Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

De vergadering is geweest

6 juli 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • P. van Houwelingen (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verlenging geldigheidsduur functies CBBS – Toepassing artikel 1 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van de rapporteurs naar het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk - Debat-vervallen

  • Geagendeerde zaken voor het debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma bij de RvW van 25 juni 2019) (en het debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk (aangevraagd door het lid Asscher bij de RvW van 15 januari 2019)). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt - Debat-vervallen

  • Geagendeerde brief voor het dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van de Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2019). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen - Debat vervallen

  • Geagendeerde brief voor het dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 27 oktober 2020). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang van het verbeteren van de infrastructuur voor kennis, diagnose en behandeling van beroepsziekten n.a.v. het advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang subsidieregeling STAP-budget

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het Rathenau rapport "Werken op waarde geschat"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Appreciatie motie van het lid Maatoug over gebruik maken uitzonderingsmogelijkheden kostendelersnorm in knellende gevallen (Kamerstuk 35420-297)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de FNV over de systematiek tot vaststelling van wettelijke grenswaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toekomst arbeidsgerelateerde zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoeringsbrief Inburgering juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overheidsbrede Werkagenda voor de publieke dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoek naar de werking van het concurrentiebeding

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verlaging AWf-premie met ingang van augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie op de Verkenning Simpel Switchen op de kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 april 2021, over 'Scheefgroei in de polder'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken over de motie van het lid Asscher over passende begeleiding naar nieuw werk en inkomen (Kamerstuk 35420-109)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken uitwerking pensioenakkoord (Kamerstuk 32043-559)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Taskforce problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toezending eindrapport van de adviescommissie van Wjizen over onvolledig opbouw AOW naar een verplichte tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de motie van de leden Amhaouch en Palland over verdere vermindering van de administratieve lasten van de NOW

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onderzoeken naar de no-riskpolis

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 14 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 1 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB 8 en 9 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toestemming tot deelname aan de technische briefing over Taskforce problematische gedrag en ongewenste buitenlandse financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 1 juli 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie lenairAanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD. Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen o.b.v. art. 12.8 RvO. 
  2. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  3. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  4. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (aangevraagd door het Leijten (SP), bij de RvW 10 maart 2020) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen o.b.v. art. 12.8 RvO. 
  5. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 20 maart 2020). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen o.b.v. art. 12.8 RvO. 
  6. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen o.b.v. art. 12.8 RvO. 
  2. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen o.b.v. art. 12.8 RvO. 
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de LBV een cao-akkoord met uitzendwerkgevers heeft gesloten (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 1 juni 2021)

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD d.d. 28/06)
  2. Tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid (CD d.d. 30/06)
 36. 36

  Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
  • Commissiedebat Arbeidsmigratie - 7 juli 2021, 10.00-14.00 uur
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 15 oktober 2021, 14 oktober 2021, 10.00-12.00 uur
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken 6 december 2021 - 2 december 2021, 14.00-16.00 uur