E-mailprocedure : E-mailprocedure AO IVD nog voor het verkiezingsreces

De vergadering is geweest

2 februari 2021
14:00 uur
Van: Commissie BiZa <cie.biza@tweedekamer.nl>
Verzonden: maandag 1 februari 2021 13:13
Aan: GC-Commissie-BiZa <GC-Commissie-BiZa@tweedekamer.nl>
Onderwerp: E-mailprocedure AO IVD nog voor het verkiezingsreces
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Verzoek van het lid Verhoeven (D66) om een AO IVD nog voor het verkiezingsreces in te plannen, ook als er dan nog geen kabinetsreactie is ontvangen over de WIV evaluatie.
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 2 februari 2021 te 14.00 uur te laten weten of u met dit voorstel* kunt instemmen.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
Griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken GC Bestuur en Onderwijs Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA T +(31)70-3182052 | E c.roovers@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Van: Schmidt, O.
Verzonden: maandag 1 februari 2021 12:43
Aan: Commissie BiZa
Onderwerp: Email-procedure AO IVD nog voor het verkiezingsreces
 
Geachte griffie,
 
Graag zou ik namens de heer Verhoeven een email-procedure starten om een AO IVD nog voor het verkiezingsreces in te plannen, ook als er dan nog geen kabinetsreactie is ontvangen over de WIV evaluatie. We willen graag nog een keer over de inlichtingendiensten spreken voordat de Kamer met reces gaat.  
 
Met vriendelijke groet,
 
Olivier Schmidt
 
D66 Tweede Kamerfractie
Beleidsmedewerker Europa | Buitenlandse Handel | Digitale zaken

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    E-mailprocedure AO IVD nog voor het verkiezingsreces

    Te behandelen:

    Loading data