Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 9 februari 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 9 februari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021 en de videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 21 januari 2021 (Kamerstuk 21501-02-2257)

Te behandelen:

3
Geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021 en de videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 21 januari 2021

Te behandelen:

12
EU-stafnotities - Ambtelijke verslagen van COSAC-bijeenkomsten
13
Rapport van de ambtelijke staf inzake geldstromen MFK en herstelfonds
14
Halfjaarverslag Parlementair Vertegenwoordiger in Brussel
15
Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 50 – week 5 (9 december 2020 – 4 februari 2021)
16
Nog te ontvangen brieven

Details

Naar aanleiding van de procedurevergadering(en)
 • Aan minister buza - verzoek om een nadere reactie te sturen hoe andere EU-lidstaten omgaan met de EU-only status van de Handels-en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. (27 januari 2021)
 • Aan minister buza -rappel ten aanzien van de gevraagde nadere brief over de juridische status van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst (documentnummer 35393-34/2021D03573) en tevens het verzoek om een formeel verzoek in te dienen bij de Europese Commissie om de limité-markering van het schriftelijke juridische advies op te heffen (brief te ontvangen tijdig voor het schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 23 februari 2021). (9 februari 2021)
 • Aan minister buza - verzoek om een algemene (nadere) toelichting op de implementatieachterstand en een plan van aanpak om de achterstand weg te werken en niet verder te laten oplopen. (9 februari 2021)

Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
 • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa.
 • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni jl.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU)

Toezegging AO RAZ dd 7 oktober 2020
 • De minister zegt toe dat, als er in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa besloten wordt tot burgerconsultaties, het kabinet eerst met de Tweede Kamer hierover overleg voert, voordat deze consultaties gehouden worden.

Toezeggingen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie dd 27 januari 2021
 • De minister zegt toe bij de Europese Commissie na te gaan hoe op dit moment inbreuken op de rechtsstaat met betrekking tot het rechtsstaatmechanisme worden bijgehouden en daarover de Kamer te informeren.
 • De minister zegt toe het belang van openbaarheid van de rechtsstaatdialoog in de Raad te blijven benadrukken en daarover de Kamer te informeren.
 • De minister zegt toe de Kamer te informeren over de inzet van het kabinet bij het rights and values programma in het Meerjarig Financieel Kader.
   
 • Nadere brief over juridische status van Samenwerkings- en Handelsovereenkomst EU-VK (aangevraagd op 27 januari 2021).

Besluit: Ter informatie.
17
Commissieagenda

Details

09-02-2021 18:00 - 18:30 procedurevergadering (via videoverbinding)
15-02-2021 15:00 SO Europese Raad d.d. 25-26 februari 2021 (nieuw)

18-02-2021 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 23 februari 2021
18-03-2021 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 23 maart 2021
23/24-03-2021 plenair debat Europese Raad d.d. 25-26 maart 2021

04-04-2021 14:00 - 16:00 AO Formele Cohesieraad d.d. 15 april 2021
15-04-2021 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 20 april 2021
22-04-2021 11:30 - 12:30 procedurevergadering
04-05-2021 om 14:00 uur Verzamel-SO over EU-Raden gepland in en rondom meireces

20-05-2021 11:30 - 12:30  procedurevergadering 
30-05/01-06 -2021 LXV Plenaire COSAC-Conferentie
10-06-2021 11:30 -12:30 procedurevergadering 
17-06-2021 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021
01-07-2021 11:30 - 12:30 procedurevergadering 
15-07-2021 om 14:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 22-23 juli 2021Besluit: Ter informatie. 


 
19
Afscheid van commissievoorzitter

Details

De commissie heeft stilgestaan bij het afscheid van haar voorzitter, de heer Veldman, onder dankzegging voor zijn bewezen diensten en inzet voor de commissie Europese Zaken.