Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

27 januari 2021
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. U wordt verzocht per fractie een lid af te vaardigen. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Geen agendapunten

 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wkkgz ivm het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wlz ivm het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op de BIG ivm de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vierde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van wet van het lid Ziengs betreffende de Wet regulering mengformules

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de invoering van het vereveningscriterium DKG’s en van maatregelen voor het vereveningsjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  III. A. Nagekomen brieven bewindspersonen VWS (ontvangen na de procedurevergadering van 14 januari 2021)

  De commissie heeft over onderstaande zaken nog geen behandelbesluit genomen.
  Indien onderstaande zaken niet controversieel worden verklaard, kan de commissie ervoor kiezen in te stemmen met het behandelmogelijkheid zoals voorgesteld in de noot. 

   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  III. B. BRIEVEN GEAGENDEERD VOOR PLENAIR DEBAT

 25. 25

  Debat over de prijzen van geneesmiddelen. Aangevraagd door het lid Van Gerven (SP) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019. Titel van het debat is gewijzigd n.a.v. het verzoek van het lid van Gerven (SP) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg. Aangevraagd door het lid Agema (PVV) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 januari 2020. Op verzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020 om aanwezigheid van de minister voor Milieu en Wonen bij het debat.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  III. C. BRIEVEN GEAGENDEERD VOOR AANGEMELD VAO EN VSO

 28. 28

  VSO Brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychdioagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25424-550) (Inbreng schriftelijk overleg d.d. 4 maart 2020)

  Noot: De aanvrager mevr. Regterschot (VVD) heeft inmiddels het VSO ingetrokken.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  VAO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15 oktober 2020)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  VAO Handreiking Kindzorg (AO d.d. 5 november 2020)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11 november 2020)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg (AO d.d. 9 november 2020)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (Kamerstuk 31 016, nr. 295) (Inbreng schriftelijk overleg d.d. 30 juli 2020)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 10 december 2020)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Besluitvorming over brieven en doorgang van geplande commissie-activiteiten

  Nadat door de commissie is besloten welke zaken uit onderstaande lijst  als controversieel moeten worden aangemerkt, zal de commissievoorzitter u tevens de vraag voorleggen of naar aanleiding daarvan de geplande commissie-activiteiten doorgang kunnen vinden. 
 36. 36

  AO Bekostiging verpleeghuizen (integrale vergelijking en persoonsvolgende zorg) - donderdag 28 januari 2021, 14.00 tot 17.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Notaoverleg Preventie (medische-, leefstijl- en infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid - maandag 1 februari 2021, 13.30 tot 18.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383) - donderdag 4 februari 2021, 14.00 tot 19.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling - maandag 8 februari 2021, 13.00 tot 17.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl (TK 35655) - maandag 8 februari 2021, 18.30 tot 22.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (TK 35537) - donderdag 11 februari 2021, 10.00 tot 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Inbreng schriftelijk overleg Onderzoek structureel benodigd budget jeugdzorg (TK 31839-760) - donderdag 28 januari 2021, 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Technische briefing Raad voor Volksgezondheid en Samenleving - advies ‘Applaus is niet genoeg’ (digitaal)

  • Was reeds gepland op donderdag 4 februari 2021, 16.30 tot 17.30 uur. In verband met een verschuiving van het aanvangstijdstip van het notaoverleg over de initiatiefnota Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel kan de briefing op een ander moment worden ingepland.
 44. 44

  TE ZIJNER TIJD TE PLANNEN ALGEMEEN OVERLEGGEN

 45. 45

  AO Administratieve lasten

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  AO Bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  AO Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  AO E-health/Slimme zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  AO Eigen bijdragen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  AO Gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  AO Gehandicaptenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  AO Geneesmiddelenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  AO GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  AO Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten / Zorgfraude (datum AO was 20 januari 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  AO Hulpmiddelenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  AO Jeugdbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  AO Langer Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  AO Medisch zorglandschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  AO Medische ethiek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  AO Mondzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  AO Orgaandonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  AO Pakketbeheer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  AO Sportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  AO Verpleeghuiszorg/Wlz

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 68. 68

  AO Voedselveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  AO Wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  AO Wmo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 71. 71

