Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

7 oktober 2021
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • S.H. Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 07-10-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Er is van onderwijswoordvoerders uit het Roemeense parlement een verzoek binnengekomen voor een bezoek aan het Nederlandse parlement. De griffier zal in overleg een datum prikken en inventariseren wie daarbij aanwezig kan zijn.

 3. 3

  De commissie stemt in met het verzoek tot het aanbieden van een petitie door FME en FNV inzake de grote tekorten aan technici in sector Metaal en Electra. Deze wordt gepland worden op 16 november a.s.

 4. 4

  Het commissiedebat Digitalisering in het onderwijs dat is uitgesteld i.v.m. de plenaire agenda, is opnieuw gepland op 11 november a.s.

 5. 5

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Werkprogramma 2021-2022 Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezending rapport "Revitalisering van de amateurkunst"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering steunpakket voor de fysieke boekhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Steun aan de culturele en creatieve sector en herstelplan

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezending Promovendi Netwerk Nederland-rapport over de Monitor Arbeidsvoorwaarden 2020


  In de procedurevergadering is verzocht om de stukken van het Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden 2019 controversieel te verklaren, evenals de brief over de monitor 2020. In het schriftelijk overleg zijn tevens vragen gesteld over de fictieve verloning van aanvullende beurzen. Ook de stukken van het Tweeminutendebat over Fictieve verloning van beurzen worden voorgedragen voor de lijst met controversiële onderwerpen. 
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Ontwerp jaarwerkplan 2022 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Werkprogramma 2021-2022 van de Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie (AWTI)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Werkprogramma Onderwijsraad 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op ‘Dialogen over vermogen’ en handhavingstraject bovenmatige reserves

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs en onderzoek en in het middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhang Besluit tot wijziging van onder andere het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de uitwerking van het taalschakeltraject als opleiding educatie en de onderwijsroute in het inburgeringsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken van het lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie op het inspectierapport Gomarus

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Strategische Evaluatie Agenda Primair en Voortgezet Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerpbesluit houdende onder meer nadere regels over de inrichting van het onderwijs aan scholen in het primair onderwijs (Inrichtingsbesluit WPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie om uiteen te zetten hoe de uitwerking van de regeling uitpakt voor leraren in het speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Digitalisering in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Groepsgrootte en leerling-leraar ratio 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de brief van het Kandinsky College over effecten van de vereenvoudigde bekostiging VO

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezending Rapport 'AI, Gender en de Arbeidsmarkt - Verkennend onderzoek naar de kansen en risico’s van Artificial Intelligence voor vrouwen op de arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Nederlandse reactie consultatie aankomend EU-voorstel "Pathways to School Success"

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Commissieactiviteiten

 36. 36

  Verzoek van het lid Van der Woude om aantal zaken van de controversieel lijst af te halen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data