Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

17 juni 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toegevoegde agendapunten*)

Bijlagen

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • R.M. Leijten (SP)
 • J.C. Sneller (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden 17 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 4. 4

  Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de reactie op de brief van de heer Z. m.b.t. integriteit bij gemeente Lopik, Belastingdienst en justitie en de bescherming van klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Tweede Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag Gemeentefonds 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Hoofdlijnen kiescollege niet-ingezetenen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Voortgang AI en algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang innovatiebudget Digitale Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang programma Verbetering Reisdocumentenstelsel (VRS)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Indicatieve Bestedingsruimte van woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken over de Nationale Omgevingsvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift brief aan de gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen, Katwijk en Noordwijk inzake de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang versnelling woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de brief over 'bewoning van recreatiewoningen'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Maandrapportage mei 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief voorstel opname gegevens over bodemverontreinigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief van het Presidium over het jaarverslag van de adviseur integriteit van de Tweede Kamer over het kalenderjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Lijst EU-voorstellen commissie BiZa

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Inkomen en onkostenvergoeding prinses Amalia

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Functieprofiel Nationaal Coordinator tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  ARVODI en publicatierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorlopig akkoord wijziging mandaat Europese Ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2021, over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Beantwoording vragen van het lid Jansen, gesteld tijdens het Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving van 20 mei 2021, over het Programma Aardgasvrije

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  22, 23 en 24 juni (week 25)
  - 35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

  Te agenderen debatten
  1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
  7. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  9. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  20. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  31. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
  54. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  56. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
  62. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
  77. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)
  84. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (minister BZK)
   
  Dertigledendebatten
  29. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
  31. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
  40. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 43. 43

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 17-06-2021 15.30 - 16.30 Gesprek met de Raad van State over het jaarverslag 2020 van de Raad en het benoemingenbeleid van de Raad
  do 17-06-2021 16.00 - 16.00 Ad-hocbesluitvorming [Inventarisatie] Voorkeuren kennisagenda cie-BiZa 2021
  do 17-06-2021 16.45 - 17.30 Gesprek Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
  do 17-06-2021 17.30 - 20.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds
  ma 21-06-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  wo 23-06-2021 11.00 - 11.45 Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman
  wo 23-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) (TK 27859-153)
  wo 23-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl. (TK 33118-190)
  wo 23-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland (TK 29453-535)
  wo 23-06-2021 16.00 - 18.00 Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties
  do 24-06-2021 15.00 - 18.30 Commissiedebat Woningbouwopgave
  wo 30-06-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Discriminatie en racisme
  do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 01-07-2021 13.00 - 16.00 Rondetafelgesprek Transparantie bij bieden
  ma 05-07-2021 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
  do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 09-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-09-2021 13.00 - 16.00 Commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten
  do 23-09-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  wo 29-09-2021 15.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw 
  do 30-09-2021 14.00 - 16.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Azarkan over effectievere aanpak van moslimdiscriminatie
  wo 06-10-2021 13.00 - 17.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 07-10-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
   
 44. 44

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat E-id
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit
  Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
  Commissiedebat Omgevingswet
  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
   
 45. 45

  Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 07-10-2021 13.00 - 16.00 CommissiedebatLeefbaarheid en veiligheid
  do 04-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 18-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 02-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 16-12-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 46. 46

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Commissiedebat Renovatie Binnenhof
  Commissiedebat Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Sociaal Domein (herijking Gemeentefonds)
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningcorporaties
  Commissiedebat Woonoverlast

  Besluit: de commissie besluit het CD Bevolkingsdaling en krimp in te plannen, na het zomerreces
 47. 47

  Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om het ministerie een rappel te sturen voor de halfjaarlijkse voortgangsrapportage Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data