Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket) (Kamerstuk 35669)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse opvang en personenregister kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het besluit van 18 juni 2020 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de bijzondere omstandigheden door COVID-19 om tijdelijk de geldigheidsduur van functies in het CBBS te verlengen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit houdende regels voor experimenten met het verstrekken van subsidies voor generieke werkgeversvoorzieningen (Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de openbare consultatie Europese Commissie over de toekomst van legale migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitsluiten van bedrijven en beëindigen van overheidscontracten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van de commissie naar aanleiding van de wetenschappelijke toets over het Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (Kamerstuk 35613)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verkennend Onderzoek discriminatiemogelijkheden online platforms

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Boetebeleid bij de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie kennisrapporten Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over vrijstellingsregeling 2020 en het transitie-ftk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de uitvoering over Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) hardheidsclausule en diverse rechtmatigheidsaspecten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over Tozo en grensondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp van het Besluit inburgering 20.. en ontwerp van de Regeling inburgering 20..

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Uitvoeringsbrief Inburgering januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanpak psychosociale arbeidsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Gemeenten en SZW - samen aan de slag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Jasper van Dijk over extra ondersteuning voor stichting C-support (Kamerstuk 35570-XV-55)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over het onderzoeksrapport 'Onderzoek informatie over signalen kinderopvangtoeslag SZW' (Kamerstuk 31066-735)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aanpak hardheid Participatiewet en mogelijkheden tot maatwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over “Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Mededeling - Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 28 januari 2021)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd.
  2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling in een WGO op 14 december 2020 heeft geen doorgang gevonden, nieuw WGO plannen; Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO op 8 februari 2021;
  3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
  4. Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35 613). Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 19 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; 
  5. Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (35610). Wetsvoorstel reeds afgedaan als hamerstuk op 21 januari 2021;
  6. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35 157).
  7. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektwet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetsvoorstel CONTROVERSIEEL VERKLAARD.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair; Aanhangige brieven CONTROVERSIEEL VERKLAARD
  4. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  5. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  7. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019). Het lid Van Brenk geeft aan dit debat te zullen intrekken.
  8. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  9. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
  10. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
  11. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

  VAO's/VSO's:
  1. VAO Arbeidsmarkt, naar aanleiding van het AO op 7 december 2020, aangevraagd door het lid Kuzu (DENK)
  2. VAO Armoede en Schuldenbeleid, naar aanleiding van het AO op 10 december 2020, aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP)
 28. 28

  Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

  Besluit: Ter informatie.
  • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) (was gepland op 13 januari 2021) - 1 februari 2021, 09.30-13.30 uur (minister van Medische Zorg verhinderd)
  • AO Arbeidsmigratie - 3 februari 2021, 10.00-13.00 uur
  • AO Inburgering en integratie - 3 februari 2021, 14.00-17.00 uur
  • NO Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - 4 februari 2021, 10.00-14.00 uur
  • WGO Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) - 8 februari 2021, 10.00-17.00 uur
 29. 30

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Fraudebestrijding/uitvoeringspraktijk in de Participatiewet

  Besluit: Aanhouden tot na het verkiezingsreces.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD) en Jasper van Dijk (SP).
 30. 31

  Reactie van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) op een vraag van het lid Azarkan, gesteld tijdens het plenaire debat op 14 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 32

  Beleidsdoorlichting Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet (art. 2) (30982-60)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 33

  Verzoek om de naturalisatietoets controversieel te verklaren en te schrappen van de agenda van het algemeen overleg Inburgering(swet) op 3 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
Naar boven