Procedurevergadering

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering IenW"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat op15 september 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Infrastructuur en Waterstaat d.d.15 september 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat 15 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Uitnodiging Havenbedrijf Rotterdam voor werkbezoek 'Circulaire Economie' d.d. 15 oktober 2021
4
Uitnodiging Stichting Red de Veluwe voor werkbezoek 'Denk aan (en om) de Veluwe' d.d. 1 oktober 2021
15
Spreektijden tijdens het wetgevingsoverleg Water op 22 november 2021 en het notaoverleg MIRT op 6 december 2021

Details

Besluit: De spreektijden vaststellen conform de onderstaande verdeling.
Noot: 
  • Wetgevingsoverleg Water 22 november 2021, 11.00 - 18.30 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 9 en 4; VVD 11 en 6; SP 6 en 3; D66 10 en 5; PvdA 6 en 3; CDA 7 en 4; GL 6 en 3; CU 5 en 2,5; PvdD 5 en 2,5; FvD 5 en 2,5; Volt 3 en 1,5; JA21 3 en 1,5; SGP 3 en 1,5; DENK 3 en 1,5; Fractie den Haan 1 en 1; BBB 1 en 1; BIJ1 1 en 1; Groep van Haga 3 en 1,5.
  • Notaoverleg MIRT 6 december 2021, 10.00 - 20.00 uur, respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 10 en 5; VVD 15 en 7; SP 8 en 4; D66 12 en 6; PvdA 8 en 4; CDA 9 en 5; GL 7 en 3,5; CU 5 en 2,5; PvdD 6 en 3; FvD 5 en 2,5; Volt 4 en 2; JA21 4 en 2; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; Fractie den Haan 2 en 1; BBB 2 en 1; BIJ1 2 en 1; Groep van Haga 4 en 2.
80
Kennisagenda 2021

Details

- Integraal bereikbaarheidsbeleid (literatuuronderzoek wordt verricht; technische briefing van de Rli op 30/9)
- Verduurzaming luchtvaart (zie het voorstel bij deze commissie-RvW)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (voorstel van de voorbereidingsgroep op deze agenda)
- Luchtkwaliteit (wetenschappelijke factsheet wordt opgesteld, naar verwachting gereed in oktober 2021)
- Circulaire economie (voorstel van de voorbereidingsgroep op deze agenda)
- Begrotingen en Jaarverslagen
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; inbreng eindonderzoek 08-09-2021 plaatsgevonden);
5. Project Mainport Rotterdam (PMR) (grootprojectstatus is afgerond)
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
81
Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces (15-25 oktober)

Details

09-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving 
16-09-2021 10.00 - 11.30 Technische briefing Prorail over aanpak spoorovergangen en verbinding Eindhoven-Aken (videoverbinding)
16-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nucleaire veiligheid 
24-09-2021                       Werkbezoek Waddeneilanden
29-09-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
29-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Milieuraad op 6 oktober 2021*
30-09-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Ministerie IenW over de Integrale Mobiliteitsanalyse (videoverbinding)
30-09-2021 11.15 - 12.15 Technische briefing RLI over advies 'Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid' (videoverbinding)
05-10-2021 16:30 - 19.30 Commissiedebat CBR
06-10-2021 15.00 - 16.00 Gesprek Delegatie van het Zweedse parlement - commissie Vervoer en Communicatie*
07-10-2021 13.00 - 14.30 Gesprek Deltacommissaris (videoverbinding)
13-10-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
13-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
82
Ongeplande plenaire debatten op IenW-terrein

Details

Dertigledendebat
10. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019

Tweeminutendebatten
-Tweeminutendebat Toezicht en handhaving
Aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
-Tweeminutendebat Vliegveiligheid
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
-Tweeminutendebat Leefomgeving
Aangevraagd door het lid Bouchallikh (GL)
83
Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
7. Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ingediend op 23-04-2021, 35818
Als hamerstuk aangemeld voor plenaire behandeling op 07-07-2021.
8. Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding), ingediend op 07-05-2021, 35829
Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 13-07-2021, zie deze agenda.
9. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
Inbreng voor het wetsverslag geleverd op 09-09-2021.
10. Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen, ingediend op 14-07-2021, 35886
Zie deze agenda.
84
Voorstel van de voorbereidingsgroep tot het organiseren van een (digitale) technische briefing over achterstallig onderhoud infrastructuur en uitvoeringsorganisaties op 27 september 2021, 10-11.30 uur
86
Voorstel van het lid Geurts (CDA) de minister van IenW te vragen naar de stand van zaken en uitvoering van de motie van de leden Von Martels en Postma over het wegnemen van knelpunten voor innovatie en verduurzaming voor pomphouders (Kamerstuk 31305, nr. 305)

Te behandelen: