Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging Havenbedrijf Rotterdam voor werkbezoek 'Circulaire Economie' d.d. 15 oktober 2021

 4. 4

  Uitnodiging Stichting Red de Veluwe voor werkbezoek 'Denk aan (en om) de Veluwe' d.d. 1 oktober 2021

 5. 5

  Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Eurostar-verbinding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorhang Ontwerpbesluit in verband met het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang ontwerpbesluit Tijdelijk besluit nul-emissiezones

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nahang besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Specifieke aanwijzing niet-handhaven handelsverbod plastic rietjes

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift Koninklijk besluit houdende ontslag van mevrouw Van Nieuwenhuizen en de benoeming van mevrouw Visser tot minister van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift Koninklijk besluit inzake het ontslag van staatssecretaris Van Veldhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht IenW-dossiers net digitale component conform verzoek commissie DiZa

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Spreektijden tijdens het wetgevingsoverleg Water op 22 november 2021 en het notaoverleg MIRT op 6 december 2021

  Besluit: De spreektijden vaststellen conform de onderstaande verdeling.
  Noot: 
  • Wetgevingsoverleg Water 22 november 2021, 11.00 - 18.30 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 9 en 4; VVD 11 en 6; SP 6 en 3; D66 10 en 5; PvdA 6 en 3; CDA 7 en 4; GL 6 en 3; CU 5 en 2,5; PvdD 5 en 2,5; FvD 5 en 2,5; Volt 3 en 1,5; JA21 3 en 1,5; SGP 3 en 1,5; DENK 3 en 1,5; Fractie den Haan 1 en 1; BBB 1 en 1; BIJ1 1 en 1; Groep van Haga 3 en 1,5.
  • Notaoverleg MIRT 6 december 2021, 10.00 - 20.00 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 10 en 5; VVD 15 en 7; SP 8 en 4; D66 12 en 6; PvdA 8 en 4; CDA 9 en 5; GL 7 en 3,5; CU 5 en 2,5; PvdD 6 en 3; FvD 5 en 2,5; Volt 4 en 2; JA21 4 en 2; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; Fractie den Haan 2 en 1; BBB 2 en 1; BIJ1 2 en 1; Groep van Haga 4 en 2.
 16. 16

  Publicaties ILT van mei en juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Subsidieplafond 2021 gebruikte elektrische personenauto’s particulieren bereikt

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Maandrapportages CBR "corona-inhaalslag examens"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Maandrapportage CBR juni & juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomsten onderzoek continu voeren autoverlichting, kader voor gehandicaptenvoertuigen en beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kader Lichte Elektrische Voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op commissieverzoek inzake brief FMN het openbaar vervoer en de 30 km-zones binnen de bebouwde kom

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanpak spreiden en mijden verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afhandeling moties van de leden Alkaya, Van der Plas en Stoffer over de tolheffing in de Westerscheldetunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapportage Rijkswegennet eerste helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Extra reistijd door toepassen 50 km/u met 2 versmalde rijstroken bij de Haringvlietbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitstel verkeersbeperkende maatregelen Haringvlietbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Extra reistijd Haringvlietbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstel verkeersbeperkende maatregelen Haringvlietbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel toezending nadere motivering aan de Raad van State voor nadere onderbouwing ViA15

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Benoeming nieuw lid raad van advies Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzamelbrief vliegveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Herziene versie ILT-rapport over kruisend luchtverkeer op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op motie Moorlag over het wegnemen van lichthinder van hoge windturbines

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op aanbevelingen OVV-rapport “Crashed after banner pick-up”

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording vraag over luchtruimherziening tijdens commissiedebat Luchtvaart op 24 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rekenmethode Doc29 voor regionale luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Synthetische kerosine

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Handhavingsrapportage 2020-2021 Groningen Eelde Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Slot Enforcement Code ten behoeve van tegengaan slotmisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA's

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Realisatie van het project Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgang enkele spoordossiers inzake internationale verbindingen en de omvorming van ProRail tot zbo

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Tarifering gebruiksvergoeding spoor vanaf 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Personeelstekort treinverkeersleiding ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Stand van zaken ratificatie van de wijziging van het Verdrag inzake de verzameling en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Stand van zaken diverse bodemonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Rapport 'Validatie atmosferisch verspreidingsmodel Stacks voor stofdeeltjes en endotoxinen uit een pluimveebedrijf'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op het manifest 'Geef kinderen gezonde lucht'

