Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 22 april 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken 22 april 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
3
15
Bekrachtiging van het voorstel wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

Te behandelen:

25
Stafnotitie - Proces uitwerking motie Marijnissen
31
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

11, 12 en 13 mei 2021 (week 19)
- VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)
- VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (29 453, nr. 528)
-35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))
- 35 548 (Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021))
- 35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)
-35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)
 
18, 19 en 20 mei (week 20)
- Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
- 35 648 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn)


Te agenderen debatten
 1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK) 
8. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
10. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)1. 24. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
37. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
65. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
68. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
70. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK) 
78. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
96. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK)


Dertigledendebatten
 2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
 4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 
46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 
32
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 22-04-2021 13.00 - 18.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
do 22-04-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35731)
do 22-04-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35767)
do 22-04-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) (TK 35801)
do 22-04-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (32757-179)
do 22-04-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen (TK 33118-184)
wo 12-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Woonkansen in het middensegment (32847-724)
wo 12-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.' (34682-79)
wo 12-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) (26643-751)
do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
33
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Commissiedebat Aanstellingwijze burgemeester
Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid 
Werkbezoek AIVD 
Commissiedebat over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie 
Commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) 
Commissiedebat Bouwregelgeving
Commissiedebat BRP
Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
Commissiedebat Digitalisering
Commissiedebat Discriminatie en racisme
Commissiedebat E-id
Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
Gesprek met een delegatie van het Finse parlement 
Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
Commissiedebat Huis voor Klokkenluiders
Commissiedebat ICT-projecten rijksoverheid
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen 
Commissiedebat Integriteit
Commissiedebat IVD 
Commissiedebat Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)
Commissiedebat NOVI
Commissiedebat Omgevingswet
Commissiedebat Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen 
Commissiedebat Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)

Besluit: de commissie stemt in met het inplannen van het notaoverleg Advies Raad van State over ministeriele verantwoordelijkheid, voor het zomerreces
34
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Commissiedebat Rechtspositie politieke ambtsdragers 
Commissiedebat Rijksvastgoed
Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Commissiedebat Sociaal Domein
Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel
Rondetafelgesprek Veiligheid stadions 
Commissiedebat Verkiezingen
Commissiedebat Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Commissiedebat Warmtefonds en energiebesparing
Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 
Commissiedebat Wet gemeensc happelijke regelingen (Wgr)
Commissiedebat Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Commissiedebat Wonen en Corona
Commissiedebat Woningbouwopgave
Commissiedebat Woningcorporaties
Commissiedebat Woonoverlast
35
Startnotitie Kennisagenda commissie Binnenlandse Zaken 2021