Procedurevergadering

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering commissie VWS 27 januari 2021 (groslijst controversieel verklaren)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie VWS 27 januari 2021 (groslijst controversieel verklaren)

Deelnemers


Agendapunten

1
Geen agendapunten
2
Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Te behandelen:

4
Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wlz ivm het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen

Te behandelen:

6
Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

Te behandelen:

13
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Te behandelen:

16
Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Te behandelen:

17
Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Te behandelen:

21
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de invoering van het vereveningscriterium DKG’s en van maatregelen voor het vereveningsjaar 2021

Te behandelen:

23
III. A. Nagekomen brieven bewindspersonen VWS (ontvangen na de procedurevergadering van 14 januari 2021)

Details

De commissie heeft over onderstaande zaken nog geen behandelbesluit genomen.
Indien onderstaande zaken niet controversieel worden verklaard, kan de commissie ervoor kiezen in te stemmen met het behandelmogelijkheid zoals voorgesteld in de noot. 

 

Te behandelen:

24
III. B. BRIEVEN GEAGENDEERD VOOR PLENAIR DEBAT
25
Debat over de prijzen van geneesmiddelen. Aangevraagd door het lid Van Gerven (SP) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019. Titel van het debat is gewijzigd n.a.v. het verzoek van het lid van Gerven (SP) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Te behandelen:

27
III. C. BRIEVEN GEAGENDEERD VOOR AANGEMELD VAO EN VSO
29
VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15 oktober 2020)

Te behandelen:

31
VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11 november 2020)

Te behandelen:

32
VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg (AO d.d. 9 november 2020)

Te behandelen:

34
VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 10 december 2020)

Te behandelen:

35
Besluitvorming over brieven en doorgang van geplande commissie-activiteiten

Details

Nadat door de commissie is besloten welke zaken uit onderstaande lijst  als controversieel moeten worden aangemerkt, zal de commissievoorzitter u tevens de vraag voorleggen of naar aanleiding daarvan de geplande commissie-activiteiten doorgang kunnen vinden. 
37
Notaoverleg Preventie (medische-, leefstijl- en infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid - maandag 1 februari 2021, 13.30 tot 18.00 uur

Te behandelen:

40
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl (TK 35655) - maandag 8 februari 2021, 18.30 tot 22.30 uur

Te behandelen:

42
Inbreng schriftelijk overleg Onderzoek structureel benodigd budget jeugdzorg (TK 31839-760) - donderdag 28 januari 2021, 14.00 uur

Te behandelen:

43
Technische briefing Raad voor Volksgezondheid en Samenleving - advies ‘Applaus is niet genoeg’ (digitaal)

Details

  • Was reeds gepland op donderdag 4 februari 2021, 16.30 tot 17.30 uur. In verband met een verschuiving van het aanvangstijdstip van het notaoverleg over de initiatiefnota Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel kan de briefing op een ander moment worden ingepland.
44
TE ZIJNER TIJD TE PLANNEN ALGEMEEN OVERLEGGEN
53
AO Geneesmiddelenbeleid

Te behandelen:

55
AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten / Zorgfraude (datum AO was 20 januari 2021)

Te behandelen:

71
AO Zorgverzekeringswet

Te behandelen:

72
TE ZIJNER TIJD TE PLANNEN NOTAOVERLEGGEN
73
Te plannen notaoverleg Initiatiefnota van het lid Veldman over anticiperen op toekomstscenario’s: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica met behulp van reële optiewaarden (TK 35676)

Te behandelen:

75
Te plannen schriftelijk overleg Voortgang beleid oorlogsgetroffenen

Te behandelen:

76
Te zijner tijd te plannen rondetafelgesprekken/hoorzittingen

Details

Besluit: De commissie wenst het rondetafelgesprek Hulpverlening aan jongeren met multiproblemen vóór het zomerreces in te plannen.
  1. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek gehonoreerd van het lid Slootweg (CDA) mede namens de leden Laan-Gesellschap (VVD) en Bergkamp (D66) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  2. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek gehonoreerd van de leden Worsdorfer (VVD) en Westerveld (GroenLinks) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is  in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  3. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Niet-reanimeerpenning. In de p.v. d.d. 11 december 2019 is het verzoek gehonoreerd van het lid Tellegen (VVD) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Het nader uitgewerkte voorstel van het lid Tellegen (VVD) is vastgesteld in een extra p.v. d.d. 19 februari 2020. Het rondetafelgesprek stond aanvankelijk gepland op 30 maart 2020, maar moest worden geannuleerd vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.
  4. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), Regterschot (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525
77
Te zijner tijd te plannen gesprekken

Details

  1. Gesprek  Regionale Toetsingscommissie Euthanasie - Jaarverslag 2019. Het gesprek stond gepland in april 2020, maar moest worden uitgesteld vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. In de p.v. d.d. 14 april 2021 heeft de commissie besloten een gesprek te houden over het Jaarverslag 2020.
  2. Gesprek  Masterclass over gegevensuitwisseling in de zorg van EerstelijnsPartners. Dit gesprek stond gepland d.d. 15/4/2020, maar moest worden uitgesteld vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.
78
Te zijner tijd te plannen petities

Details

Besluit: het streven is om de petities "Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns geboortezorg" en "Houd alternatieve zorg open gedurende lockdown" nog voor het verkiezingsreces in te plannen.
Petitie  'Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns geboortezorg'
Petitie  'Houd alternatieve zorg open gedurende lockdown'
Petitie  College voor de Rechten van de Mens - Aanbieding rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2020 van College voor de Rechten van de Mens
79
Te zijner tijd te plannen technische briefings

Details

Besluit: gestreefd wordt de briefing Opstellers draaiboek triage nog voor het verkiezingsreces in te plannen, de inplanning van de overige briefings wordt overgelaten aan de nieuwe commissie VWS.
Technische briefing  Brede herwaardering over ouderenbeleid
Technische briefing  Opstellers draaiboek triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie
Technische briefing  Technische briefing door de NLsportraad over advies ‘De opstelling op het speelveld’
Technische briefing  Ontwikkelingen rond Mesh implantaten (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Technische briefing  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - Aanbieding essay ‘Gezondheidsverschillen voorbij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal’ van RVS (digitaal)
Technische briefing  Rapport 'Aanjager respijtzorg'
80
Europese Unie

Details

N.B. Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel, geannoteerde agenda’s, verslagen van Europese Ministerraden en BNC-fiches zou betekenen dat de commissie respectievelijk de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming.
81
Inbreng schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 16 maart 2021 - maandag 8 maart 2021, 14.00 uur

Details

Dit schriftelijk overleg is gepland ter voorbereiding van de EU-Gezondheidsraad d.d. 16 maart. Er zijn nog geen brieven voor geagendeerd.
82
Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2021 - woensdag 9 juni 2021, 14.00 tot 16.00 uur

Details

Dit schriftelijk overleg is gepland ter voorbereiding van de EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni. Er zijn nog geen brieven voor geagendeerd.
83
Nog te plannen inbreng schriftelijk overleg EU-voorstel: Farmaceutische strategie voor Europa COM (2020) 761 (BNC-fiche afwachten)

Te behandelen: