Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 14 april 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 14 april 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Introductiedossier Infrastructuur en Waterstaat

Details

Ter informatie
Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
Hier treft u het introductiedossier voor IenW: Introductiedossier Deel B - IenW.pdf
26
Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

Te behandelen:

114
Commissieactiviteiten op korte termijn

Details

De onderstaande activiteiten worden aan u voorgelegd om te bepalen of u deze definitief wilt inplannen. Deze commissiedebatten kunnen namelijk al op korte termijn plaatsvinden. Ter voorbereiding op enkele debatten zijn voorstellen opgenomen voor technische briefings. 
NB Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien zich minimaal 4 leden aanmelden die gezamenlijk ten minste 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend, als een Kamerlid onverhoopt verhinderd is dient hij/zij voor vervanging te zorgen. 

Besluit: ma 19-04-2021 13.30 - 16.30 Notaoverleg CBR; dit notaoverleg zal doorgang vinden. 
Besluit: do 15-04-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing stand van zaken, verzorgd door het CBR; deze technische briefing zal geen doorgang vinden.
Besluit: do 15-04-2021 15.30 - 16.30 Technische briefing Stelselherziening medische rijgeschiktheid, verzorgd door de SWOV; deze technische briefing zal geen doorgang vinden. 

Besluit: di 20-04-2021 16.30 - 20.15 Commissiedebat Spoor; dit commissiedebat zal doorgang vinden. 
Besluit: do 22-04-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart; dit commissiedebat zal geen doorgang vinden en wordt op een ander moment ingepland. 

BesluitTechnische briefing Mobiliteit, verzorgd door het ministerie van IenW; deze technische briefing zal doorgang vinden op ma 19-04-2021 10.00 - 11.00.
De leden Minhas (VVD), Peter de Groot (VVD), Boulakjar (D66), Bouchallikht (GroenLinks) en Grinwis (ChristenUnie) melden zich aan. 
Besluit: Technische briefing Luchtvaart, verzorgd door het ministerie van IenW; deze technische briefing wordt aangehouden.   

Besluit: di 11-05-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Externe veiligheid*; dit commissiedebat zal doorgang vinden.
Besluit: wo 19-05-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi; dit commissiedebat zal doorgang vinden.

Besluit: do 27-05-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Circulaire economie; dit commissiedebat zal doorgang vinden.
Besluit: do 20-05-2021 14.00 - 15.30 Technische briefing Milieuonderwerpen, bodem en water, verzorgd door het ministerie van IenW; deze technische briefing wordt aangehouden.

Besluit: 01-06-2021 16.30 - 21.15 Commissiedebat Verkeersveiligheid; dit commissiedebat zal doorgang vinden.
Besluit: 17-05-2021 10.30 - 11.30 Technische briefing Verkeersveiligheid, verzorgd door de SWOV; deze technische briefing wordt aangehouden.

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
115
Overige geplande commissieactiviteiten

Details

Fysieke activiteiten
21-04-2021 10.15 - 12.15 Procedurevergadering (wordt mogelijk per videoverbinding)
26-05-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 3 juni 2021*
02-06-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Maritiem
03-06-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Spoorveiligheid en ERTMS*
08-06-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Duurzaam vervoer
09-06-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Milieuraad op 21 juni 2021*
10-06-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Water
16-06-2021 13.00 - 18.00 Commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
23-06-2021 14.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*

Activiteiten per videoverbinding
12-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
25-05-2021 13.15 - 13.30 Petitie FNV biedt petitie aan "Nederland als koploper in het verwerken van afval" 
26-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
09-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
23-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
07-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

Schriftelijke activiteiten
08-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 april 2021*
22-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen*
27-05-2021 12.00 - 12.00 Feitelijke vragen Verantwoordingsstukken
10-06-2021 12.00 - 12.00 Inbreng verslag Voorjaarsnota

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
116
Ongeplande plenaire debatten op het terrein van IenW

Details

Debatten
6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
29. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
64. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

Tweeminutendebatten
- Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (VSO), aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) 
- Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (VSO), aangevraagd door het lid Kröger (GL)
- Nucleaire veiligheid (VSO), aangevraagd door het lid Kröger (GL)
- Vliegveiligheid (VAO), aangevraagd door het lid Laçin (SP)
- Circulaire economie (VAO), aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
- Maritiem (VAO), aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
- Verkeersveiligheid met de minister van JenV (VSO), aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD)
- Externe veiligheid (VSO), aangevraagd door het lid Von Martels (CDA)
- Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (VSO), aangevraagd door het lid Amhaouch (CDA)

Besluit: Aan de griffie plenair het verzoek overbrengen dat de tweeminutendebatten Circulaire economie en Externe veiligheid spoedig ingepland worden. 
117
Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020, 35618
Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen op 08-03-2021. Zie deze agenda. 
7. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging ontvangen op 08-03-2021. Zie deze agenda.
8. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
Aangemeld voor plenaire behandeling.
9. Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664
Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging ontvangen op 15-02-2021. Zie deze agenda. 
10. Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen, ingediend op 29-01-2021, 35720
Inbreng wetgevingsverslag gepland op 22-04-2021.
11. Wijziging Wet luchtvaart ter implementatie van de Uitvoeringsverordening (EU) tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim, ingediend op 25-02-2021, 35744
Zie deze agenda.
12. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Zie deze agenda. 
13. Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters), ingediend op 05-03-2021, 35757
Zie deze agenda.
14. Wetsvoorstel ter implementatie EETS-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de EU, ingediend op 11-03-2021, 35762
Zie deze agenda.
118
Specifieke werkwijze van de commissie Infrastructuur en Waterstaat