Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

22 april 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toegevoegde agendapunten *)

Bijlagen

Deelnemers

 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • F. Boulakjar (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Binnenlandse Zaken d.d. 22 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het Fiche: Mededeling Europees Democratie Actieplan(Kamerstuk 22112-2308)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (Kamerstuk 35570-B-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Openbaarmaking giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang verkenning permanente regeling digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie CTIVD onderzoek inzet van bijzondere bevoegdheden ter ondersteuning van een goede taakuitvoering van de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Financiële positie gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksrapport inzake Democratie en Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (Kamerstuk 35570-B-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Bestuurlijke situatie provincie Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Maandrapportage januari 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Bekrachtiging van het voorstel wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  ROB-adviezen 'Financiële gevolgen MRB-vrijstelling elektrische voertuigen voor provincies' en 'Van Parijs naar praktijk: bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het Klimaatakkoord'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verkenning varianten isolatiesubsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezichtsignaal Autoriteit woningcorporaties (Aw) 19 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Evaluatie Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunningshouders (TRSHV)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (Kamerstuk 33358-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanstelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en afdoening moties en toezeggingen inzake antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie inzake rapporten Werk aan Uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Brief van het lid Bromet inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stafnotitie - Proces uitwerking motie Marijnissen

 26. 26

  Toezeggingen gedaan tijdens het debat inzake energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken over de huurbevriezing en reactie op de uitvoering van de Wet Eenmalige huurverlaging

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kennismaking en introductie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  11, 12 en 13 mei 2021 (week 19)
  - VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)
  - VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (29 453, nr. 528)
  -35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))
  - 35 548 (Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021))
  - 35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)
  -35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)
   
  18, 19 en 20 mei (week 20)
  - Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
  - 35 648 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn)


  Te agenderen debatten
   1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
  8. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  10. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)1. 24. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  37. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
  65. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
  68. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  70. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK) 
  78. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
  96. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)


  Dertigledendebatten
   2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
   4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
  27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
  41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 
  46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
  55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
   
 32. 32

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 22-04-2021 13.00 - 18.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 22-04-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35731)
  do 22-04-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35767)
  do 22-04-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) (TK 35801)
  do 22-04-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (32757-179)
  do 22-04-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen (TK 33118-184)
  wo 12-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Woonkansen in het middensegment (32847-724)
  wo 12-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.' (34682-79)
  wo 12-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) (26643-751)
  do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
 33. 33

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
  Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid 
  Werkbezoek AIVD 
  Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie 
  Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) 
  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat BRP
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Commissiedebat E-id
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek met een delegatie van het Finse parlement 
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
  Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen 
  Commissiedebat Integriteit
  Commissiedebat IVD 
  Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)
  Commissiedebat NOVI
  Commissiedebat Omgevingswet
  Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen 
  Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)

  Besluit: de commissie stemt in met het inplannen van het notaoverleg Advies Raad van State over ministeriele verantwoordelijkheid, voor het zomerreces
 34. 34

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers 
  Commissiedebat Rijksvastgoed
  Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Sociaal Domein
  Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
  Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
  Rondetafelgesprek Veiligheid stadions 
  Commissiedebat Verkiezingen
  Commissiedebat Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
  Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
  Commissiedebat Wet gemeensc happelijke regelingen (Wgr)
  Commissiedebat Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wonen en Corona
  Commissiedebat Woningbouwopgave
  Commissiedebat Woningcorporaties
  Commissiedebat Woonoverlast
 35. 35

  Startnotitie Kennisagenda commissie Binnenlandse Zaken 2021