Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën - 11 februari 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 11 februari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 3 februari 2021 wordt vastgesteld.
13
Antwoorden op vragen commissie over enkele brieven over de Belastingdienst (Kamerstukken 31066, nrs. 737, 741, 743, 745, 746 en 747)

Te behandelen:

22
Antwoorden op antwoorden vragen commissie over de voorhang Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UB Awir) (Kamerstuk 35574-20)

Te behandelen:

24
Planning periodiek overleg Algemene Rekenkamer

Details

Besluit: het eerstvolgende periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer inplannen op donderdag 15 april 2021 van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Noot: De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld. Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 5 november 2020, op initiatief van de commissie Financiën. Het initiatief voor deze editie ligt bij de Algemene Rekenkamer.
25
Planning besloten technische briefing Raad van State over de voorjaarsrapportage begrotingstoezicht 2021

Details

Besluit: deze briefing inplannen op woensdag 21 april 2021, van 16.30 tot 17.45 uur. Locatie en vorm (fysiek of digitaal) nader te bepalen.

Noot: De Afdeling advisering van de Raad van State brengt twee maal per jaar een rapport uit in het kader van het aan haar opgedragen onafhankelijke toezicht op de naleving van (Europese) begrotingsregels. De voorjaarsrapportage van 2021 wordt in de tweede helft van april gepubliceerd. Voorgesteld wordt om, in verband met de recesperioden van de Kamer, reeds nu een datum vast te stellen voor de technische briefing.
26
Reactie op verzoek van de commissie Defensie om advies inzake het Programma Grensverleggende IT (GrIT)

Te behandelen:

27
Reactie op de openbare consultatie over de herziening van de richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD)

Te behandelen:

31
Uitvoering motie Omtzigt c.s. inzake adviesaanvraag aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa (Kamerstuk 35 510 nr. 11)
34
Geplande wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

Details

Besluit: ter informatie.

wo 14-04-2021 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
di 11-05-2021 16.30-19.30   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 16-06-2021 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
35
I) Plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 5 februari 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

a) Wetgeving

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
35 527 Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (NB: na het verschijnen van de langetermijnagenda is besloten tot behandeling van het wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg.)

b) tweeminutendebatten:

6, 7 en 8 april (week 14)
- VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
- VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 03/02)

 
36
II) Plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 5 februari 2021)

Details

Besluit: ter informatie.

Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
28. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
36. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
39. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
44. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
50. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
55. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
58. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
59. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
73. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
75. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
77. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
78. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
87. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
89. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
90. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
96. Debat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)


Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
44. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
58. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister I&W)

 
37
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: ter informatie
  1. 27-11-2020 - Verzoek om kabinetsreactie op EU-voorstel voor tijdelijke maatregelen inzake de btw voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (COM (2020) 688) (2020Z23103)
  2. 09-12-2020 - Verzoek om een afschrift te zenden van het aan de Nationale ombudsman te zenden antwoord inzake verlaging van dwangbevelkosten (2020Z24496)
  3. 09-12-2020 - Verzoek om de (eventuele) inbreng op de openbare raadpleging over de herziening van de BRRD-richtlijn met de Kamer te delen (2020Z24488)
  4. 10-12-2020 - Verzoek om reactie op het uitblijven van een evaluatie van artikel 17, tweede lid, Invorderingswet (2020Z24618)
  5. 03-02-2021 - Verzoek om beantwoording van schriftelijke vragen over Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen uiterlijk op 24 februari 2021 (2021Z02241)
  6. 03-02-2021 - Verzoek om reactie op artikel over de stijgende koers van de euro (2021Z01900)
  7. 04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331)
38
Aanbieding plan van aanpak 'Verankering Brede Welvaarts-denken in begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer' van CPB, PBL en SCP
45
Initiatiefnota van het lid Alkaya over “Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”

Te behandelen: