Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Technische briefing van het ministerie van IenW over het Meerjarenplan ILT en de Inspectiebrede risicoanalyse op 27 oktober 2021 van 11.00 - 12.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een werkbezoek 'Instandhouding infrastructuur' op 25 oktober 2021 van 13.00 - 15.00 uur

 5. 5

  Technische briefing van het PBL over 'Thuiswerken en gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit' op 11 november 2021 van 10.00 -11.00 uur

 6. 6

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Besluit energie vervoer (RED II) kalenderjaren 2022 t/m 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhang Ontwerp-verlenging en wijziging Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brief van de commissie Digitale Zaken met aanbieding notitie ‘ICT-investeringen bij de overheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2022 van het ministerie van IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicaties ILT van juli en augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over de toezending van het eindrapport over de evaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vijftiende voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang opvolging advies Van Geel Omgevingsraad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  RIVM rapport haalbaarheid gezondheidsonderzoek werknemers Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Halfjaarverantwoording 2021 NS en ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  20e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de motie Grinwis c.s. over het benutten van de bevoegdheid om de huidige WACC te verlengen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer en aanbieding ILT signaalrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift brief sturen aan de EU-Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, de heer Sinkevicius inzake Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag schriftelijk overleg over verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzamelbrief Wadden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Evaluatie van de Commissie Genetische Modificatie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van de informele bijeenkomst van Transportministers d.d. 22-23 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag schriftelijk overleg over de Milieuraad van 6 oktober 2021 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Gevolgen PFAS voor ontpoldering Hedwigepolder

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kennisagenda 2021

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (literatuuronderzoek is verricht; technische briefing van de Rli was op 30-09)
  - Verduurzaming luchtvaart (minister op 15-09 verzocht om extra informatie)
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (technische briefing was op 27/09)
  - Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet gereed, voorstel voor behandeling op deze pv)
  - Circulaire economie (stafbriefing Circulaire economie was op 06-10)
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: het lid Peter de Groot (VVD))
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden).
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
 33. 33

  Geplande activiteiten van de commissie tot 1 december 2021

  12-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor
  Dit debat wordt verplaatst Commissiedebat Wadden
  14-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022
  14-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Deltaprogramma 2022
  14-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Advies Gezondheidsraad over ultrafijn stof
  26-10-2021 13.40 - 14.00 Petitie De Nederlandse MicroMobiliteitCoalitie biedt petitie aan inzake Lichte Elektrische Voertuigen (LEV's)
  27-10-2021 11.00 - 12.00 Technische briefing Meerjarenplan ILT 2022-2026 en de Inspectiebrede risicoanalyse (videoverbinding/hybride)
  27-10-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat*
  28-10-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT-overzicht 2022
  29-10-2021 09.45 - 14.15 Werkbezoek Lelystad Airport en MITC
  01-11-2021 09.00 - 17.00 Werkbezoek Waddeneilanden
  03-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  08-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vijfde Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer*
  09-11-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Luchtvaart
  10-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Iinitiatiefwetsvoorstel van de leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake geborgde zetels waterschappen
  11-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Meerjarenplan 2022-2026 ILT
  11-11-2021 13.00 - 16.00 Rondetafelgesprek Overstromingen in Zuid-Nederland
  16-11-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel vrachtwagenheffing
  17-11-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  18-11-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire Economie
  22-11-2021 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water*
  24-11-2021 16.00 - 20.45 Commissiedebat Maritiem

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 34. 34

  Ongeplande plenaire activiteiten

  De plenaire begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat is voorzien in de week van 2 november 2021.

  Dertigledendebat
  4. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019

  Tweeminutendebatten
  Tweeminutendebat CBR
  Aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA)
 35. 35

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. 
  Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bromet en Tjeerd de Groot inzake het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen, ingediend op 21-10-2020, 35608
  Bij de procedurevergadering van 29-09-2021 is besloten tot het voeren van een rondetafelgesprek vóór de inbrengdatum van het verslag (vastgesteld op 10-11-2021). De nadere uitwerking van het rondetafelgesprek, inclusief een datumvoorstel, is geagendeerd in het besloten deel van deze procedurevergadering. 
  7. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Zie deze agenda.
  8. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
  Inbreng voor het wetsverslag geleverd op 09-09-2021.
  9. Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen, ingediend op 14-07-2021, 35886
  Inbreng voor het wetsverslag geleverd op 06-10-2021. 
  10. Wet vrachtwagenheffing, ingediend op 14-09-2021, 35910
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 16-11-2021. 
 36. 36

  Aanbieding Wetenschappelijke factsheet Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Inventarisatie deelname werkbezoek aan de Waddeneilanden (Schiermonnikoog) op 1 november 2021 (i.v.m. nieuwe datum)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Het lid Geurts (CDA) stelt voor de staatssecretaris te rappelleren in verband met de op 9 juni jl. door de commissie verzochte reactie op de brief van de gemeente Altena over de toepassing recycling en menggranulaat

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitgewerkt programmavoorstel van de leden Boswijk (CDA) en Bouchallikh (GroenLinks) voor het rondetafelgesprek inzake het initiatiefwetsvoorstel voor het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen op 18 november 2021 van 15.00 tot 17.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  De begrotingsrapporteur Peter de Groot (VVD) presenteert zijn bevindingen zoals hij die namens de commissie beoogt in te brengen bij de begrotingsbehandeling