Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

9 september 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • S.H. Simons (BIJ1)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • J.C. Sneller (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 9 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Afschriften van de koninklijke besluiten houdende benoeming van drs. Th.J.A.M. de Bruijn tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, benoeming van drs. S.P.R.A. van Weyenberg tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en benoeming van drs. A.D. Wiersma tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21).

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitkomsten van het traject 'Nederland na de crisis'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reflectie Governance Project Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Zesde rapportage project Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op het AWTI-advies 'Rijk aan kennis'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op tussenbericht ROB herijking gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Nationaal Actieplan Mensenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarrapportages Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2018, 2019 en 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpak uitvoering publiek middel in het bedrijvendomein

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten) (Kamerstuk 35823)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Appreciatie amendement-Sneller over het sluiten van stemlokalen voor vervroegd stemmen om 21.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op het rapport 'Klem tussen balie en beleid'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere wetten in verband met het doorvoeren van aanbevelingen uit de tweede evaluatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en wijziging van de Kaderwet adviescolleges in verband met een verduidelijking inzake archiefbescheiden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over modernisering verlof- en vervangingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel toezending kabinetsreactie op het ROB-rapport 'Sturen of gestuurd worden'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Introductiemoment nieuw model paspoort

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang project Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken ondersteuning klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (Kamerstuk 33118-173)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken duurzame oplossing voor Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapportage interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over systematiek Leefbaarometer en toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verkenning actief grondbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toekenning aanvragen Volkshuisvestingsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Woondeal Addendum Regio Amersfoort, addendum bij Woondeal Regio Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Landelijke evaluatie Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp); selectieve woningtoewijzing

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de brief van Vereniging Eigen Huis over belemmeringen bij de hypothecaire financiering van verduurzamen eigen woning

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de achtervangovereenkomst tussen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op de motie van het lid Koerhuis over huiseigenaren niet verplichten tot het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanpassing Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen (Kamerstuk 35608).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Benoemingsprocedure lid CTIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgang actieplan studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Nieuwe I-strategie Rijk 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  7, 8 en 9 september (week 36)
  - 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  - 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

  14, 15 en 16 september (week 37)
  - 35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten))

  28, 29 en 30 september (week 39)
  - 35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Te agenderen debatten
  7. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  15. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  24. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)
  29. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (minister BZK)
  31. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid’ (Van der Plas)
   
  Dertigledendebatten
  33. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (minister BZK)
   
 48. 48

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  di 07-09-2021 13.40 - 14.00 Petitie 1 juli nationale feest- en herdenkingsdag
  di 07-09-2021 17.00 - 19.00 Bijzondere procedure Gesprek over de interpretatie en handhaving van de grondwet, kieswet en het reglement van orde aangaande onverenigbaarheid dubbelfuncties van Kamerleden
  wo 15-09-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken over de veranderingen op het gebied van woningtaxaties (32847-759)
  wo 15-09-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid (32847-761 en 32847-762)
  wo 15-09-2021 15.00 - 17.45 Rondetafelgesprek Standplaatsenbeleid
  do 16-09-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten
  do 16-09-2021 17.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Uithuiszetting weeskinderen door woningcorporaties
  wo 22-09-2021 12.30 - 13.30 Gesprek  Benoemingscommissie plv. leden TIB met de Commissie van Aanbeveling
  do 23-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 29-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Bevolkingsdaling en krimp
  do 30-09-2021 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek EU-Klokkenluidersrichtlijn
  vr 01-10-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851)
  ma 04-10-2021 15.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Azarkan over effectievere aanpak van moslimdiscriminatie
  wo 06-10-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 07-10-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 07-10-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  ma 11-10-2021 15.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  wo 13-10-2021 15.00 - 17.30 Commissiedebat Bouwregelgeving
  do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 49. 49

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Besluit: het lid Sneller (D66) zal t.b.v. de volgende procedurevergadering een voorstel doen om enkele ongeplande commissiedebatten samen te voegen.

  Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021)
  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitale Nalatenschap
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat E-id
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit
  Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
  Commissiedebat Omgevingswet
  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
   
 50. 50

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Commissiedebat Renovatie Binnenhof
  Commissiedebat Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningcorporaties
  Commissiedebat Woonoverlast