E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Commissie voor de Werkwijze m.b.t. Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

De vergadering is geweest

4 februari 2021
10:00 uur
 
Van: Commissie Werkwijze der Kamer
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 10:03
Aan: Commissie Werkwijze der Kamer 
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Commissie voor de Werkwijze m.b.t. Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
 
Geachte (plv.) leden van de Commissie voor de Werkwijze,
 
Naar aanleiding van onderstaande e-mailprocedure met betrekking tot het Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstuk 35713) zijn de volgende reacties ontvangen:
 
  • geen van de fracties heeft aangegeven behoefte te hebben aan het vaststellen van een inbrengdatum;
  • de fracties van de VVD, PVV, CDA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en de SGP hebben aangegeven te kunnen instemmen met het aanmelden van het Voorstel voor plenaire behandeling (als hamerstuk).
 
Er is een Kamermeerderheid voor het aanmelden van het Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstuk 35713) voor plenaire behandeling (als hamerstuk).
Met vriendelijke groet,
Annemarijke de Vos
Griffier van de Commissie voor de Werkwijze


-------
Van: Commissie Werkwijze der Kamer <cie.werkwijze@tweedekamer.nl>
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 10:35
Aan: Commissie voor de Werkwijze der Kamer
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Commissie voor de Werkwijze m.b.t. Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (reactietermijn 4-2-21 om 10.00 uur)
 
Geachte (plv.) leden van de Commissie voor de Werkwijze,
 
De Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft een Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstukdossier 35713) aangeboden aan de Kamer. Dit voorstel is in handen gesteld van de Commissie voor de Werkwijze. De voorgestelde nieuwe Regeling is afgestemd op de voorziene algehele herziening van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en betreft enkele technische wijzigingen en een herschikking van de bestaande artikelen.
 
Omdat de inwerkingtreding van het herziene reglement van de Commissie voor de Verzoekschriften is beoogd gelijktijdig met het herziene Reglement van Orde, wordt u per e-mailprocedure de vraag voorgelegd of u behoefte heeft aan het vaststellen van een inbrengdatum om de leden van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te bevragen over het Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstukdossier 35713), of dat het Voorstel kan worden aangemeld voor plenaire behandeling (als hamerstuk).
 
Ik verzoek u uiterlijk donderdag 4 februari 2021 om 10.00 uur door middel van een allen beantwoorden op dit bericht te laten weten of het voorstel kan worden aangemeld voor plenaire behandeling (als hamerstuk) of dat u er behoefte aan heeft om een inbrengdatum vast te stellen*.
 
Als er vragen zijn dan kunt u Valerie Smit (Wetgevingsjurist bij Bureau Wetgeving) of ondergetekende benaderen.
Met vriendelijke groet,
Annemarijke de Vos
Griffier van de Commissie voor de Werkwijze
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-3182361 | E a.dvos@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] Commissie voor de Werkwijze m.b.t. Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (reactietermijn 4-2-21 om 10.00 uur)

    Te behandelen:

    Loading data