Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat d.d. 1 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging ILT voor werkbezoek inzake duurzaamheid en veiligheid in de Rotterdamse haven en milieuopsporing op maandag 7 februari 2022

 4. 4

  Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging Regeling vijfde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nahang Reparatiebesluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen in verband met Richtlijn 2011/70/Euratom

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging enkele artikelen Verdrag inzake het wegverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijzigingen Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop een wetenschappelijke toets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Deelname aan Gateway Review over de actieve openbaarmaking van beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag schriftelijk overleg over het Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief verkeersveiligheid in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording feitelijke vragen over het Kader Lichte Elektrische Voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  KiM-publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Resultaten onderzoek conditie rijdek Calandbrug (N15) bij Rozenburg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op oproep rondom HRMK-spoorbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Resultaten Joint Fact Finding spoortrillingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 19 november 2021, inclusief aanpak van tekorten verkeersleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording feitelijke vragen over het Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie op treinkaartjes NS Internationaal

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Schiphol Gebruiksprognose 2022 & Uitspraak kort geding inzake beleidsregel ACNL

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezendingen KiM-rapport Zakelijk vliegen en Motivaction-rapport Luchtvaart in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Resultaten van het Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek inzake het Faro ongeval

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie OVV rapport Veilige vliegroutes 2021 en toezeggingen Algemeen Overleg Vliegen over conflictgebieden 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Voordelta

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid "Kapseizen en zinken viskotters"

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Tweede Voortgangsbrief OvV-rapport Msc Zoë

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Klimaatbeleid voor de zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Openstaande moties, toezeggingen en relevante dossiers met betrekking tot maritieme zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  RIVM-rapport ‘Onderzoeksprogramma Laagfrequent geluid’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Advies van Adviescollege ICT-toetsing over modernisering waarneeminfrastructuur bij het KNMI

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang granuliet

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang Beleid Chemische Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag schriftelijk overleg over de gevolgen PFAS voor ontpoldering Hedwigepolder

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording feitelijke vragen over het Rapport 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Evaluatie regelgeving legionellapreventie in leidingwater

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Ex ante analyse waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken van een aantal wateronderwerpen en de invulling van moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang statiegeld blikjes en motie inzake ontwijkingsgedrag bij drankproducenten

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Zaken die op de Europese agenda staan worden in de regel niet controversieel verklaard.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Afschrift van het antwoord op de brief van de Europese Commissie over de implementatie van de Biocidenverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Geannoteerde agenda Transportraad 9 december 2021 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Kennisagenda 2021

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (minister op 03-11-21 brief gestuurd, in afwachting van reactie)
  - Verduurzaming luchtvaart (minister heeft 29-10-21 voldaan aan verzoek om extra informatie (Kamerstuk 31936, nr. 891))
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (voorbereidingsgroep werkt aan nieuw voorstel)
  - Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet gepubliceerd, technische briefing vond plaats op 25-11-21)
  - Circulaire economie (tweede stafbriefing circulaire economie was op 10-11-21)
  - Begrotingen en Jaarverslagen (voorstel van rapporteur Peter de Groot (VVD) op deze agenda)
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen; CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (beide verschenen 14-07-21), EU-productbeleid (Q1 2022), EU-Spoorlijninitiatief 2021 (Q4 2021), FuelEU zeevaart (verschenen 14-07-21), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
 47. 47

  Geplande commissieactiviteiten tot het kerstreces (17 december 2021)

  29-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Transportraad op 9 december 2021
  30-11-2021 13.15 - 13.35 Petitie Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging biedt petitie aan m.b.t. het stijgend aantal aanrijdingen met dieren (per videoverbinding)
  02-12-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid (14 brieven)
  06-12-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota IenW
  06-12-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota Mobiliteitsfonds
  06-12-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota Deltafonds 
  07-12-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Wadden (4 brieven)
  08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 20 december 2021 (2 brieven)
  09-12-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (23 brieven)
  09-12-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Resultaten Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019
  15-12-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 48. 48

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Duurzaam vervoer (4 brieven)
  Commissiedebat Externe veiligheid (3 brieven)
  Commissiedebat Leefomgeving (5 brieven)
  Commissiedebat Luchtvaart (16 brieven)
  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1 brief)
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3 brieven)
  Commissiedebat Toezicht en handhaving (3 brieven) 
  Commissiedebat Vliegveiligheid (2 brieven)
  Notaoverleg MIRT (16 brieven)
 49. 49

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten
  - Circulaire economie 
  Aangevraagd door het lid Bontenbal (CDA) bij het commisiedebat d.d. 18-11-2021
  - Maritiem
  Aangevraagd door het lid Geurts (CDA) bij het commissiedebat d.d. 24-11-2021

  Dertigledendebat
  2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
 50. 50

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake democratiseren waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  De inbreng voor het wetsverslag is geleverd op 23-11-2021. 
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De inbreng voor het verslag is geleverd op 01-11-2021. 
  8. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
  Dit wetsvoorstel is op 13-10-2021 aangemeld voor plenaire behandeling. (Is geagendeerd als hamerstuk.)
  9. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
  De inbreng voor het verslag is geleverd op 16-11-2021.