Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 7 oktober 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 7 oktober 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 7 oktober 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 7 oktober 2021

Te behandelen:

3
Reactie op de motie van het lid Wilders over het laten ontbinden van de Tweede Kamer en uitschrijven van nieuwe verkiezingen (Kamerstuk 35788-48)

Te behandelen:

4
Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening van ontslag aan S.A.M. Kaag als Minister van Buitenlandse Zaken, het belasten van drs. Th.J.A.M. de Bruijn met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld als Minister van Defensie en een voorziening in verband met haar vertrek

Te behandelen:

5
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwing van 22 september 2021, over de voortgang van de kabinetsformatie

Te behandelen:

7
Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening benoeming van dr. H.P.M. Knapen tot minister van Buitenlandse Zaken, benoeming van H.G.J. Kamp tot minister van Defensie en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Te behandelen:

9
Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. drs. M.C.G. Keijzer als Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Te behandelen:

21
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

Te behandelen:

44
Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders)

Te behandelen:

48
[EU-signalering] Schriftelijk overleg EU-voorstel Europees Kader Digitale Identiteit
50
Invulling rapporteurschap van de leden Van Ginneken en Rajkowski voor de behandeling van de begroting 2022
51
Reisnotitie - Aangescherpt reisbeleid voor de Staten-Generaal
52
Stafnotitie van de voorbereidingsgroep Uitvoering rapport Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU)
54
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-III)

Te behandelen:

55
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-I)

Te behandelen:

61
Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein

Details

5, 6 en 7 oktober 2021 (week 40)
- 35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten))
12, 13 en 14 oktober 2021 (week 41)
- Begroting Koning (III) en Algemene Zaken (I)
- 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
- 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
- 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

26, 27 en 28 oktober 2021 (week 43)
- Begroting Binnenlandse Zaken (VII)
- 35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

2, 3 en 4 november 2021 (week 44)
- 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

16, 17 en 18 november 2021 (week 46)
- 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te agenderen debatten
7. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)
17. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (minister BZK)

Dertigledendebatten
15. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
16. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (minister BZK)
62
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 07-10-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
ma 11-10-2021 15.30 -18.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Evaluatie Tweede Kamerverkiezing
do 11-11-2021 14.00 - 16.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
63
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat CD over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Commissiedebat BRP
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Digitale Nalatenschap
Commissiedebat Digitalisering
Commissiedebat E-id
Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Commissiedebat Integriteit
Commissiedebat Nationaal actieplan mensenrechten
Commissiedebat Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Commissiedebat NOVI
Commissiedebat Omgevingswet
64
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit commissiedebat, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Commissiedebat Renovatie Binnenhof
Commissiedebat Rijksvastgoed
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Commissiedebat Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Commissiedebat Woningbouwopgave
Commissiedebat Woningcorporaties

 
65
Ingekomen brief van de Nationale ombudsman (vertrouwelijk)