E-mailprocedure : [ E-MAILPROCEDURE - GEWIJZIGD VOORSTEL ] - Voorstel van het lid Lodders tot het behandelen van de ISB inzake Herstel Toeslagen in een WGO op 10 februari, van 18 tot 19 uur

De vergadering is geweest

8 februari 2021
12:00 uur
Commissie: Financiën
UITKOMST E-MAILPROCEDURE:

Geachte leden,
 
Op het voorstel van mevrouw Lodders (VVD) om aanstaande woensdag van 18.00 tot 19.00 uur een wetgevingsoverleg te houden voor de behandeling van de incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen, en om in verband daarmee het algemeen overleg Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen een uur te vervroegen, hebben de volgende fracties instemmend gereageerd:
 
D66, GroenLinks, SP, PvdA, SGP en ChristenUnie.
 
Eerder had ook de fractie van 50PLUS al haar instemming verleend met het houden van een wetgevingsoverleg.
Daarmee heeft het voorstel de steun van een meerderheid van de Kamer verkregen; het voorstel is aangenomen.
 
U ontvangt zo spoedig mogelijk de convocatie voor dit wetgevingsoverleg, alsmede de herziene convocatie voor het algemeen overleg Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen, dat vooraf gaat aan het wetgevingsoverleg en zal plaatsvinden van 14.30 tot 18.30 uur.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
------------------------------------------------------

Geachte leden,
 
Op het aan u voorgelegde voorstel van het lid Lodders om aanstaande woensdag een wetgevingsoverleg (WGO) te houden voor de behandeling van de Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen (35704) zijn inmiddels reacties ontvangen van vijf fracties:
  • D66, PvdA, ChristenUnie en 50PLUS steunen het voorstel
  • SP steunt het voorstel niet, omdat het voorstel mede inhield dat het algemeen overleg Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen met een uur zou moeten worden bekort, hetgeen de SP-fractie niet acceptabel zou vinden.
 
Het voorstel om een WGO te houden heeft daarmee inmiddels de steun van 70 zetels; daarmee is er nog geen meerderheid voor het voorstel.
 
Ik leg u thans echter een gewijzigd voorstel ter besluitvorming voor.
 
Inmiddels is namelijk gebleken dat (door het wegvallen van een reservering van een andere commissie) ruimte is ontstaan om het algemeen overleg niet (zoals gepland) om 15.30 uur te laten starten, maar al om 14.30 uur te laten beginnen. De eindtijd zou dan worden verschoven van 19.00 uur naar 18.00 uur (zodat de duur ongewijzigd blijft, waardoor twee termijnen mogelijk zijn).
Aansluitend zou dan het door mevrouw Lodders voorgestelde WGO kunnen worden gehouden, van 18.00 tot 19.00 uur. Dat wetgevingsoverleg zou dan (zoals opgenomen in het oorspronkelijke voorstel) kunnen worden gebruikt om moties is te dienen die zien op de Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen, waardoor een VAO op donderdag niet nodig zou zijn.
 
Deze planning maakt het wel noodzakelijk om de (digitale) procedurevergadering van de commissie Financiën, die is gepland op woensdagmiddag 13.45 tot 14.45 uur te verplaatsen naar donderdagmiddag 11 februari.
 
Gezien het voorgaande leg ik u, na overleg met de commissievoorzitter en mevrouw Lodders, het volgende voorstel voor.
 
Voorgesteld wordt thans om 1) het algemeen overleg ten opzichte van de huidige planning met een uur te vervroegen en te houden van 14.30 tot 18.00 uur, en 2) aansluitend van 18.00 tot 19.00 uur een wetgevingsoverleg te houden.
 
Ik verzoek u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maandag, 8 februari 2021, om 12.00 uur te laten weten of u instemt met het gewijzigde voorstel (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber

Agendapunten

  1. 1

    Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen

    Te behandelen:

    Loading data