Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

2 december 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F. Boulakjar (D66)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 02-12-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reflectie op de rol van provincies in processen van gemeentelijke herindeling en reactie op de motie van het lid Özütok over meer aandacht voor het draagvlak in alle betrokken kernen (Kamerstuk 35619-8) en op de motie van het lid Sneller c.s. over de gemeente Grave bestuurlijk en financieel voorbereiden op een herindeling (Kamerstuk 35620-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Mededeling EU strategie aanpak antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op ROB-advies 'Een sterkere rechtsstaat' en Raad van State-beschouwing 'Evenwicht in de Rechtsstaat'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie subsidie Geonovum en voorhang Subsidieregeling Geonovum 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Audit Nationale Monumenten Organisatie (2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Kamerstuk 35590-28)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig met betrekking tot een verzoek tot integriteitsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op het rapport over 'Versterken vanuit een goede basis'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief aan de gemeente 's-Hertogenbosch inzake besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente 's-Hertogenbosch

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over woonadres in Nederland voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk over de reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.' (Kamerstukken 34682/32847-79)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen (Stb. 2021, 425) (laten vervallen verruiming mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de moties van het lid Eerdmans over het loslaten van de afspraak om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij gemaakt te hebben (Kamerstuk 35925-VII-27) en over geen sancties voor gemeenten die de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders niet halen (Kamerstuk 35925-VII-28)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek etnisch profileren

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift brief aan de Gemeente Amsterdam m.b.t. verzoek spoedige wijziging Huisvestingswet voorrang koopwoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Appreciatie van de motie van de leden Van Haga en Van der Plas over inzet voor behoud van de gasinfrastructuur (Kamerstuk 32813-926), van de motie van de leden Van Haga en Van der Plas over geen subsidies meer voor de huidige generatie warmtepompen (Kamerstuk 32813-927), van de motie van de leden Van Haga en Van der Plas over inrichting van een landelijk expertisecentrum "decentrale waterstof" (Kamerstuk 32813-928) en van de motie van het lid Beckerman over het aanpassen van de beleidsregels voor het maximumtarief van warmte (Kamerstuk 32813-929)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezegging gedaan tijdens het tweeminutendebat Bouwregelgeving van 23 november 2021, over een grenswaarde voor isocyanaten in de werkpraktijk en de funderingsproblematiek in de Friese veenweiden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek technische briefing voorafgaand aan het commissiedebat Woningbouwopgave van 8 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken over de uitvoering van de wet Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over het verantwoordingsjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit (Kamerstuk 22112-3161)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Integriteitsbeleid gewezen bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein


  7, 8 en 9 december 2021 (week 49)
  - 35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
  - 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  - 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  - 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))
  - 35 546 (Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur))

  14, 15 en 16 december 2021 (week 50)
  - 35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)

  11, 12 en 13 januari 2022 (week 2)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  18, 19 en 20 januari 2022 (week 3)
  - 35 772 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen)
  - 35 790 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)
  - 35 784 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces)

  Te agenderen debatten
  8. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid’ (Van der Plas)
  13. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  14. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
  15. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (minister BZK)
  19. Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK, minister J&V)
 31. 31

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  ma 06-12-2021 13.00 - 16.00 Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD (tot nader order uitgesteld)
  di 07-12-2021 16.30 - 19.05 Technische briefing Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties
  wo 08-12-2021 15.00 - 18.00 Commissiedebat Woningbouwopgave (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap minister)
  do 09-12-2021 15.00 - 16.00 Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, de heer R. Baldewsingh
  wo 15-12-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Discriminatie en racisme
  do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-12-2021 13.00 - 15.45 Rondetafelgesprek Tijdelijke huurcontracten
  do 13-01-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 13-01-2022 15.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Het Nederlands slavernijverleden
  do 20-01-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  wo 26-01-2022 14.00 - 18.00 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  do 27-01-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 02-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Omgevingswet
  do 10-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 24-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 17-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 19-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 30-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 32. 32

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat BRP
  Rondetafelgesprek Buitenlandse investeerders op de Nederlandse woningmarkt (tot nader order uitgesteld in verband met te korte voorbereidingstijd van de zijde van de deelnemers)
  Commissiedebat Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitale NalatenschapBiZa
  CommissiedebatDigitalisering
  Commissiedebat E-id
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Commissiedeba t Nationaal actieplan mensenrechten
  Commissiedebat Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
 33. 33

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Commissiedebat Regie over het koopproces
  Commissiedebat Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt tot nader order uitgesteld vanwege het niet (tijdig) beschikbaar zijn van genodigden)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningcorporaties