Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

26 mei 2021
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • D. de Neef (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • P. van Houwelingen (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Europese aangelegenheden

  N.B. Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel, geannoteerde agenda’s, verslagen van Europese Ministerraden en BNC-fiches zou betekenen dat de commissie respectievelijk de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming.
   
  Desgewenst kan de commissie toch bespreken of een Europese brief al dan niet controversieel dient te worden verklaard. Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel).  
 4. 4

  Nederlandse reactie op gerichte consultatie (wetgevend) voorstel Europese Commissie ter voorkoming en bestrijding van gendergerelateerd en huiselijk geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wetgeving

  Ter bespreking of het wetsvoorstel al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien het wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
 8. 8

  Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  35384 Tweede nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende de Wet transparantieregister zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  35796 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Vijfde incidentele suppletoire begroting 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  35763 Verslag houdende een lijst vragen en antwoorden inzake de Vierde incidentele suppletoire begroting 2021 inzake de coronamaatregelen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Subsidieregeling Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het onder voorwaarden openen van bibliotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging Subsidieregeling donatie bij leven

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brieven bewindspersonen VWS

  Ter bespreking of de brief van de bewindspersoon al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel).
 19. 19

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg van 11 februari 2021 over de 'initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd', m.b.t. de leveringszekerheid van medische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken uitvoering actieplan hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken GVS-modernisering: vangnet ‘medische noodzaak’ niet langer haalbaar

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vertrouwelijke inzage in GGD audit rapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vertrouwelijke inzage vaccinportefeuille 2022-2023 en hoofdelementen nieuw contract BionTech/Pfizer

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de verschuldigde eigen bijdrage aan het CAK

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  SER advies “Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over dilemma’s zorgbonus 2021 (Kamerstukken 29282/25295-436)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Openingsplan en toegangstesten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  VWS-monitor mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Advies het Zorginstituut Nederland over moleculaire diagnostiek in de oncologie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie op de brief van NSWZ m.b.t. subsidiebeleid van Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afsluiting Akkoord Verbetering Productsamenstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Inzet van Nederland tijdens de World Health Assembly

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nederland vitaal en in beweging

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reeds geagendeerde/behandelde brieven van bewindspersonen VWS

  Ter bespreking of de brief van de bewindspersoon al dan niet controversieel wordt verklaard (eerste voorstel). Indien de brief niet controversieel wordt verklaard, neemt de commissie een besluit over het behandelvoorstel (tweede voorstel). 
 37. 37

  Reactie op amendementen ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van 28 april 2021 over wetsvoorstel tot ‘Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19’ en 6 mei over wetsvoorstel ‘Tijdelijke Wet Toegangstesten Covid-19’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zakenbrief COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Vierde publicatie rond de Coronarekening

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet (Kamerstuk 35721)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 20 mei 2021)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (organiseren in wetgevingsoverleg, nog voor het zomerreces)
  1. 35 504 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen. Dit wetsvoorstel is op 3 december 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 665 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten. Dit wetsvoorstel is op 14 april 2021 aangemeld voor plenaire behandeling.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling):
  1. 34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. 
  2. 35 593 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel voor de zomer (2021) te behandelen.
  3. 35 667 Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel voor de zomer (2021) te behandelen.
  4. 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel voor de zomer (2021) te behandelen.
  5. 35 562 Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  6. 35 547 Wijziging van de Wet BIG ivm met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
  7. 35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. De commissie heeft besloten dit wetsvoorstel na de zomer (2021) te behandelen.
 42. 42

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 20 mei 2021)

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020 als debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen). Aan de griffie plenair is gevraagd dit debat prioritair in te plannen.  De geagendeerde brieven zijn niet controversieel verklaard. 
  2. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 6 april 2021).
  3. Debat over de turnsport n.a.v. het rapport Ongelijke leggers (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 11 mei 2021).
 43. 43

  Overzicht nog te houden VAO's/tweeminutendebatten waarvan alle geagendeerde brieven niet controversieel zijn verklaard

  Besluit: Ter informatie.

  Geen VAO's/tweeminutendebatten op dit moment aangemeld.
 44. 44

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

  Besluit: Ter informatie.   

