffende de bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid en betreffende internationale kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toelichting op de functionaliteit vermist-kind-alertering in het Burgernet-systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Palland over de bevoegdheid voor boa's om te handhaven op bezit van illegaal vuurwerk (Kamerstuk 28684-663)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overlijden motoragent eenheid Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  WODC-onderzoek naar belangenconflicten na uitdiensttreding bij de politie en de Koninklijke Marechaussee

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op het Inspectierapport Noodhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op een onderzoek over extreemrechts

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verkenning islamistische radicalisering onder Turkse Nederlanders

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie op het evaluatierapport “Evaluatie van de Wet Precursoren voor Explosieven, met aandacht voor het vergunningstelsel voor particulieren en de registratie- en meldplicht van bedrijven”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nader toelichting n.a.v. het commissiedebat van 16 juni 2021, over Criminaliteit en Ondermijning, inzake het Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanslag Peter R. de Vries in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Feitenonderzoek beveiliging Peter R. de Vries

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang feitenonderzoek beveiligingssituatie Peter R. de Vries

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken feitenonderzoek naar de aanslag op Peter R. de Vries

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezending Jaarverslag 2020 van de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht brieven aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit (2020 tot heden)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezending eindrapport over het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken Informatiebeveiligingsincident

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  EU inreisverbod instellen Thailand en Rwanda en opheffen EU inreisverbod Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijzigen landenlijst EU inreisverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Terugkeer uitreiziger vanuit Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Inlichtingen n.a.v. uitkomsten onderzoek fraudezaak Pels Rijcken en maatregelen gericht op de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Dekenonderzoek fraudezaak Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang toezegging en opvolging van de ARK aanbevelingen inzake cybersecurity grenstoezicht Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken vergoeding schade ramp Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) over de maatschappelijke rol, taken, financiering en toekomstscenario’s van de stichting

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen eerste helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport ‘Coffeeshops in Nederland 2020’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Financiering bloedtesten drugs in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  WODC-rapport 'Criminele carrières van daders van high impact crimes'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgangsrapportage high impact crimes

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Bestudering van de wenselijkheid van de mogelijkheid tot het instellen van cassatie in belang der wet tegen RTE-oordelen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rapport Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aangifte schending staatsgeheim ministerraad

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Tweede deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april – 26 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Inwerkingtreding Initiatiefwetsvoorstel handhaving kraakverbod (Kamerstuk 35296)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wob-besluit MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Toezending Impactanalyse Wijziging Transgenderwet Vereniging Nederlandse Gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beleidsreactie Landelijk beeld “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Proces verkenning 'Incident of Patroon?'

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beleidsreactie op het WODC-rapport Vervangende taakstraf bij het niet betalen van een geldboete

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  WODC- onderzoeksrapport inzake 'Advocaat bij politieverhoor 2017-2019' (tweede editie)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Rapporten Commissie van onafhankelijke deskundigen inzake afstand en adoptie en de Auditdienst Rijk (ADR)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Toezending adviesrapport van de commissie Hoogbeveiligde Zittingslocatie (HBZ) inzake hoog beveiligde zittingslocatie ten noorden van de grote rivieren

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Eerdmans c.s. over zedendelinquenten niet laten terugkeren naar hun oude woonomgeving om confrontatie met hun slachtoffers te voorkomen (Kamerstuk 29279-669)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  WODC-rapport "Recidive tijdens forensische zorgtrajecten 2013-2017"

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Van Toorenburg over het terugdringen van marktwerking in de forensischezorgsector (Kamerstuk 24587-774)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beleidsreactie op drie WODC-onderzoeken aangaande reclasseringstoezicht en HIC-daders

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op het rapport 'Opvolging aanbevelingen reclassering en resocialisatie in Caribisch Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Toezending WODC-rapport inzake 'Evaluatie van de Wet controle op rechtspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Van der Graaf over eventuele consequenties van de verwachte doorbraak van virtuele technologie

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Tegemoetkomingsregeling transgender personen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag schriftelijk overleg Justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek commissie inzake het artikel seksueel misbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voorhang 7e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Het verstrekken van paspoorten aan niet-EU investeerders

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verblijf van Britten na einde grace period

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op het artikel van The Guardian over pushbacks

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verordening inzake het Asielagentschap van de EU (EUAA-Verordening)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op het speciale verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) over Frontex "Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend"

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Nederlandse inzet in het Europese Grens- en Kustwacht agentschap 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  De Staat van Migratie 2021 en het incidentenoverzicht 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Diverse onderwerpen migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Landenbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Ghana, Oekraïne en Senegal

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 april 2021, over het bericht ‘Behandeling migranten lijkt op die van slachtoffers toeslagenaffaire’ (Nos.nl, 12 april 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Reactie op bericht Asielhopper ongrijpbaar; Terugsturen vreemdeling naar EU-land van aankomst mislukte 46.000

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Beleidsreactie ACVZ-advies Samen werken aan terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Reactie op het bericht ‘Nederland kan honderden nieuwe asielprocessen verwachten na uitspraak Europees Hof’

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Toetsingskaders geloofwaardigheidsbeoordeling asielmotieven

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Reactie op verzoek commissie over een beleidsreactie op het rapport van Amnesty International inzake bewijsnood

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Beleidsreactie Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen (MPP)

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Stand van zaken en afronding opdracht Taskforce

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Onafhankelijke doorlichting IND en asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Instellen besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Nareis gezinsleden van de Afghaanse tolken en het lokale personeel

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Informatie over de werkwijze met betrekking tot gezinshereniging ten behoeve van alleenstaande minderjarigen met een verblijfsvergunning die een nareisaanvraag hebben ingediend

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Recente ontwikkelingen asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Beleidsreactie Inspectierapport Vreemdelingen in de Strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Landenbeleid Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Etnisch profileren en overige onderwerpen met betrekking tot discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Ingelaste JBZ-Raad 31 augustus

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verslag schriftelijk overleg informele JBZ-raad d.d. 15-16 juli 2021 (algemeen deel en vreemdelingen/asiel)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 91. 91

  Fiche: Verordening voor het Schengenevaluatie- en monitoringsmechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Fiche: Mededeling Schengen Strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Verslag informele JBZ-raad 14-16 juli

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Verslag schriftelijk overleg Ingelaste JBZ-Raad d.d. 31 augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 95. 95

  Fiche: Aanbeveling opbouw Joint Cyber Unit

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Verslag van de JBZ-raad 31 augustus

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 10 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Reactie Nationale ombudsman m.b.t. zorg voor nabestaanden geweldsmisdrijven

 99. 99

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Geplande commissiedebatten

  • do 16-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Kindermisbruik en seksueel geweld
  • wo 29-09-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Justitieketen BES-eilanden 
  • do 30-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Rechtspraak
  • wo 06-10-2021 09.30 - 11.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (Luxemburg)
  • wo 06-10-2021 12.00 - 14.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  • do 18-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Politie
  • do 18-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
  • do 02-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Gevangeniswezen en tbs
  • wo 08-12-2021 09.30 - 11.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (Brussel)
  • wo 08-12-2021 12.00 - 14.30 Commissiedebat Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)
  • do 16-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Terrorisme/extremisme
 101. 101

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data