Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

14 april 2021
10:15 - 12:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Introductiedossier Infrastructuur en Waterstaat

  Ter informatie
  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
  Hier treft u het introductiedossier voor IenW: Introductiedossier Deel B - IenW.pdf
 4. 4

  Lijst van controversiële zaken zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet digitale melding vermissing rijbewijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Verzamelwet IenW 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wijziging van het BW BES met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Drinkwaterwet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Uitvoeringsverordening tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wet implementatie EETS-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB1) in verband met de invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Voorhang van de ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met onder meer aanpassingen van de eisen aan examenvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kennisgeving inhoud ontwerpbesluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging Regeling vierde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging Regeling vierde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging Regeling vierde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging Regeling vierde tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen voor voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijzigingen van de bijlagen bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de incidentele suppletoire begroting Winair

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Publicaties ILT van december 2020 t/m februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitvoeringsagenda en subsidieregeling zero-emissie stadslogistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie Orangegas position paper

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken uitvoering van de motie-Remco Dijkstra/Ziengs over de effecten van de kwaliteitseis voor bio-ethanol in kaart brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezending TNO-rapporten over NOx-uitstoot van auto's en mobiele machines

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de uitvoering van de gewijzigde motie-Remco Dijkstra/Postma over de nieuwe APK-roetfiltertest

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over presentatie KAS inzake de Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verloop inspraakprocedure Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Advies reductie nachtvluchten Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Hinderreductieplan Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Handhavingsrapportages Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Achtergrondinformatie verkeersberekeningen passende beoordeling Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Eindhoven Airport – uitwerking aanvullend advies sturingsmodel voor geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties en Benchmark Luchthavengelden en overheidsheffingen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beantwoording feitelijke vragen over SEO-rapport "Effecten vliegbelasting voor luchtvrachtsector"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Verhoging rekening courant limiet Luchtverkeersleiding Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Derde rapportage van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgang veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Staat van Schiphol 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Actieprogramma Duurzame Brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Werkzaamheden van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) aan het project- CORSICA

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag schriftelijk overleg inzake zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Coulance verlopen theoriecertificaten en stand van zaken nieuwe Omnibusverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verlenging coulancemaatregelen in verband met COVID-19 maatregelen en moties lid Postma en lid Öztürk

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Planning traject optimalisatie stelsel medische rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Versoepeling van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 voor ADHD

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Evaluatierapport Experiment Digitaal aanvragen rijbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Plan van aanpak – CBR Taskforce Examenafname

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Maandrapportage CBR januari 2021 en reserveringstermijnen CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Maandrapportage CBR februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Invloed winterweer op het (openbaar) vervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Vertraging introductie van de Intercity Nieuwe Generatie-transporttreinen (ICNG)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Beantwoording feitelijke vragen over de actualisatie vervoerconcessie NS en het addendum beheerplan ProRail 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Toedracht treinongeval Hooghalen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Reactie op ‘afschrift brief K. inzake beroep tegen Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Stand van zaken brandwerendheid tunnels

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Vervolgproces Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Nationaal Toekomstbeeld Fiets op hoofdlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Derde Rapportage Rijkswegennet van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Adviesrapport van het Adviescollege ICT-Toetsing over het programma “Industriële Automatisering Sourcing”

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Transitie ‘Op weg naar een Vitale Infrasector’ voortgang 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Actuele stand van zaken van het project Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Vlootvervanging Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verslag van een schriftelijk overleg over de schadeafhandeling MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Havengerelateerde maatregelen en voortgang aanpak voorkomen incidenten met fosfidetabletten in de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Staken van arbeid bij overtreding rij- en rusttijden en boete bij wekelijkse 45 uurs rust in cabine

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Rijden onder invloed-onderzoek en verlaging grens onderzoek alcohol

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Kabinetsreactie op aanbevelingen OVV-rapport ‘Spookrijongeval A73 – Leren van verkeersongevallen’

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Rechterlijke uitspraak inzake Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Stand van zaken uitvoering motie Postma c.s. over stabiele financiering van de zeemanshuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Stand van zaken uitvoering van de motie-Gijs van Dijk/Laçin over de effecten van de coronamaatregelen op arbeidsomstandigheden en veiligheid op truckparkings

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verslag schriftelijk overleg over nucleaire veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 81. 81

  Nationaal Actieprogramma Radon

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Van wegwerpplastics naar praktische oplossingen voor hergebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Vaststelling Afvalpreventieprogramma Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Opvolging verkenningen Taskforce Herijking Afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Stand van zaken chemische recycling

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over Integrale Circulaire Economie Rapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Omgevingsveiligheid en milieurisico's

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Reactie op verzoek commissie over de brief over Blootstellingsonderzoek asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Onderzoek veiligheid emissiearme vloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Opzet beleidsdoorlichting artikel 21 – Duurzaamheid, onderdeel stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Stand van zaken van een aantal bodem gerelateerde onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord en reactie op enkele moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Specifieke tegemoetkoming vuurwerksector

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Advies van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving over het eindrapport “Om de leefomgeving”

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Climate Adaptation Summit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Toezending programmering dijkversterkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Voorstellen Unie van Waterschappen aanpassing belastingstelsel waterschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Grondwateronttrekkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Stand van zaken beleidsuitwerking rivierbed Maasvallei

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  ILT Onderzoeksrapport Stichting Waternet

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  19e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Jaarplan 2021 Beheerautoriteit Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Kabinetsreactie op het briefadvies Rli ‘Groen uit de crisis’

