Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

1 juli 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.M. Leijten (SP)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 1 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Benoemingsprocedure lid toetsingscommissie inzet bevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Wilders, over de Kamer ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven (Kamerstuk 35788-39)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek over corona maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerp koninklijk besluit Verlenging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Toestemming deelname aan een technische briefing voorafgaand aan het Commissiedebat Woningbouwopgave op 24 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op motie Peters en Bruins (Kamerstuk 24515-590) en moties Krol over vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen (Kamerstuk 35300-VII-34 en 24515-524)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) n.a.v. Planningsbrief 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Voortgang aanpak discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Internationaal vergelijkend onderzoek naar wooncoöperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapportage investeringsraming 14 grootschalige woningbouwgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op consultatie over de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport 'Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Discriminatie op de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Gemeente Lelystad inzake landelijke asbestaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van het lid Leijten (SP) voor de opzet van een rondetafelgesprek Klokkenluidersrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stafnotitie Voorkeuren kennisagenda commissie Binnenlandse Zaken 2021

 27. 27

  Stafnotitie Inventarisatie dossiers rondom digitalisering binnen cie-BiZa

 28. 28

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  29, 30 juni en 1 juli (week 26)
  - Tweeminutendebat Wonen en corona (CD d.d. 03/06)
  - Tweeminutendebat Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving (32757-179/180)
  - Tweeminutendebat IVD (CD d.d. 09/06)
   
  7, 8 en 9 september (week 36)
  - 35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  - 35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)
  - 35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))
   
  14, 15 en 16 september (week 37)
  - 35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten))

  Te agenderen debatten
  1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
  7. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  9. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  20. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  31. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
  53. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  55. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
  61. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
  76. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)
  82. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (minister BZK)

  Dertigledendebatten
  16. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
  29. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
  31. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
  40. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 29. 29

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 01-07-2021 13.00 - 16.00 Rondetafelgesprek Transparantie bij bieden
  ma 05-07-2021 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
  do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  di 13-07-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg ARVODI en publicatierecht (31288-911)
  do 09-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 15-09-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851)
  do 16-09-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten
  do 23-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  ma 04-10-2021 15.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Azarkan over effectievere aanpak van moslimdiscriminatie
  wo 06-10-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 07-10-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 07-10-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 30. 30

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat E-id
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Commissiedebat Integriteit
  Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
  Commissiedebat Omgevingswet
  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Commissiedebat Renovatie Binnenhof
  Commissiedebat Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
 31. 31

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningcorporaties
  Commissiedebat Woonoverlast

  Besluit: de commissie besluit om het rondetafelgesprek veiligheid stadions en andere publieke gebouwen in te plannen in het najaar, voorafgaand aan het commissiedebat Bouwregelgeving
 32. 32

  Voorstel van het lid Van Ginneken (D66) om een kabinetsreactie te vragen op het bericht in het NRC 'Duitse privacy-waakhond: regering moet Facebookpagina’s sluiten'

  Te behandelen:

  Loading data