Procedurevergadering

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 6 juli 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 6 juli 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst

Te behandelen:

8
Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk - Debat-vervallen

Details

 • Geagendeerde zaken voor het debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma bij de RvW van 25 juni 2019) (en het debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk (aangevraagd door het lid Asscher bij de RvW van 15 januari 2019)). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen.

Te behandelen:

9
Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt - Debat-vervallen

Details

 • Geagendeerde brief voor het dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van de Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2019). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen.

Te behandelen:

10
Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen - Debat vervallen

Details

 • Geagendeerde brief voor het dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 27 oktober 2020). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen.

Te behandelen:

11
Voortgang van het verbeteren van de infrastructuur voor kennis, diagnose en behandeling van beroepsziekten n.a.v. het advies van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts)

Te behandelen:

35
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 1 juli 2021)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
 4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
 5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

Plenaire debatten:
 1. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie lenairAanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD. Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen o.b.v. art. 12.8 RvO. 
 2. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 3. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 4. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (aangevraagd door het Leijten (SP), bij de RvW 10 maart 2020) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen o.b.v. art. 12.8 RvO. 
 5. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 20 maart 2020). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen o.b.v. art. 12.8 RvO. 
 6. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021). 

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen o.b.v. art. 12.8 RvO. 
 2. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019). Dit debat is tijdens de RvW van 24 juni 2021 komen te vervallen o.b.v. art. 12.8 RvO. 
 3. Dertigledendebat over het bericht dat de LBV een cao-akkoord met uitzendwerkgevers heeft gesloten (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 1 juni 2021)

Tweeminutendebatten:
 1. Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD d.d. 28/06)
 2. Tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid (CD d.d. 30/06)
36
Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Details

Besluit: Ter informatie.
 • Commissiedebat Arbeidsmigratie - 7 juli 2021, 10.00-14.00 uur
 • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 15 oktober 2021, 14 oktober 2021, 10.00-12.00 uur
 • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken 6 december 2021 - 2 december 2021, 14.00-16.00 uur
38
Reactie op verzoek commissie voor Digitale Zaken inzake reikwijdte en taakstelling commissie en overdracht dossiers