Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

De vergadering is geweest

20 april 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ontheffing inburgeringsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Resultatenanalyse beweegredenen uitzendbureaus op de hybride ZW-markt

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toekomst sociaal-medisch beoordelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Intrekken brief van 8 april 2021 over het 'Onderzoek 45 dienstjaren'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eindrapport ''Verkenning Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van Kent c.s. over vastgestelde termijnen voor re-integratietrajecten waar nodig verlengen (Kamerstuk 35669-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gemeentenieuws SZW 2021-2

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Advies over versterking kennisinfrastructuur voor stoffengerelateerde beroepsziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Mededeling Actieplan Sociale Pijler

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Richtlijn beloningstransparantie en handhavingsmechanismen voor gelijke beloning mannen en vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 15 april 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021; WGO is tot nader order geannuleerd. Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35 613). Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 19 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; Spoedig plannen na verkiezingsreces; WGO gepland op 12 april 2021;
  5. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021;
  6. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie PlenairAanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD
  4. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  5. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  6. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
  7. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (aangevraagd door het Leijten (SP), bij de RvW 10 maart 2020) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  8. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 20 maart 2020) 
  9. Debat over het economisch steunpakket (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 april 2021)
  10. Debat over scheefgroei in de polder (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 13 april 2021)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's:
  1. VAO Arbeidsmarkt, naar aanleiding van het AO op 7 december 2020, aangevraagd door het lid Kuzu (DENK)
 15. 15

  Geplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
   
  • Commissiedebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 juni 2021 - 9 juni 2021, 10.00-12.00 uur
 16. 16

  Ongeplande commissiedebat(ten)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op link CD/NO/WGO).
             
  In de volgende procedurevergadering zal  een overzicht worden gegeven van de agendapunten van de ongeplande overleggen.
 17. 17

  Uitkomst emailinventarisatie - Onderwerpen technische briefings ministerie SZW

  Besluit: Via een emailinventarisatie kunnen leden voorkeur voor onderwerp en deelname aan een (of meer) technische briefing(s) kenbaar maken.
   
  • De volgende onderwerpen zijn aangedragen voor een (of meer) technische briefing(s) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
    
   VVD
  • Het verbetertraject van het asbeststelsel
  • Taken en werkwijze Inspectie SZW (algemeen; toezicht op bedrijfsongevallen en gevaarlijke stoffen; arbeidsmigranten)  
  • Problematisch gedrag ongewenste buitenlandse beïnvloeding
  • Uitvoering en afrekening NOW door het UWV
  •  
   D66
  • Participatiewet, evaluatie participatiewet en Breed Offensief
  • Armoede en Schuldenbeleid (Brede Schuldenaanpak)
  •  
   GroenLinks
  • Stand van de uitvoering (samen met UWV en SVB)
  • Armoede en schulden
  • Stelsel van arbeidsongeschiktheid (loondoorbetaling, ziektewet, WIA)
  •  
   FvD
  • Toekomstbestendigheid pensioenstelsel
 18. 18

  Kennisagenda commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Naar boven