Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 09-09-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rondetafelgesprek over Media en het omroepbestel (De Hoop)

  De commissie besluit eerst het uitgebreide werkbezoek aan Hilversum (waarin wordt gesproken met de NPO, de landelijke, regionale en lokale omroepen)
  af te wachten en daarna te bepalen op welke aspecten het rondetafelgesprek zich kan richten.
   
 3. 3

  Rondetafelgesprek over ontwikkelingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

  Met het lid Van Meenen is afgesproken om de twee aangevraagde rondetafelgesprekken over ontwikkelingen in het voortgezet speciaal onderwijs  (Van Meenen) en het praktijkonderwijs te plannen zodra de brief van het ministerie inzake inclusief onderwijs is ontvangen.
 4. 4

  Rondetafelgesprek over wetenschappelijke samenwerking met China/onvrije landen.

  De stukken van het eerder geplande commissiedebat Internationalisering van het onderwijs zijn controversieel verklaard. De griffier zal met het lid Paternotte overleggen over een goed moment om dit rondetafelgesprek te organiseren.
 5. 5

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over documentaire Kaag

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Erkenningen landelijk publiek omroepbestel 2022 2026

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op concessiebeleidsplan en prestatieovereenkomst 2022-2026 NPO

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Resultaten trajecten samenwerking publieke omroep met het Nederlands Fonds voor de Film en met onafhankelijke producenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden schriftelijk overleg over o.a. het verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van het lid Van Strien c.s. over flexibel omgaan met de vergunningverlening voor culturele ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie documenten Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden (SOO) en tot het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) n.a.v. Wob-verzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google G Suite for Education

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het adviesrapport van de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie 'Noodzaak van volwasseneneducatie voor iedereen'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Invulling van de motie van het lid Bouali c.s. over de uitwisseling van studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Lucas over een aparte noodregeling voor onderwijsinstellingen in de Faillissementswet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ingangsdatum amendement Bisschop c.s. over de kwalificatie ‘zeer zwak’ in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wetsvoorstel in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake het verzoek van een kabinetsreactie op het bericht ‘Prestatieverhogende pillen bij jongeren: zorg voor een breder perspectief’ van Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorbereidingen vervolg distributie zelftesten in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Besluitvorming 13 augustus coronamaatregelen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Digitaal Universiteitsblad van de universiteit van Utrecht, d.d. 23 juni 2021, ‘Rekenkamer: geld voor universiteiten berekend met 37-jaar-oude data’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Briefadvies Onderwijsraad inzake Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorhangprocedure oprichting vereniging Neth-ER

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wetsvoorstel inzake wettelijke taken internationalisering onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Sectorraad Praktijkonderwijs m.b.t. de bekostiging van het praktijkonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Schriftelijke reactie op amendementen wetsvoorstel doorstroomt primair voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken van de moties bij het wetsvoorstel burgerschap en moties en toezeggingen over de ontwikkelingen van het primair en voorgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Verkenning reiskostenvergoeding voor leerlingen in het praktijkonderwijs en vavo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Lopende trajecten curriculum en derde tussenadvies wetenschappelijke Curriculumcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van een schriftelijk overleg overleg inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling (Kamerstuk 31332-105)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht van de uitvoering van afspraken over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Arbeidsmarkttoelage onderwijspersoneel van achterstandsscholen, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Arbeidsmarkttoelage onderwijspersoneel van achterstandsscholen, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Vervolg arbeidsmarkttoelage onderwijspersoneel op achterstandsscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorhang geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor het kalenderjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorhangprocedure Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor het kalenderjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Plan van aanpak, monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verdeling achterstandsmiddelen en aanpak studievertraging ontstaan door de coronacrisis te voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Extra middelen voor niet-ingeschreven kinderen Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Onderzoeksrapportages pilots inzet sneltesten funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Start nieuwe schooljaar funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over een brief van een burger over stages in het voortgezet speciaal onderwijs in relatie tot de Wet Langdurige Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Toekenning subsidieaanvragen leerlingendaling vo

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voortgang genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Rapport ‘Als je werkt, dan kun je echt leven’

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Nederlandse reactie op EU consultatie microcredentials

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Commissieactiviteiten

 59. 59

  Begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Mbo en digitalisering (invloed corona)

  Besloten wordt dit onderwerp te betrekken bij het commissiedebat Digitalisering in het onderwijs op 30 september a.s.
 61. 61

  Commissiedebat Digitalisering in het onderwijs op 30 september a.s.

  Ter informatie, de volgende stukken staan op de agenda: 
   
  32034-40 - Brief regering d.d. 08-06-2021
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google G Suite for Education
  Besluit: Behandelen (zie ook onder agendapunt 14 van deze pv-agenda: Voortgang advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google G Suite for Education). 

   32761-179 - Brief regering d.d. 08-03-2021
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Datalek bij bij de uitvoering van diplomawaardering als onderdeel van het inburgeringstelsel
  Besluit: Behandelen.

   32034-39 - Brief regering d.d. 01-03-2021
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Kwint en Van Meenen over het uitvoeren van een DPIA op internationale technologiebedrijven
   Besluit: Behandelen.
   
  26643-744 - Brief regering d.d. 25-02-2021
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Ransomware-aanval op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
   Besluit: Behandelen.

  Besloten is om ook de antwoorden op de schriftelijke vragen te agenderen: 
  1. 2021D31340  Schriftelijke vragen  Het bericht ‘Grote hack bij ROC Mondriaan: computers plat en bestanden ontoegankelijk’
  2. 2021D31332  Schriftelijke vragen  Het bericht dat het ROC Mondriaan in Den Haag is gehackt.