  AO Zorgverzekeringswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 72. 72

  TE ZIJNER TIJD TE PLANNEN NOTAOVERLEGGEN

 73. 73

  Te plannen notaoverleg Initiatiefnota van het lid Veldman over anticiperen op toekomstscenario’s: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica met behulp van reële optiewaarden (TK 35676)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Te plannen notaoverleg Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (TK 35653)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 75. 75

  Te plannen schriftelijk overleg Voortgang beleid oorlogsgetroffenen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 76. 76

  Te zijner tijd te plannen rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Besluit: De commissie wenst het rondetafelgesprek Hulpverlening aan jongeren met multiproblemen vóór het zomerreces in te plannen.
  1. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek gehonoreerd van het lid Slootweg (CDA) mede namens de leden Laan-Gesellschap (VVD) en Bergkamp (D66) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  2. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Hulpverlening aan jongeren met multi-problemen. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek gehonoreerd van de leden Worsdorfer (VVD) en Westerveld (GroenLinks) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is  in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  3. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Niet-reanimeerpenning. In de p.v. d.d. 11 december 2019 is het verzoek gehonoreerd van het lid Tellegen (VVD) om hierover een rondetafelgesprek te houden. Het nader uitgewerkte voorstel van het lid Tellegen (VVD) is vastgesteld in een extra p.v. d.d. 19 februari 2020. Het rondetafelgesprek stond aanvankelijk gepland op 30 maart 2020, maar moest worden geannuleerd vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.
  4. Hoorzitting / rondetafelgesprek  Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), Regterschot (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525
 77. 77

  Te zijner tijd te plannen gesprekken

  1. Gesprek  Regionale Toetsingscommissie Euthanasie - Jaarverslag 2019. Het gesprek stond gepland in april 2020, maar moest worden uitgesteld vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. In de p.v. d.d. 14 april 2021 heeft de commissie besloten een gesprek te houden over het Jaarverslag 2020.
  2. Gesprek  Masterclass over gegevensuitwisseling in de zorg van EerstelijnsPartners. Dit gesprek stond gepland d.d. 15/4/2020, maar moest worden uitgesteld vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.
 78. 78

  Te zijner tijd te plannen petities

  Besluit: het streven is om de petities "Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns geboortezorg" en "Houd alternatieve zorg open gedurende lockdown" nog voor het verkiezingsreces in te plannen.
  Petitie  'Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns geboortezorg'
  Petitie  'Houd alternatieve zorg open gedurende lockdown'
  Petitie  College voor de Rechten van de Mens - Aanbieding rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2020 van College voor de Rechten van de Mens
 79. 79

  Te zijner tijd te plannen technische briefings

  Besluit: gestreefd wordt de briefing Opstellers draaiboek triage nog voor het verkiezingsreces in te plannen, de inplanning van de overige briefings wordt overgelaten aan de nieuwe commissie VWS.
  Technische briefing  Brede herwaardering over ouderenbeleid
  Technische briefing  Opstellers draaiboek triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie
  Technische briefing  Technische briefing door de NLsportraad over advies ‘De opstelling op het speelveld’
  Technische briefing  Ontwikkelingen rond Mesh implantaten (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Technische briefing  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) - Aanbieding essay ‘Gezondheidsverschillen voorbij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal’ van RVS (digitaal)
  Technische briefing  Rapport 'Aanjager respijtzorg'
 80. 80

  Europese Unie

  N.B. Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel, geannoteerde agenda’s, verslagen van Europese Ministerraden en BNC-fiches zou betekenen dat de commissie respectievelijk de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming.
 81. 81

  Inbreng schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 16 maart 2021 - maandag 8 maart 2021, 14.00 uur

  Dit schriftelijk overleg is gepland ter voorbereiding van de EU-Gezondheidsraad d.d. 16 maart. Er zijn nog geen brieven voor geagendeerd.
 82. 82

  Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2021 - woensdag 9 juni 2021, 14.00 tot 16.00 uur

  Dit schriftelijk overleg is gepland ter voorbereiding van de EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni. Er zijn nog geen brieven voor geagendeerd.
 83. 83

  Nog te plannen inbreng schriftelijk overleg EU-voorstel: Farmaceutische strategie voor Europa COM (2020) 761 (BNC-fiche afwachten)

  Te behandelen:

  Loading data