Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

28 januari 2021
13:00 - 15:30 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van het lid Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Regels over het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitie-subsidies (Kaderwet overige JenV-subsidies)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Regels betreffende de regulering van sekswerk (Wet regulering sekswerk)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Deelbesluit wob Covid-19 Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) stukken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Datalek persoonsdossiers JDS

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  De beveiliging van joodse instellingen in relatie tot het verlagen van het dreigingsniveau

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitvoering van de motie van de leden Den Boer en Diertens over toepassing van de Wet Bibob op de BES-eilanden (Kamerstuk 35152-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het amendement van het lid Van Nispen over een mogelijkheid voor het parlement om een uitbreiding van een samenwerkingsverband vooraf goed of af te keuren (Kamerstuk 35447-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag door Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) van de audits over 2017 en 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nahang Besluit van wijziging beveiliging burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Besluit op bezwaar op grond van de Wob inzake Poch en stand van zaken onderzoek Commissie Dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over openbare registers waarin huisadressen voorkomen zo afschermen dat deze alleen door het bevoegd gezag kunnen worden ingezien (Kamerstuk 35570-VI-36)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanpak personen met verward gedrag, street-triage, GGZ-triage en passend vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken rond de trajecten Taakdifferentiatie en Uitruk op Maat (UoM) bij de brandweer

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Tijdpad van ICT-ontwikkeling bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapport 'Informatie-uitwisseling landelijke dekkend stelsel cybersecurity'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Evaluatie aanslag Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stelsel beroepsziekten en dienstongevallen politie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Toezegging integriteit en corruptiebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie inzake Inspecties aandachtspunten Onderzoeksraad voor Veiligheid op onderzoeken 112 storing

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken van de opvolging van aanbevelingen Onderzoeksraad voor veiligheid uit 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Afschrift brief aan de Kinderombudsvrouw over bezoekrecht van ouders uit landen met een inreisbeperking

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid van 26 november 2020, over de uitzending van Zembla over de inzet van politiehonden

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Landelijk beeld jaarwisseling 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Implementatieverplichtingen die voortvloeien uit de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen Europese Unie en Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Maatschappelijke kosten drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over toezending van de beleidsreactie over het onderzoeksrapport ‘Toepassing draagkrachtbeginsel geldboetes’

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op de vragen van uw Commissie aangaande de formulieren ten behoeve van de Avondklok

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voorhang 4e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  WODC-rapport 'Geschilbeslechtingsdelta burgers 2019'

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Toezeggingen over arbitrage in consumentenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Beleidsreactie op verschillende WODC-onderzoeken naar familierechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Update over de impact van corona op het gevangeniswezen, de forensische zorginstellingen, reclasseringsorganisaties en de jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voortgang beleidskader herstelrecht en reactie op motie Van den Berge .s. over de inzet van mediation en herstelrecht bij het wegwerken van de achterstanden en het versterken van de positie van slachtoffers (Kamerstuk 29279-612)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Spoedeisende wetsvoorstellen tot het verkiezings- en voorjaarsreces 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op verzoek commissie over toezending van de verslagen van evaluaties van in het kader van MER gestarte projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Vierde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  WODC-onderzoek verplicht financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Jaarverslag en toezichtsrapport College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Toezending Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) rapport inzake evaluatie van de Wet langdurig toezicht (Wlt) beleidstheorie

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Positieve voordracht tot gratie in de zaak Cevdet Y.

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Impact verscherping maatregelen op DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Reactie op verzoek commissie over experiment Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) bij rechtsbijstandverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op verzoek commissie over vierde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Monitor nazorg ex-gedetineerden - 6e meting: Problemen op de basisvoorwaarden voor re-integratie en de relatie met recidive

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Aanwijzing Verenigd Koninkrijk veilig land van herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op het “Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020)”

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Onderzoeksopzet over onderzoek naar de effecten van verschillende prostitutiemodellen

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Wijziging van het landenbeleid China

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Realisatie eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 78. 78

  Reactie inzake de status van de motie van het lid Janssen c.s. over zeggenschap bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526-L)

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 14 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 80. 80

  Inzet Voorzitterschap JBZ-raad 14 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verslag van de informele JBZ-raad van 2 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Verslag van de informele JBZ-Raad van 14 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Verslag rapporteur Twee jaar toepassing van de AVG

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Fiche: Aanbeveling voor besluit voor mandaat inzake onderhandelingen over samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Fiche: Wijziging Verordening Schengen Informatiesysteem voor Europol

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Fiche: Voorstel tot wijziging Europolverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 14 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad van 28-29 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Openbaarmaking van de rapportage Misdaadgeld; Opbrengst werkgroep Misdaadgeld

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Aanbieding rapport "Professionele klachtbehandeling door de politie" van Nationale ombudsman

 92. 92

  Achterlating van minderjarigen in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 93. 93

  Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 94. 94

  Autoriteit kinderpornografische en terroristische content

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Bescherming persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 96. 96

  Coffeeshopbeleid

  Ambtelijk is vernomen dat er op dit moment niet voorzien wordt dat de Kamer besluiten moet nemen waar de continuering van het experiment afhankelijk van is. De ministeries van JenV en VWS en alle betrokkenen blijven de komende periode hun werkzaamheden continueren en zullen de Kamer hierover regelmatig informeren met een stand van zaken brief.   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 97. 97

  Criminaliteitsbestrijding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 98. 98

  Forensisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 100. 100

  Adoptie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 101. 101

  Personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Juridische beroepen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 104. 104

  Justitieketen BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 105. 105

  Kinderdwangarbeid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 106. 106

  Mensenhandel en prostitutie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 107. 107

  MH17

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 108. 108

  Nationale veiligheid en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 109. 109

  Politie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 110. 110

  Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Strafrechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 113. 113

  Terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Verzekeringsrecht en slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de commissie Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 116. 116

  Initiatiefnota's

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 117. 117

  Verzoek reactie op artikel inzake zelfonderzoek door advocaten

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Verzoek aan de commissie om de staatssecretaris om reactie te vragen op rapport 'Voorbij de pixels' van het CKM

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Verzoek reactie vragen op "Het Rode Boekje" van Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Verzoek inzake uitvoering motie van de leden Van Nispen en Van Wijngaarden over een meldpunt voor slachtoffers van sektes (35570-VI-54)

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Verzoek inzake "Kwetsbare cliënten door zorgorganisaties ingezet voor criminele activiteiten"

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Verzoek om kabinetsbrief ter uitvoering van motie van Ojik/van der Graaf (35228-15) over nieuw onderzoek naar buitenlandse financiering van religieuze instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  Verzoek om kabinetsbrief over de uitvoering van de motie Becker/Van Toorenburg (35228-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Verzoek omzetten van SO Politie in een notaoverleg politie te plannen voor het verkiezingsreces

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  Verzoek om kabinetsreactie op reactie op het rapport “Doorbraak verzocht. Onderzoek naar kwetsbaarheden voor crimineel misbruik en (publiek-private) maatregelen in het beroepsgoederenvervoer over de weg” over criminaliteit in de transportsector

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Verzoek kabinetsreactie op rapport ’Imago zwaar geschonden’

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Brievenlijst