E-mailprocedure : [ SPOED E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) tot het houden van een notaoverleg over de staatsdeelneming Schiphol

De vergadering is geweest

10 maart 2021
17:30 uur
Commissie: Financiën
UITKOMST E-MAILPROCEDURE

Geachte leden,
 
Op het aan u voorgelegde voorstel van het lid Van Raan namens de Partij voor de Dieren tot het nog deze week houden van een notaoverleg over de staatsdeelneming Schiphol hebben de volgende fracties gereageerd:
 
VVD, SP, ChristenUnie, SGP en 50PLUS.
 
De fracties van de SP, de SGP en 50PLUS hebben het voorstel gesteund.
De fracties van de VVD en de ChristenUnie hebben het voorstel niet gesteund.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Het voorstel heeft derhalve niet de steun gekregen van een meerderheid van de Kamer; het voorstel is niet aangenomen.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
-------------------------------


Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
Het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) doet uw commissie het voorstel om nog deze week een notaoverleg met de minister van Financiën te houden over de staatsdeelneming Schiphol. Ik verwijs naar het hieronder opgenomen bericht.
 
Namens uw voorzitter leg ik u dit voorstel, in verband met het spoedeisende karakter daarvan, via deze e-mailprocedure ter besluitvorming voor.
Ik verzoek u mij uiterlijk heden, woensdag 10 maart, om 17.30 uur te laten weten of uw fractie met het voorstel instemt (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
Ik merk op dat in het voorstel ook wordt voorgesteld om nog deze week te stemmen over de (bij het notaoverleg in te dienen) moties.
Voor het houden van een stemming dient de Kamer van reces te worden teruggeroepen. De bevoegdheid daartoe berust bij de Voorzitter; uw commissie kan derhalve niet zelfstandig daartoe besluiten.
Zie artikel 46 van het Reglement van Orde: “De voorzitter roept de vergadering bijeen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt. Voorts roept hij de vergadering binnen een redelijk tijd bijeen als dit door dertig leden schriftelijk, onder opgave van redenen, is verzocht, dan wel indien de regering de wens daartoe, onder opgave van redenen, te kennen geeft.”
 
Gelet hierop maakt het voorstel om deze week ook te stemmen over de bij het eventueel te houden notaoverleg in te dienen moties geen deel uit van deze e-mailprocedure.
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund. 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Naar boven