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Verslag schriftelijk overleg informele Milieuraad d.d. 18 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 107. 107

  Verslag van de informele Milieuraad d.d. 18 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Fiche: Mededeling EU Klimaatadaptatiestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Verslag schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 30 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 110. 110

  Fiche: Wijziging richtlijn erkenning beroepskwalificaties binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen aan het einde van het vierde kwartaal van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Geannoteerde agenda informele Milieuraad d.d. 23 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Commissieactiviteiten op korte termijn

  De onderstaande activiteiten worden aan u voorgelegd om te bepalen of u deze definitief wilt inplannen. Deze commissiedebatten kunnen namelijk al op korte termijn plaatsvinden. Ter voorbereiding op enkele debatten zijn voorstellen opgenomen voor technische briefings. 
  NB Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien zich minimaal 4 leden aanmelden die gezamenlijk ten minste 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend, als een Kamerlid onverhoopt verhinderd is dient hij/zij voor vervanging te zorgen. 

  Besluit: ma 19-04-2021 13.30 - 16.30 Notaoverleg CBR; dit notaoverleg zal doorgang vinden. 
  Besluit: do 15-04-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing stand van zaken, verzorgd door het CBR; deze technische briefing zal geen doorgang vinden.
  Besluit: do 15-04-2021 15.30 - 16.30 Technische briefing Stelselherziening medische rijgeschiktheid, verzorgd door de SWOV; deze technische briefing zal geen doorgang vinden. 

  Besluit: di 20-04-2021 16.30 - 20.15 Commissiedebat Spoor; dit commissiedebat zal doorgang vinden. 
  Besluit: do 22-04-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart; dit commissiedebat zal geen doorgang vinden en wordt op een ander moment ingepland. 

  BesluitTechnische briefing Mobiliteit, verzorgd door het ministerie van IenW; deze technische briefing zal doorgang vinden op ma 19-04-2021 10.00 - 11.00.
  De leden Minhas (VVD), Peter de Groot (VVD), Boulakjar (D66), Bouchallikht (GroenLinks) en Grinwis (ChristenUnie) melden zich aan. 
  Besluit: Technische briefing Luchtvaart, verzorgd door het ministerie van IenW; deze technische briefing wordt aangehouden.   

  Besluit: di 11-05-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Externe veiligheid*; dit commissiedebat zal doorgang vinden.
  Besluit: wo 19-05-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi; dit commissiedebat zal doorgang vinden.

  Besluit: do 27-05-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Circulaire economie; dit commissiedebat zal doorgang vinden.
  Besluit: do 20-05-2021 14.00 - 15.30 Technische briefing Milieuonderwerpen, bodem en water, verzorgd door het ministerie van IenW; deze technische briefing wordt aangehouden.

  Besluit: 01-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Verkeersveiligheid; dit commissiedebat zal doorgang vinden.
  Besluit: 17-05-2021 10.30 - 11.30 Technische briefing Verkeersveiligheid, verzorgd door de SWOV; deze technische briefing wordt aangehouden.

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 115. 115

  Overige geplande commissieactiviteiten

  Fysieke activiteiten
  21-04-2021 10.15 - 12.15 Procedurevergadering (wordt mogelijk per videoverbinding)
  26-05-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 3 juni 2021*
  02-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Maritiem
  03-06-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Spoorveiligheid en ERTMS*
  08-06-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer
  09-06-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Milieuraad op 21 juni 2021*
  10-06-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Water
  16-06-2021 13.00 - 18.00 Commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
  23-06-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*

  Activiteiten per videoverbinding
  12-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  25-05-2021 13.15 - 13.30 Petitie FNV biedt petitie aan "Nederland als koploper in het verwerken van afval" 
  26-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  09-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  23-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  Schriftelijke activiteiten
  08-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 april 2021*
  22-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen*
  27-05-2021 12.00 - 12.00 Feitelijke vragen Verantwoordingsstukken
  10-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag Voorjaarsnota

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 116. 116

  Ongeplande plenaire debatten op het terrein van IenW

  Debatten
  6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  29. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  64. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  Dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  Tweeminutendebatten
  - Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (VSO), aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) 
  - Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (VSO), aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  - Nucleaire veiligheid (VSO), aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  - Vliegveiligheid (VAO), aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  - Circulaire economie (VAO), aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  - Maritiem (VAO), aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  - Verkeersveiligheid met de minister van JenV (VSO), aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD)
  - Externe veiligheid (VSO), aangevraagd door het lid Von Martels (CDA)
  - Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (VSO), aangevraagd door het lid Amhaouch (CDA)

  Besluit: Aan de griffie plenair het verzoek overbrengen dat de tweeminutendebatten Circulaire economie en Externe veiligheid spoedig ingepland worden. 
 117. 117

  Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020, 35618
  Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 08-03-2021. Zie deze agenda. 
  7. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
  Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging ontvangen op 08-03-2021. Zie deze agenda.
  8. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  9. Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664
  Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging ontvangen op 15-02-2021. Zie deze agenda. 
  10. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021, 35720
  Inbreng wetgevingsverslag gepland op 22-04-2021.
  11. Wijziging Wet luchtvaart ter implementatie van de Uitvoeringsverordening (EU) tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim, ingediend op 25-02-2021, 35744
  Zie deze agenda.
  12. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Zie deze agenda. 
  13. Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters), ingediend op 05-03-2021, 35757
  Zie deze agenda.
  14. Wetsvoorstel ter implementatie EETS-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de EU, ingediend op 11-03-2021, 35762
  Zie deze agenda.