Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

20 mei 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. gewijzigde besluiten agendapunt 15

Bijlagen

Deelnemers

 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • F. Boulakjar (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • S.H. Simons (BIJ1)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Binnenlandse Zaken d.d. 20 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Openbaarmaking van de vertrouwelijke brief over Renovatie Binnenhof van 18 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief aan de heer en mevrouw W.B. m.b.t. het bezwaar tegen opzet en uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  5 mei Bevrijdingsdag

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Openbaar jaarverslag AIVD 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Self-assessment risicoanalyse integriteit kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aankondiging wetsvoorstel tot wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie resultaten Nederlands-Vlaamse bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen en grenseffecten in IAK

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Grenstesten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Introductie nieuw model identiteitskaart en nieuw model paspoort

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Provincie Fryslân te Leeuwarden d.d. 3 februari over “Aangenomen motie van treurnis aan de Europese Commissie over het afwijzen van het ‘Minority Safepack Initiative’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport over externe monitoring verbeterplan ProDemos

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Governance Project Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Herziening scenario Herbouw Digipoort (Programma SAMEN)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afronding strategisch programma Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Transparantie in het koopproces

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie inzake het bij de Kamer voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-330)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang Omgevingswet april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Discriminatie op de woningmarkt; uitkomsten onderzoek en vervolg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen) (Kamerstuk 32847-717)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voornemen tot verduidelijking artikel 21d van de Woningwet t.b.v. de vestiging van hypothecaire zekerheidsrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift van de antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nadere informatie over de derde ronde proeftuinen en middelen van het Programma Aardgasvrije Wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Maandrapportage april 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Herhaalmeting woonwagenstandplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Interdepartementale beleidsonderzoek Ruimtelijke Ordening “Van woorden naar daden, over de governance van de ruimtelijke ordening”

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rondetafelgesprek Transparantie bij het bieden

 35. 35

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  18, 19 en 20 mei (week 20)
  - Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
  - VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)
  - VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (29 453, nr. 528)
  - Tweeminutendebat Acties lood in drinkwater (27 625, nr. 526)
  - 35 548 (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

  25, 26 en 27 mei (week 21)
  -35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))
  - 35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

  1, 2 en 3 juni (week 22)
  - 35 648 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn)

  15, 16 en 17 juni (week 24)
  - 35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

  Te agenderen debatten
  1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
  8. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  23. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  35. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
  63. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  65. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
  71. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
  88. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)

  Dertigledendebatten
  3. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
  23. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
  36. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
  40. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
  49. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 36. 36

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 20-05-2021 12.00 - 12.00 Ad-hocbesluitvorming [Inventarisatie] Thema's kennisagenda 2021
  do 20-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (TK 35785)
  do 20-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (TK 35787)
  do 20-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel )Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (TK 35786)
  di 25-05-2021 17.00 - 17.00 Ad-hocbesluitvorming Inventarisatie inwerkprogramma cie-BiZa
  do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel )Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (TK 35790)
  do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (TK 35784)
  do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (TK 35789)
  do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Kabinetsreactie inzake rapporten Werk aan Uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening (29362-290)
  do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 03-06-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Wonen en Corona
  do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (TK 35772)
  do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 35729)
  do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (TK 35741)
  wo 09-06-2021 15.00 - 19.00 Commissiedebat IVD
  do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 17-06-2021 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds
  ma 21-06-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  wo 30-06-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Discriminatie en racisme
  do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  ma 05-07-2021 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
  do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 37. 37

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat E-id
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Integriteit
  Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Commissiedebat NOVI
  Commissiedebat Omgevingswet
  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
 38. 38

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Commissiedeba Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Sociaal Domein
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Commissiedebat Verkiezingen
  Commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Woningbouwopgave
  Commissiedebat Woningcorporaties
  Commissiedebat Woonoverlast