  Reeds ingepland:
  1. NO Initatiefnota van het lid Van der Laan over ouderen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35651) d.d. 31 mei 2021.
  2. NO Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 35503-2). d.d. 7 juni 2021.
  3. CD EU-Gezondheidsraad (15 juni) d.d. 9 juni 2021.
  4. CD Sportbeleid d.d. 21 juni 2021. (Bij de commissie-RvW d.d. 14 april jl. is besloten dit CD voor het zomerreces in te plannen en tevens aan de minister voor Medische Zorg en Sport te vragen in een brief nader in te gaan op het belang van sport en bewegen in de huidige coronapandemie).
  5. WGO Jaarverslag en Slotwet 2020 ministerie VWS. d.d. 23 juni 2021.

  Nog in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (n.a.v. de commissie-RvW  van 14 april jl.). Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de kabinetsreactie.
  2. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg. Het commissiedebat inplannen na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over de Dilemma’s bonus 2021 (TK 29282-436).
  3. CD Geneesmiddelenbeleid. 
  4. CD Jeugdbeleid.
  5. WGO Tabaks- en rookwarenwetten (35504/35665)
  6. CD Pakketbeheer
  7. CD Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg 
  8. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2021. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandelingen VWS en J&V.
  9. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken. Dit WGO wordt in de regel in het najaar gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandeling VWS.
 45. 45

  Overzicht ongeplande commissiedebatten

  1. CD Acute Zorg 1 geagendeerde brief d.d. 19 april 2021. 
  2. CD Administratieve lasten 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 14 december 2020. 
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 december 2020.
  4. CD Bloedvoorziening 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.  
  5. CD Caribisch Nederland 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 1 juli 2019. 
  6. CD Dementiezorg, 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 maart 2021.
  7. CD Donorgegevens kunstmatige bevruchting. Nog geen brieven geagendeerd.
  8. CD E-health/Slimme zorg 2 geagendeerde brieven d.d. 11 december 2020. 
  9. CD Eerstelijnszorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
  10. CD Eigen bijdragen in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 1 december 2020. 
  11. CD Gegevensuitwisseling in de zorg 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  12. CD Gehandicaptenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 december 2020. 
  13. CD GGZ 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2020. 
  14. CD Governance in de zorgsector 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 februari 2020.
  15. CD Huiselijk geweld/kindermishandeling 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 november 2020.
  16. CD Hulpmiddelenbeleid 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020. 
  17. CD Inspectie (IGJ) 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2019. 
  18. CD Langer Thuis 3 geagendeerde brieven. Minst reente brief d.d. 7 december 2020. 
  19. CD Leefstijlpreventie 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 27 januari 2021.
  20. CD Maatschappelijke dienstijd Nog geen brieven geagendeerd.
  21. CD Maatschappelijke opvang  3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 18 december 2020. 
  22. CD Medische ethiek 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.
  23. CD Medisch Zorglandschap 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2020. 
  24. CD Medische preventie 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 februari 2021.
  25. CD Mondzorg 1 geagendeerde brief d.d. 24 juni 2020.
  26. CD Orgaandonatie 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020. 
  27. CD Patiënten- en cliëntenrechten 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 oktober 2018.
  28. CD Palliatieve zorg Nog geen brieven geagendeerd.
  29. CD PGB 1 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021
  30. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 december 2020. 
 46. 46

  Vervolg overzicht ongeplande commissiedebatten

  31. CD Verslavingszorg/Drugspreventie. Er zijn nog geen brieven geagendeerd.
  32. 
  CD Voedselveiligheid 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
  33. CD Wijkverpleging  4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 november 2020.
  34. CD WMO 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 8 augustus 2020. 
  35. CD Zorgfraude 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 29 januari 2021. 
  36. CD Zorgverzekeringswet 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020. 
  37. CD Zwangerschap en geboorte 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 januari 2021.
 47. 47

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA), mede namens de VVD, om het aanbod masterclass gegevensuitwisseling in de zorg (namens EerstelijnsPartners en Patientenfederatie Nederland) te honoreren.

  Te behandelen:

  Loading data