E-mailprocedure : [ SPOED E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Slootweg (CDA) tot omzetting van het AO Eurogroep/Ecofinraad op 10 februari in een SO

De vergadering is geweest

9 februari 2021
15:00 uur
Commissie: Financiën
UITKOMST E-MAILPROCEDURE

Geachte leden,
 
Op het aan u voorgelegde voorstel van het lid Slootweg (CDA) tot omzetting van het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 10 februari in een schriftelijk overleg hebben de volgende fracties gereageerd:
                VVD, PVV, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en 50PLUS.
 
Van deze fracties heeft de VVD zich tegen het voorstel uitgesproken.
De andere genoemde fracties steunen het voorstel. Het voorstel is derhalve aangenomen.
 
Het algemeen overleg wordt omgezet in een schriftelijk overleg, waarvoor de inbreng uiterlijk donderdag 11 februari om 10.00 moet worden ingeleverd.
U ontvangt zo snel mogelijk een convocatie.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
------------------------------------------------------------------

Aan de (plv.) leden van de commissie Financiën
 
Geachte leden,
 
Het lid Slootweg (CDA) heeft in onderstaand bericht een voorstel gedaan om het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad, dat morgenochtend wordt gehouden (aanvang 9.30 uur), om te zetten in een schriftelijk overleg.
Desgevraagd heeft de heer Slootweg toegelicht dat hij daarbij voorstelt de inbrengtermijn voor het schriftelijk overleg vast te stellen op donderdagochtend 10.00 uur.
 
Het algemeen overleg zoals dat nu gepland is, dient ter voorbereiding op de vergaderingen van de Eurogroep en de Ecofinraad van komende maandag en dinsdag.
Daarom stelt het lid Slootweg eveneens voor de minister te verzoeken de beantwoording van het schriftelijk overleg uiterlijk aanstaande vrijdag aan de Kamer te zenden.
 
Ik verzoek u uiterlijk heden, 9 februari 2021 om 15.00 uur te laten weten of u kunt instemmen met het voorstel van de heer Slootweg (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
Van: Slootweg, E. 
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 11:42
Aan: Weeber, S. 
Onderwerp: AO Ecofin
 
Beste Sander,
 
Ik wil een debat over AO Ecofin nooit blokkeren. Ik vind wel erg veel gedachtewisseling of zaken op de agenda die ook op andere plekken besproken is/wordt. Gezien ook de bijzondere weersomstandigheden zou ik een SO willen voorstellen.
 
Met vriendelijke groet,
Evert Jan Slootweg
Lid Tweede Kamer CDA