Wetgevingsoverleg : Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022

De vergadering is geweest

29 november 2021
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vooraf opgegeven indicatieve spreektijd per fractie totaal
 (inclusief tweede termijn)


VVD 20
D66 15
PVV 15
CDA 20
SP 15

GroenLinks 20
ChristenUnie 10
SGP 8

Fractie Den Haan 15
BBB 7
--------------------------------
Totaal 145 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • D. de Neef (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • V. Maeijer (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • S.H. Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Herstel en Perspectief voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang subsidies dataveiligheid bij jeugdhulpaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van een aantal toezeggingen gedaan in het commissiedebat Jeugd van 22 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake de petitie 'Pleidooi voor een Minister voor Kinderen'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Intervence over de overbruggingscontract en afspraken rondom bestaande en nieuwe maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Faillissement coöperatie Briedis Jeugdbeschermers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie Landelijk beeld “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Proces verkenning 'Incident of Patroon?'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van de leden Westerveld en Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen (Kamerstuk 31839-790)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake Berichtgeving NOS Veilig Thuis biedt Haagse zusjes excuses aan na jeugd vol geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op petitie van Jeugdzorg Voldoende Beschermd (JVB) 'Manifest Jeugdzorg Urgenties!'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang van de aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data