Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 28 januari 2021
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op artikel inzake zelfonderzoek door advocaten
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot 14 januari 2021
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake "Kwetsbare cliënten door zorgorganisaties ingezet voor criminele activiteiten"
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 28 januari 2021
Brief lid / fractie
Download Verzoek om kabinetsreactie op reactie op het rapport “Doorbraak verzocht. Onderzoek naar kwetsbaarheden voor crimineel misbruik en (publiek-private) maatregelen in het beroepsgoederenvervoer over de weg” over criminaliteit in de transportsector
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake uitvoering motie van de leden Van Nispen en Van Wijngaarden over een meldpunt voor slachtoffers van sektes (35570-VI-54)
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie vragen op "Het Rode Boekje" van Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
Brief lid / fractie
Download Verzoek om kabinetsbrief over de uitvoering van de motie Becker/Van Toorenburg (35228-10)
Brief lid / fractie
Download Verslag rapporteur Twee jaar toepassing van de AVG
Brief lid / fractie
Download Verzoek om kabinetsbrief ter uitvoering van motie van Ojik/van der Graaf (35228-15) over nieuw onderzoek naar buitenlandse financiering van religieuze instellingen
Brief lid / fractie
Download Verzoek omzetten van SO Politie in een notaoverleg politie te plannen voor het verkiezingsreces
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan de commissie om de staatssecretaris om reactie te vragen op rapport 'Voorbij de pixels' van het CKM

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

Te behandelen:

2
Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

Te behandelen:

3
Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)

Te behandelen:

4
Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Te behandelen:

5
Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging

Te behandelen:

6
7
Voorstel van wet van het lid Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

Te behandelen:

8
Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

Te behandelen:

9
Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Te behandelen:

10
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

Te behandelen:

11
Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

Te behandelen:

12
Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

Te behandelen:

14
Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

Te behandelen:

15
Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)

Te behandelen:

17
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod)

Te behandelen:

21
Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)

Te behandelen:

23
Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186)

Te behandelen:

24
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven)

Te behandelen:

26
Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160)

Te behandelen:

28
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
34
Reactie op het amendement van het lid Van Nispen over een mogelijkheid voor het parlement om een uitbreiding van een samenwerkingsverband vooraf goed of af te keuren (Kamerstuk 35447-11)

Te behandelen:

38
Reactie op de motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over openbare registers waarin huisadressen voorkomen zo afschermen dat deze alleen door het bevoegd gezag kunnen worden ingezien (Kamerstuk 35570-VI-36)

Te behandelen:

49
61
Voortgang beleidskader herstelrecht en reactie op motie Van den Berge .s. over de inzet van mediation en herstelrecht bij het wegwerken van de achterstanden en het versterken van de positie van slachtoffers (Kamerstuk 29279-612)

Te behandelen:

92
Aanbieding rapport "Professionele klachtbehandeling door de politie" van Nationale ombudsman
96
Bescherming persoonsgegevens

Te behandelen:

97
Coffeeshopbeleid

Details

Ambtelijk is vernomen dat er op dit moment niet voorzien wordt dat de Kamer besluiten moet nemen waar de continuering van het experiment afhankelijk van is. De ministeries van JenV en VWS en alle betrokkenen blijven de komende periode hun werkzaamheden continueren en zullen de Kamer hierover regelmatig informeren met een stand van zaken brief.   

Te behandelen:

98
Criminaliteitsbestrijding

Te behandelen:

117
Initiatiefnota's

Te behandelen:

126
Verzoek om kabinetsreactie op reactie op het rapport “Doorbraak verzocht. Onderzoek naar kwetsbaarheden voor crimineel misbruik en (publiek-private) maatregelen in het beroepsgoederenvervoer over de weg” over criminaliteit in de transportsector

Te behandelen:

128
Brievenlijst