E-mailprocedure : Behandelvoorstellen inzake het onderzoeksrapport over de juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst

De vergadering is geweest

12 april 2021
14:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Op 3 februari jl. heeft de commissie VWS ingestemd met de uitvoering van een onderzoek naar de juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst. Het onderzoeksrapport is recent afgerond. U heeft zojuist het onderzoeksrapport onder embargo ontvangen. Met het oog op de openbaarmaking van het rapport en een eventueel op korte termijn te organiseren gesprek met de onderzoekers, leg ik u in overleg met de fungerend commissievoorzitter de volgende behandelvoorstellen voor:
 
 1. Op het onderzoeksrapport rust momenteel een embargo, tot uw commissie instemt met openbaarmaking. Graag verneem ik of u ermee kunt instemmen met het openbaar maken van het rapport. Indien u instemt met openbaarmaking, dan is het voorstel om het onderzoeksrapport openbaar te maken op woensdag 14 april 2021 om 11.30 uur.
 2. De uitvoerders van het onderzoek zijn bereid tot het op korte termijn geven van een toelichting op het onderzoeksrapport middels een openbaar (digitaal) gesprek met de commissie, bij voorkeur zo dicht mogelijk op openbaarmaking van het rapport. Graag verneem ik of u kunt instemmen met het organiseren van een gesprek.
 3. Mocht de commissie kunnen instemmen met een gesprek, dan zijn hiervoor twee mogelijkheden:
  • Woensdag 14 april a.s. van 11.30 tot 13.00 uur (aansluitend aan de openbaarmaking van het onderzoeksrapport) of
  • Woensdag 21 april a.s. van 11.30 tot 13.00 uur.
  • Graag verneem ik naar welke datum uw voorkeur uitgaat. Ik ga er hierbij vanuit dat u op uw opgegeven voorkeursdatum ook aanwezig zal zijn bij het gesprek. Het gesprek kan doorgang vinden als minimaal vier leden van verschillende fracties aan het gesprek zullen deelnemen.
 U wordt verzocht uiterlijk maandag 12 april 2021, om 14.00 uur aan te geven of u al dan niet in kunt stemmen met de voorstellen A (openbaarmaking rapport) & B (organiseren gesprek). Voor deze voorstellen geldt dat deze zijn aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund. Voor C (voorkeursdatum gesprek) zal het aantal aangemelde deelnemers aan het gesprek leidend zijn.
 
Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren. Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
 De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstellen inzake het onderzoeksrapport over de juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst

  Te behandelen:

  Loading data