Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

4 november 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda en brievenlijst i.v.m. toegevoegde agendapunten *)

Bijlagen

Deelnemers

 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • F. Boulakjar (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 4 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Wilders over het laten ontbinden van de Tweede Kamer en uitschrijven van nieuwe verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Notitie inzake de B-component van de uitkering van de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Lijst van vragen en antwoorden over de notitie inzake de B-component van de uitkering van de Koning en de door de commissie verzochte beslisnota’s (notitie inzake de B-component van de uitkering van de Koning (Kamerstuk 35925-I-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Benoemingsprocedure nieuw lid van de Toetsingscommissie inzet Bevoegdheden (TIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Toezegging om in gesprek te gaan met het Interprovinciaal Overleg over de Statenvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Besluitvorming over herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voorhang ontwerpregeling houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting COELO

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wob-verzoek Volkskrant inzake circulaire lobbyverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over het opstellen van een cyberverdedigingsprotocol (Kamerstuk 26643-753)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst van vragen en antwoorden over evaluatie Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 (Kamerstuk 35165-40)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Discussienota Briefstemmen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vervolg op parlementaire behandeling wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (Kamerstuk 35 455)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op evaluatie Tweede Kamerverkiezing maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsrapportage domein Toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Appreciatie gewijzigd amendement-Omtzigt c.s. (Kamerstuk 35455-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie op het CTIVD-rapport verstrekken van persoonsgegevens aan buitenlandse diensten met een verhoogd risicoprofiel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op AcICT-advies op de NOK-strategie van de Aanbesteding applicatiediensten Logius

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting) (Kamerstuk 35901)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-B)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over tweede lezing initiatiefvoorstel wijziging van de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de Nederlandse positie en inzet richting het Europees Parlement ten aanzien van het conceptvoorstel van het Europees Parlement inzake de wijziging van de Akte betreffende de rechtstreekse verkiezing van de leden van het Europees Parlement (Kiesakte)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Kamerstuk 33328) en het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van de Wet open overheid (Kamerstuk 35112)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toezegging gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen met uw Kamer op 23 september 2021, over de maatregelen om de omloopsnelheid in de ambtelijke top te verlagen en de wijze waarop inhoudelijke kennis een rol speelt bij benoemingen in de top van het Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken over de uitvoering van de moties van de leden Marijnissen inzake een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en Klaver over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitwerking Regeringscommissaris Informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport over externe monitoring verbeterplan ProDemos (Kamerstuk 31475-26)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken implementatie GRECO aanbevelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Spreiding rijkswerkgelegenheid en evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren en specialties

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Banenafspraak en uitvoering van de motie van de leden Stoffer en Gijs van Dijk over de overheidspool breder inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking (Kamerstuk 35570-XV-67)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over de adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (Kamerstuk 35570-B-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hoofdstuk VII), het gemeentefonds en het provinciefonds op 27 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 27 oktober 2021, over het risicoselectiesysteem van Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanpak schimmelproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op de motie van het lid Grinwis over de eis dat 50% van te ontwikkelen woningen betaalbare huur- en koopwoningen is (Kamerstuk 35925-94)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Antwoord op de vraag van het lid Eerdmans, gesteld tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 22 en 23 september 2021, over hoeveel woningbouwcapaciteit de bouw van windmolens heeft gekost en gaat kosten

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Evaluaties Nationaal Energiebespaarfonds en Subsidie energiebesparing eigen huis

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op uw verzoek commissie inzake brief A.C.S. Advocatenkantoor

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Toezegging, gedaan tijdens het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving, over de proeftuin aardgasvrij in Hoogeveen en NOM-renovatie in Zoetermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Wijziging van de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen (Stb. 2021, 425) (laten vervallen verruiming mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Hypotheeknormen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van BZK, hoofdstukken Binnenlandse Zaken (VII), gemeentefonds (B) en provinciefonds (C) (Kamerstukken 35925-VII-B-C)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voorstel van wet van het lid De Hoop houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Brief Presidium inzake uitvoering motie Arib c.s. (Kamerstuk 35570, nr. 64)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Nederlandse invulling raamwerk EU van beleidsmaatregelen voor de gelijkheid, inclusie en participatie van Roma en Sinti

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Fiche: Mededeling Nieuw Europees Bauhaus

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Organisatie van de uitvoering: ‘een goed begin is het halve werk’

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Brief van de leden Snels en Sneller ter aanbieding van de geactualiseerde versies van twee bijlagen die waren gevoegd bij de memorie van toelichting bij de Wijzigingswet Wet open overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Kennismakingsgesprek met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh.

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Lijst EU-voorstellen commissie BiZa

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aanscherpen brandklasse gevels

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Toezending Eindrapport Nederlandse Self-Sovereign Identity ecosysteem: Een verkenning van het Nederlandse SSI speelveld, toekomstige ontwikkelrichtingen, impact op publieke waarden en de rol van de Nederlandse overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Afschrift van de brief aan de krimpregio’s over de eenmalige verlenging van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Voortgangsbrief Omgevingswet oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  9, 10 en 11 november 2021 (week 45)
  - 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  30 november, 1 en 2 december 2021 (week 48)
  - 35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

  7, 8 en 9 december 2021 (week 49)
  - Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten (CD d.d. 16/09)
  - Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)
  - Tweeminutendebat Leefbaarheid en veiligheid (CD d.d. 07/10)
  - 35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
  - 35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)
  - 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  -35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))


  Te agenderen debatten
  8. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties 'Klem tussen balie en beleid' (Van der Plas)
  14. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (minister BZK)
   
  Dertigledendebatten
  14. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
  15. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (minister BZK)
 69. 69

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 04-11-2021 14.00 - 15.30 Rondetafelgesprek Buitenlandse investeerders op de Nederlandse woningmarkt (tot nader order uitgesteld)
  do 04-11-2021 16.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Uithuiszettingen van inwoners recreatiewoningen
  wo 10-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Renovatie Binnenhof
  wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Evaluatie Tweede Kamerverkiezing
  do 11-11-2021 10.00 - 10.45 Gesprek met de Nationale ombudsman
  do 11-11-2021 14.00 - 16.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
  ma 15-11-2021 10.00 - 16.30 Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)
  do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 18-11-2021 15.30 - 16.45 Gesprek met de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) over het rapport ‘‘Klem tussen balie en beleid’’
  do 18-11-2021 17.00 - 18.00 Technische briefing door het ministerie van Binnenlandse Zaken over het werkprogramma publieke dienstverlening
  wo 24-11-2021 13.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Etnisch profileren
  do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-12-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Woningbouwopgave
  wo 08-12-2021 15.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Het Nederlands slavernijverleden
  wo 15-12-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Discriminatie en racisme
  do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 70. 70

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Commissiedebat AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitale Nalatenschap
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat E-id
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat Nationaal actieplan mensenrechten
  Commissiedebat Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
  Commissiedebat Omgevingswet
  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
 71. 71

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedeba tRechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Commissiedebat Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningcorporaties
 72. 72

  Voorstel Benoemingscommissie voor plv. leden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

  Besluit: Het voorstel van de Benoemingscommissie, bestaande uit de leden Leijten (SP), Rajkowski (VVD) en Van Ginneken (D66), wordt door de commissie overgenomen. De voordracht van de commissie Binnenlandse Zaken zal worden doorgeleid ter stemming.