E-mailprocedure : Verzoek om de Wet betaald ouderschapsverlof (35613) niet controversieel te verklaren

De vergadering is geweest

2 februari 2021
11:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hieronder treft u aan een brief van de minister van SZW van hedenmiddag waarbij u in overweging wordt gegeven om het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof dat in de extra-procedurevergadering van 26 januari jl. op de (voorlopige) lijst controversieel te laten verklaren stukken is geplaatst alsnog niet controversieel te verklaren omdat spoedige behandeling van het wetsvoorstel gewenst is. Morgen zal stemming plaatsvinden over de lijst van controversiële onderwerpen.
In de bijgevoegde brief kunt u de nadere motivatie van de minister vinden. Gezien de korte termijn wordt dit verzoek, in overleg met uw commissievoorzitter, via een e-mailprocedure aan u voorgelegd.
 
Graag verneem ik uiterlijk dinsdag 2 februari om 11.00 uur of u met het verzoek kunt instemmen om het wetsvoorstel alsnog niet-controversieel te verklaren*. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.  Indien het wetsvoorstel alsnog niet-controversieel wordt verklaard, kan in de procedurevergadering van uw commissie van 3 februari nader gesproken worden over de verdere behandeling van dit wetsvoorstel.
 
Met  vriendelijke groet,
Harmanda Post
Griffier commissie SZW
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Van: Parlis <Parlis@tweedekamer.nl>
Verzonden: maandag 1 februari 2021 13:05
Onderwerp: GP-SZW,GP-Alle leden,GP-EU - Verzoek om de Wet betaald ouderschapsverlof (Kamerstuk 35613) niet controversieel te verklaren
 
Bijgevoegd een of meer documenten die u ter kennisneming worden toegezonden:De behandeling van dit document (of documenten) kunt u via de zaak 2021Z01968 volgen.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om de Wet betaald ouderschapsverlof (Kamerstuk 35613) niet controversieel te verklaren

    Te behandelen:

    Loading data