Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

23 september 2021
9:45 - 10:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 23-09-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gesprek met de Onderwijsraad over bredere thema’s in het onderwijs en kennismaking

  Het gebruikelijke najaarsoverleg met de Onderwijsraad kan gepland worden op dinsdag op 30 november a.s. vanaf 16.45 uur.
 3. 3

  Planning rondetafelgesprek Wetenschappelijke samenwerking met China/onvrije landen

  Het eerder uitgestelde rondetafelgesprek 'Wetenschappelijke samenwerking met China/onvrije landen' wordt opnieuw gepland, op donderdag 14 oktober van 10.00 – 13.00 uur. Er gaat een inventarisatie rond voordat we de gasten uitnodigen.
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Beleidsreactie op het advies van de Nederlandse Unesco Commissie 'Een wapen in vredestijd. De uitvoering van het Unesco Haags Verdrag en het gebruik van het blauw-witte schildje'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Appreciatie moties ingediend tijdens het plenair debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verlenging termijn voorhang gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Publicatie documenten ‘documentaire ‘Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof’ n.a.v. Wob-verzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tussenevaluatie Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Studiesucces en studie-aansluiting van studenten met een vooropleiding in het Caribisch deel van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie wet versterking bestuurskracht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapport loonverschillen tussen werknemers in het onderwijs en vergelijkbare werknemers in andere sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Groen licht voor Einstein Telescoop’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Inspectierapport ‘Binnen zonder kloppen – digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie van de leden Kwint en Van den Hul over het mogelijk maken van zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Derde nota van wijziging inzake wetsvoorstel gericht op de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Reactie op amendementen ingediend de behandeling van wetsvoorstel gericht op de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoord commissiebrief n.a.v. het verzoek van het lid Kwint “om minister Slob te vragen de kwestie rondom de verplichte aanschaf van grafische rekenmachines mee te nemen in zijn brief n.a.v. de evaluatie Wet Gratis Schoolboeken”

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verlenging voorhangprocedure Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor het kalenderjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorhang geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor het kalenderjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie inzake zorgen over ongewenste situatie op basisschool De Verbinding in Almere

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief aan LOWAN m.b.t. onderwijs aan nieuwkomers

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op schriftelijk overleg commissie over de voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen schriftelijk overleg commissie over de voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen schriftelijk overleg over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Commissieactiviteiten

  • di 28-09-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector 
  • di 28-09-2021 19.00 - 22.00 Commissiedebat Cultuur en corona 
  • wo 29-09-2021 13.00 - 14.00 Gesprek Kennismakingsgesprek Nationale- en Kinderombudsman 
  • wo 29-09-2021 15.00 - 16.00 Gesprek Aanbieding eindrapport 'De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs'
  • wo 29-09-2021 17.00 - 19.30 Rondetafelgesprek Lerarentekort 
  • do 30-09-2021 10.15 - 13.45 Commissiedebat Digitalisering in het onderwijs 
  • vr 01-10-2021 09.30 - 16.00 Werkbezoek NPO, Landelijke Publieke Omroepen, RPO, NLPO en Beeld en Geluid/Netwerk Mediawijsheid 
  • vr 01-10-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk 
  • di 05-10-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek 
  • wo 06-10-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht van de uitvoering van afspraken over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem 
  • wo 06-10-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Eindrapportage pilot 10-14 '' Een soepele overgang'' 
  • wo 06-10-2021 10.15 - 13.45 Commissiedebat Leraren 
  • do 07-10-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Digitaal Universiteitsblad van de universiteit van Utrecht, d.d. 23 juni 2021, ‘Rekenkamer: geld voor universiteiten berekend met 37-jaar-oude data’ 
  • do 07-10-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 07-10-2021 12.00 - 13.00 Technische briefing Sectorrapportages voor het primair en voortgezet onderwijs door de PO-raad en VO-raad 
  • do 07-10-2021 14.00 - 15.30 Gesprek Stichting voor het Onderwijs 
  • vr 08-10-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) 
 30. 30

  Commissieacitviteiten (2)

 31. 31

  Overzicht van lopende dossiers

  Commissiedebat    000 Dossier Curriculum funderend onderwijs po/vo
  Commissiedebat    001 Dossier corona en funderend onderwijs
  Commissiedebat    002 Dossier Onderwijstoezicht
  Commissiedebat    003 Dossier Onderwijshuisvesting po/vo
  Commissiedebat    004 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Commissiedebat    005 Governance in het onderwijs
  Commissiedebat    007 Dossier onderwijs aan vluchtelingen
  Commissiedebat    008 Dossier Sociale Veiligheid in het onderwijs
  Commissiedebat    010 Dossier Het jonge kind
  Commissiedebat    011 Dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid
  Commissiedebat    012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Commissiedebat    013 Dossier schoolleidersregister po
  Commissiedebat    014 Dossier Passend onderwijs
  Commissiedebat    016 Dossier Krimp in het onderwijs
  Commissiedebat    017 Dossier 10-14-onderwijs
  Commissiedebat    018 Dossier Thuisonderwijs
  Commissiedebat    020 Dossier VO
  Commissiedebat    021 Dossier Cornelius Haga Lyceum
  Commissiedebat    022 Dossier Examens in het voortgezet onderwijs
  Commissiedebat    023 Dossier Maatwerkdiploma
  Commissiedebat    024 Dossier Nederlands als tweede taal
  Commissiedebat    025 Dossier Kansenongelijkheid in het VSO
  Commissiedebat    030 dossier Mbo
  Commissiedebat    032 Dossier Governance in het mbo
  Commissiedebat    033 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
  Commissiedebat    034 Laaggeletterdheid
  Commissiedebat    039 Dossier 'corona en het hoger onderwijs en het mbo.
 32. 32

  Vervolg overzicht van lopende dossiers

  Commissiedebat    040 Dossier Hoger onderwijs
  Commissiedebat    041 Dossier Studiefinanciering
  Commissiedebat    042 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Commissiedebat    043 Dossier studeren met een beperking
  Commissiedebat    046 Internationalisering hoger onderwijs
  Commissiedebat    050 Dossier Wetenschapsbeleid
  Commissiedebat    061 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
  Commissiedebat    100 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
  Commissiedebat    101 Dossier DUO
  Procedurevergadering   Aangehouden brieven
  Inbreng feitelijke vragen   OCW-begroting
 33. 33

  Spoedige beantwoording schriftelijke vragen over bericht dat mbo-instellingen ook na corona verder gaan met online onderwijs, tegen de wil van deKamer

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken aangenomen motie over het bestaande aanbod van entreeopleidingen in het praktijkonderwijs wettelijk verankeren (Kamerstuk 31 289, nr. 447)

  Te behandelen:

  Loading data