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Batterijen in bodem-as N206 Katwijk

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verslag schriftelijk overleg over de vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Reactie op petitie inzake het milieu in de grensregio Zuid-Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Opzet Beleidsdoorlichting Geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Hoogwater Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Eindevaluatie Zandmotor

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Toezegging ambtelijke inschatting opgave ruimtelijke kwaliteit bij wateropgave

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Onderzoek drankverpakkingen en statiegeld

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Concretisering doelen circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Derde nationale rapportage Richtlijn 2011/70/Euratom

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Beantwoording vraag over fonds asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang kabinetsreactie rapport Adviescommissie VTH en rapport milieucriminaliteit Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie Hagen en Boucke over het onderzoek naar gevolgen voor gezondheid en milieu van de verschillende scenario's voor Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  EU-Mededeling Fit for 55

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  EU-voorstel uit Fit for 55-pakket: CO2-emissienormen voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  EU-voorstel uit Fit for 55-pakket: Uitrol infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  EU-voorstel uit Fit for 55-pakket: Strategisch uitrolplan infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  EU-voorstel uit Fit for 55-pakket: ReFuelEU Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  EU-voorstel uit Fit for 55-pakket: FuelEU Scheepvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Fiche: Mededeling Naiades III ‘Het toekomstbestendig maken van de Europese binnenvaart’

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 20 en 21 juli in Slovenië

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verslag informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers van 20 en 21 juli 2021 te Ljubljana, Slovenië

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Transportraad 22-23 september 2021 te Slovenië

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Geannoteerde agenda informele Transportraad 22-23 september 2021 te Slovenië

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Uitstel toezending antwoorden over de vermindering van de blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Kennisagenda 2021

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (literatuuronderzoek wordt verricht; technische briefing van de Rli op 30/9)
  - Verduurzaming luchtvaart (zie het voorstel bij deze commissie-RvW)
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (voorstel van de voorbereidingsgroep op deze agenda)
  - Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet wordt opgesteld, naar verwachting gereed in oktober 2021)
  - Circulaire economie (voorstel van de voorbereidingsgroep op deze agenda)
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden);
  5. Project Mainport Rotterdam (PMR) (grootprojectstatus is afgerond)
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
 81. 81

  Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces (15-25 oktober)

  09-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving 
  16-09-2021 10.00 - 11.30 Technische briefing Prorail over aanpak spoorovergangen en verbinding Eindhoven-Aken (videoverbinding)
  16-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nucleaire veiligheid 
  24-09-2021                       Werkbezoek Waddeneilanden
  29-09-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  29-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Milieuraad op 6 oktober 2021*
  30-09-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Ministerie IenW over de Integrale Mobiliteitsanalyse (videoverbinding)
  30-09-2021 11.15 - 12.15 Technische briefing RLI over advies 'Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid' (videoverbinding)
  05-10-2021 16:30 - 19.30 Commissiedebat CBR
  06-10-2021 15.00 - 16.00 Gesprek Delegatie van het Zweedse parlement - commissie Vervoer en Communicatie*
  07-10-2021 13.00 - 14.30 Gesprek Deltacommissaris (videoverbinding)
  13-10-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  13-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 82. 82

  Ongeplande plenaire debatten op IenW-terrein

  Dertigledendebat
  10. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019

  Tweeminutendebatten
  -Tweeminutendebat Toezicht en handhaving
  Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
  -Tweeminutendebat Vliegveiligheid
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
  -Tweeminutendebat Leefomgeving
  Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
 83. 83

  Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
  7. Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ingediend op 23-04-2021, 35818
  Als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 07-07-2021.
  8. Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding), ingediend op 07-05-2021, 35829
  Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 13-07-2021, zie deze agenda.
  9. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
  Inbreng voor het wetsverslag geleverd op 09-09-2021.
  10. Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen, ingediend op 14-07-2021, 35886
  Zie deze agenda.
 84. 84

  Voorstel van de voorbereidingsgroep voor uitwerking van het kennisthema Circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Voorstel van het lid Geurts (CDA) de minister van IenW te vragen naar de stand van zaken en uitvoering van de motie van de leden Von Martels en Postma over het wegnemen van knelpunten voor innovatie en verduurzaming voor pomphouders (Kamerstuk 31305, nr. 305)

  Te behandelen:

  Loading data