Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 18 november 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken- 18 november 2021

Deelnemers


Agendapunten

8
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het advies “Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid” van de Commissie Gespoten PUR-schuim van de Gezondheidsraad (Kamerstuk 32847-761) en de reactie op verzoek commissie over de brief van Meldpunt inzake PURslachtoffers van 17 februari 2021 (Kamerstuk 32847-762)

Te behandelen:

16
Stafnotitie wonen en zorg voor ouderen
19
Stand van zaken uitvoering motie Hermans c.s. over een aantal voorstellen om de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen (Kamerstuk 35925-13) - verlaging verhuurderheffing in combinatie met prestatieafspraken

Te behandelen:

26
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens het debat van 27 oktober 2021, om het risicoselectiesysteem van Toeslagen voor de tweede termijn van het debat openbaar te maken

Te behandelen:

28
Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

Details

30 november, 1 en 2 december 2021 (week 48)
- 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

7, 8 en 9 december 2021 (week 49)
- Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten (CD d.d. 16/09)
- Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)
- Tweeminutendebat Leefbaarheid en veiligheid (CD d.d. 07/10)
- 35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
- 35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)
- 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
- 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
- 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

11, 12 en 13 januari 2022 (week 2)
- 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te agenderen debatten
8. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid’ (Van der Plas)
13. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (minister BZK)

Dertigledendebatten
14. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
15. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (minister BZK)
19. Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK, minister J&V)
29
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 18-11-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel) (32757-183)
do 18-11-2021 15.30 - 16.45 Gesprek Gesprek met de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) over het rapport ‘‘Klem tussen balie en beleid’’
do 18-11-2021 17.00 - 18.00 Technische briefing Technische briefing door het ministerie van Binnenlandse Zaken over het werkprogramma publieke dienstverlening
wo 24-11-2021 13.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Etnisch profileren
do 25-11-2021 16.00 - 18.30 Technische briefing Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties
do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
ma 06-12-2021 13.00 - 16.00 Werkbezoek Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD
wo 08-12-2021 15.00 - 18.00 Commissiedebat Woningbouwopgave
do 09-12-2021 15.00 - 16.00 Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, de heer R. Baldewsingh
wo 15-12-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Discriminatie en racisme
do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 13-01-2022 15.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Het Nederlands slavernijverleden
30
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
Commissiedebat Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Commissiedebat BRP
Rondetafelgesprek Buitenlandse investeerders op de Nederlandse woningmarkt (tot nader order uitgesteld in verband met te korte voorbereidingstijd van de zijde van de deelnemers)
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Digitale Nalatenschap
Commissiedebat Digitalisering
Commissiedebat E-id
Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
Commissiedebat IVD-aangelegenheden
Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Commissiedebat Nationaal actieplan mensenrechten
Commissiedebat Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Commissiedebat NOVI
Commissiedebat Omgevingswet
Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
31
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Commissiedebat Rijksvastgoed
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de rol van beleggers en corporaties op de woningmarkt (wordt tot nader order uitgesteld vanwege het niet (tijdig) beschikbaar zijn van genodigden)
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Commissiedebat Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Commissiedebat Woningcorporaties
32
Terugkoppeling fungerend commissievoorzitter n.a.v. het gesprek met de Nationale ombudsman op 11 november jl..

Details

Besluit: op korte termijn zal een gesprek worden georganiseerd met de Kinderombudsman.