Commissiedebat : Water

De vergadering is geweest

9 juni 2021
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten
per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Agenda voor het Waddengebied 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar cybersecurity Waternet

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Drinkwaterkwaliteit 2019, Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019 en Bedrijfsverslagen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  OFL-rapportage geborgde zetels in waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Climate Adaptation Summit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Climate Adaptation Summit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezending programmering dijkversterkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Grondwateronttrekkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken beleidsuitwerking rivierbed Maasvallei

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  ILT Onderzoeksrapport Stichting Waternet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  19e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstellen Unie van Waterschappen aanpassing belastingstelsel waterschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Delta-aanpak waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Resultaten Bestuursakkoord Water

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  De Staat van Ons Water over 2020 en Staat van de Drinkwaterbronnen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (Kamerstuk 35325-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Resultaat toetsing niet-primaire rijkskeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport naar aanleiding van de motie van de leden De Groot en Bromet over ruimtelijke kwaliteit verbinden met de wateropgave (Kamerstuk 35570-XII-77)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken n.a.v. het commissiedebat water van 9 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Update Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over de 19e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (Kamerstuk 32698-55)

  Te behandelen:

  Loading data