Procedurevergadering : Procedures en brieven (digitaal)

De vergadering is geweest

13 april 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Van Brenk/Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang wetsbehandeling Breed Offensief en wetsvoorstel-vereenvoudiging Wet banenafspraak (Kamerstuk 35394)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het instellen van een commissie van wijzen die nogmaals nagaat of er een juridische grondslag gevonden kan worden (Kamerstuk 29389-103)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang problematiek rijnvarenden met een Luxemburgse werkgever

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over een uitspraak van de Hoge Raad van 6 november 2020 inzake de partijbedoeling en reactie op het artikel ‘Naar een doeltreffend onderscheid tussen werknemerschap en ondernemerschap’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de moties van het lid Smals over een analyse van individuele validaties met betrekking tot asbestsanering en de publieke sturing en handhaving op het asbestdossier versterken (Kamerstuk 25883- 397 en Kamerstuk 25883-398)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kinderopvang en Covid-19: tegemoetkoming eigen bijdrage ouders voor tweede sluitingsperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatierapport Wet flexibel werken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang hersteloperatie kindgebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij (Kamerstuk 35510-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse opvang en personenregister kinderopvang (Kamerstuk 31322-423)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Openstelling vaststellingsloketten NOW

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het RIVM-onderzoek i.v.m. thuiswerken en reactie op de voortgang en uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van thuiswerken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eerste reactie op rapport inzake inkomstenverrekening

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  (U)AVG en uitvraag ervaringen verzuimbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verkenning mogelijkheden coronaverlof

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie inzake rapporten Werk aan Uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken beleidsvoornemens alcohol en drugs op de werkplek en aanbieding handreiking ADM-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Armoede en schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Heropening examenlocaties voor inburgeringsexamens en Staatsexamens Nt2

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijzigingsregeling NOW t.b.v. aanpassen percentages 5e tranche en gewijzigde openstelling vaststellingsloketten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over controles op gevaarlijke CRM-stoffen (Formaldehyde) bij bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie inzake het evaluatieverslag en ontwerpbesluit beëindigen overgangsrecht Wet Werken na de AOW (Kamerstuk 29544-1030)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Gemeentenieuws SZW 2021-2

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aanbevelingen Stichting van de Arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Tussenrapportage evaluatie Perspectief op Werk

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg op 3 april 2019 over het organiseren van een expertmeeting en het gewijzigde UWV-beleid naar aanleiding van het arrest Vester

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Dilemma's in de NOW

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Kabinetsreactie inzake het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)-rapport 'Samenleven in verscheidenheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Diversiteit pensioenfondsbesturen en aanvulling samenvallende diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Onderzoeksrapporten inzake “Toekomstverkenning uitvoering werk en inkomen 2030” en “Internationale vergelijking uitvoering werk en inkomen”

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Antwoorden op vragen commissie inzake ontwerpbesluit houdende regels voor experimenten met het verstrekken van subsidies voor generieke werkgeversvoorzieningen (Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen) (Kamerstuk 34352-206)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Voortgang Meerjarenprogramma Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verkenning leefvormen AOW

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Adviescollege ICT-toetsing (AIT) onderzoek naar het UWV-project HOWW klant

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Afschrift brief aan Eerste Kamer over de inhoud van de beantwoording van de aanvullende vragen die de Europese Commissie heeft gesteld over de kwestie of het niet-exporteren van de Tozo een belemmering is voor de vrijheid van vestiging

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Programmering ESF REACT-EU en ESF+

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorhang Subsidieregeling STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken Arbeidsmigratie maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Uitwerking moties n.a.v. initiatiefnota Paternotte 'Bescherm Nederlanders met een tweede ongewenste nationaliteit' (Kamerstuk 35475)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Ontwikkeling van de financiële positie van huishoudens met mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verplichting gegevenslevering door kinderopvangorganisaties en eerdere signaleringen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Onderzoek 45 dienstjaren

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 22 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Antwoorden op vragen commissie inzake fiche: Mededeling - Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027 (Kamerstuk 22112-3011)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Geannoteerde Agenda informele Raad WSBVC 15 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verslag van de informele videovergadering van de Raad WSBVC van 22 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Raad WSBVC 15 maart 2021 (Kamerstuk 21501-31-601)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag Informele Raad WSBVC van 15 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Lijst met EU voorstellen SZW t/m 31 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Rectificatie WODC onderzoeksrapport “Onderzoek naar buitenlandse financiering van religieuze instellingen in Nederland”

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Ter informatie: Introductiedossiers ten behoeve van nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers

  • Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
 61. 61

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 april 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35 613). Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 19 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; Spoedig plannen na verkiezingsreces; WGO gepland op 12 april 2021;
  5. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  6. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie PlenairAanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD
  4. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  5. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  7. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  8. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
  9. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (aangevraagd door het Leijten (SP), bij de RvW 10 maart 2020) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  10. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 20 maart 2020) 
  11. Debat over het economisch steunpakket (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 april 2021)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's:
  1. VAO Arbeidsmarkt, naar aanleiding van het AO op 7 december 2020, aangevraagd door het lid Kuzu (DENK)
 62. 62

  Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
   
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021 - 9 juni 2021, 10.00-12.00 uur
 63. 64

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 65

  Aanbod Rathenau Instituut voor introductiebijeenkomst