Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

7 oktober 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • S. Belhaj (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 7 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Wilders over het laten ontbinden van de Tweede Kamer en uitschrijven van nieuwe verkiezingen (Kamerstuk 35788-48)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening van ontslag aan S.A.M. Kaag als Minister van Buitenlandse Zaken, het belasten van drs. Th.J.A.M. de Bruijn met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld als Minister van Defensie en een voorziening in verband met haar vertrek

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwing van 22 september 2021, over de voortgang van de kabinetsformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontslag van de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening benoeming van dr. H.P.M. Knapen tot minister van Buitenlandse Zaken, benoeming van H.G.J. Kamp tot minister van Defensie en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. drs. M.C.G. Keijzer als Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2021, over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel 'Duitse privacy-waakhond: regering moet Facebookpagina’s sluiten'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werkprogramma 2021-2023 Raad voor het openbaar bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (Kamerstuk 33358-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werkprogramma DINGtiid 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Voorhang ontwerpregeling houdende de verlenging per 1 januari 2022 van een drietal subsidieregelingen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Content moderatie en vrijheid van meningsuiting op online platformen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Septembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het rapport Veilig jezelf zijn in het openbaar van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief Presidium inzake uitvoering motie Arib c.s. (Kamerstuk 35570, nr. 64)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tweede voortgang verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg over het verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) (Kamerstuk 27859-153)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Start Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Tegemoetkoming huurders

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over een brief van de gemeente Helmond m.b.t. het project Houtse Akker

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Handhaving kraakverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Maandrapportage juli en augustus 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitkomsten onderzoeken naar huurprijsregulering

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanpak schimmelproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording vraag van het lid Bromet over het met de Kamer delen van interne stukken over de stand van zaken betreffende de invoering van de Omgevingswet en het digitale stelsel Omgevingswet (DSO)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanpassingen Nationale Hypotheek Garantie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Opzet beleidsdoorlichting artikel 3 woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met duurzame daken

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over 'Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Informatie over de Omgevingswet september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beantwoording vragen commissie over de EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland (Kamerstuk 29453-535)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken transitievisies warmte

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Brief van de commissie EZK over Voorstel EU-rapporteurs Klimaat voor gecoördineerde behandeling in de Kamer van de EU-voorstellen uit het ‘Fit for 55’ in 2030-klimaatpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Noties over het woonbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-III)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-I)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  B-component van de uitkering van de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Bruins over een standaard voor onderzoek naar overheidshandelen (Kamerstuk 31934-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

  5, 6 en 7 oktober 2021 (week 40)
  - 35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten))
  12, 13 en 14 oktober 2021 (week 41)
  - Begroting Koning (III) en Algemene Zaken (I)
  - 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  - 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

  26, 27 en 28 oktober 2021 (week 43)
  - Begroting Binnenlandse Zaken (VII)
  - 35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

  2, 3 en 4 november 2021 (week 44)
  - 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  16, 17 en 18 november 2021 (week 46)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Te agenderen debatten
  7. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)
  17. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (minister BZK)

  Dertigledendebatten
  15. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
  16. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (minister BZK)
 58. 58

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 07-10-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  ma 11-10-2021 15.30 -18.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Evaluatie Tweede Kamerverkiezing
  do 11-11-2021 14.00 - 16.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
  do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 59. 59

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat CD over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitale Nalatenschap
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat E-id
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit
  Commissiedebat Nationaal actieplan mensenrechten
  Commissiedebat Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
  Commissiedebat Omgevingswet
 60. 60

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Commissiedebat Renovatie Binnenhof
  Commissiedebat Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningbouwopgave
  Commissiedebat Woningcorporaties

   
 61. 61

  Ingekomen brief van de Nationale ombudsman (vertrouwelijk)