Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

25 mei 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • C. Stoffer (SGP)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  35798 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek 45 dienstjaren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie van de motie van het lid Stoffer c.s. over brede toepassing van de FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden voor asbestdakensanering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verkenning Keuzemogelijkheden bij aanvullend pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijzigingsregeling NOW 3 5e tranche - verruiming openstelling loket

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het bericht 'sekswerkers verdwijnen in de illegaliteit"

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inrichting meldpunt UWV herstelactie Groningen en evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kinderopvang en Covid-19: Update 2 tegemoetkoming eigen bijdrage ouders voor tweede sluitingsperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  UWV monitor arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verkenning andere vormgeving kostendelersnorm

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden van 25 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg AOW-onderwerpen van 15 oktober 2020, over de Aanvullende Inkomensondersteuning inzake bouwstenennotitie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg over wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) van 5 november 2020, over ouderdomspensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaarverslag SUWI 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending BNC-fiche over het voorstel Verordening voor machineproducten, COM document (2021)202 van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met EU voorstellen SZW t/m 17 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over onder andere de Corona steunpakketten (zoals de TONK-regeling) en de gevolgen van niet-farmaceutische Coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek om een rondetafelgesprek/hoorzitting te organiseren over uitzendbureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek om nog voor de zomer een rondetafelgesprek te organiseren over de WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 20 mei 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  5. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  2. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie PlenairAanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD
  3. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  4. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  5. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (aangevraagd door het Leijten (SP), bij de RvW 10 maart 2020) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  6. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 20 maart 2020) 
  7. Debat over het economisch steunpakket (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 april 2021)
  8. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  2. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's:
 29. 29

  Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021 - 9 juni 2021, 10.00-12.00 uur
  • WGO Jaarverslagen 2020 Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 17 juni 2021, 09.30-13.30 uur
  • Commissiedebat Gezond en veilig werken - 24 juni 2021, 14.00-18.00 uur
  • Commissiedebat Inburgering en integratie - 28 juni 2021, 10.00-14.00 uur
  • Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid - 30 juni 2021, 10.00-14.00 uur
 30. 31

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing NOW op 31 mei 2021, 16.00-17.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 31 mei 2021.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Aartsen (VVD), Van Weyenberg (D66), Tony van Dijck (PVV), Palland (CDA), Maatoug (GroenLinks) en Stoffer (SGP).
 31. 32

  Verzoek Nationale ombudsman en Kinderombudsman om kennismakingsgesprek

 32. 33

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING