Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-RvW Binnenlandse Zaken d.d. 20 mei 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 20 mei 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 20 mei 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
2
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
14
Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Provincie Fryslân te Leeuwarden d.d. 3 februari over “Aangenomen motie van treurnis aan de Europese Commissie over het afwijzen van het ‘Minority Safepack Initiative’

Te behandelen:

22
Antwoorden op vragen commissie inzake het bij de Kamer voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-330)

Te behandelen:

25
Antwoorden op vragen commissie over de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen) (Kamerstuk 32847-717)

Te behandelen:

34
Rondetafelgesprek Transparantie bij het bieden
35
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

18, 19 en 20 mei (week 20)
- Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
- VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)
- VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (29 453, nr. 528)
- Tweeminutendebat Acties lood in drinkwater (27 625, nr. 526)
- 35 548 (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

25, 26 en 27 mei (week 21)
-35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))
- 35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

1, 2 en 3 juni (week 22)
- 35 648 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn)

15, 16 en 17 juni (week 24)
- 35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

Te agenderen debatten
1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
8. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
23. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
35. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
63. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
65. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
71. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
88. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)

Dertigledendebatten
3. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
23. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
36. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
40. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
49. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
36
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 20-05-2021 12.00 - 12.00 Ad-hocbesluitvorming [Inventarisatie] Thema's kennisagenda 2021
do 20-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (TK 35785)
do 20-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (TK 35787)
do 20-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel )Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (TK 35786)
di 25-05-2021 17.00 - 17.00 Ad-hocbesluitvorming Inventarisatie inwerkprogramma cie-BiZa
do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel )Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (TK 35790)
do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (TK 35784)
do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (TK 35789)
do 27-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Kabinetsreactie inzake rapporten Werk aan Uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening (29362-290)
do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 03-06-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Wonen en Corona
do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen (TK 35772)
do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 35729)
do 03-06-2021 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (TK 35741)
wo 09-06-2021 15.00 - 19.00 Commissiedebat IVD
do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 17-06-2021 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds
ma 21-06-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
wo 30-06-2021 14.00 - 17.30 Commissiedebat Discriminatie en racisme
do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
ma 05-07-2021 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid
do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
37
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Commissiedebat Bouwregelgeving
Commissiedebat BRP
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Digitalisering
Commissiedebat E-id
Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Commissiedebat Integriteit
Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Commissiedebat NOVI
Commissiedebat Omgevingswet
Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
38
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Commissiedeba Rijksvastgoed
Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Commissiedebat Sociaal Domein
Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
Rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Commissiedebat Verkiezingen
Commissiedebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Commissiedebat Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Commissiedebat Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Commissiedebat Woningbouwopgave
Commissiedebat Woningcorporaties
Commissiedebat Woonoverlast