Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding) op 3 februari 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding) op 3 februari 2021

Deelnemers


Agendapunten

45
Geplande activiteiten tot het meireces

Details

Fysieke activiteiten
04-02-2021 14.30 - 18.30 Algemeen overleg Luchtvaart 
09-02-2021 16.30 - 19.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (voortzetting)
11-02-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
07-04-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (eerste procedurevergadering na de verkiezingen)
07-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
08-04-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
14-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
20-04-2021 16.30 - 21.15 Algemeen overleg Spoor*
22-04-2021 13.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder "Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer"

Activiteiten per videoverbinding
04-02-2021 12.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Toekomst overleg omgeving Schiphol (voortzetting)
10-02-2021 09.45 - 10.00 Gesprek Overhandiging (virtueel) Rli-advies ‘Naar een integraal afgewogen bereikbaarheidsbeleid’
10-02-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergaderin

Schriftelijke activiteiten
08-02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Incidentele suppletoire begroting inzake Winair
11-02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Remco Dijkstra en Postma over de nieuwe APK-roetfiltertest
17-02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Schadeafhandeling MSC Zoe
17-02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040
04-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 18 maart 2021
16-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 29-30 maart 2021
08-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 april 2021

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

Besluit: Plannen van het notaoverleg CBR op 10 februari 2021 van 15.00 tot 18.00 uur.
46
Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Details

Debatten
6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
29. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
64. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Dertigledendebatten
7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)*
VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Vliegveiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VSO Verkeersveiligheid met de minister van JenV, aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD)
VSO Externe veiligheid, aangevraagd door het lid Von Martels (CDA)

* Het lid Laçin (SP) heeft verzocht het VSO Verzekeringen taxichauffeurs van de plenaire agenda af te voeren.
47
Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020 35618
Inbreng voor het verslag geleverd op 08-12-2020.
7. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
Inbreng voor het verslag geleverd op 14-12-2020.
8. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
Aangemeld voor plenaire behandeling.
9. Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen, ingediend op 06-11-2020, 35629
Inbreng voor het verslag geleverd op 16-12-2020.
10. Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664
Inbreng voor het verslag geleverd op 14-01-2021.
48
Kennisagenda 2020/2021

Details

Uw commissie heeft ingestemd met het advies om de onderwerpen 'mobiliteitskeuzes' (zie het rondvraagpunt op deze agenda) en 'grootstedelijke mobiliteit' (stafnotitie in voorbereiding) te betrekken bij het opstellen van de kennisagenda 2021.
- Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid: grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (behandelvoorstel op deze agenda); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt eerste kwartaal 2021); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschenen op 26-10-20)
49
Voorstel van de voorbereidingsgroep van het kennisthema Mobiliteitskeuzes om het advies van de Rli voorafgaand aan de procedurevergadering van 10 februari 2021 in ontvangst te nemen

Te behandelen:

50
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD), mede namens PVV, CDA en SGP om het algemeen overleg Luchtvaart op 4 februari 2021 uit te stellen, daar de agenda vanwege het controversieel verklaren van een aantal brieven is gewijzigd en het AO daardoor minder urgent en actueel is

Te behandelen:

52
Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) de minister van IenW te vragen om geen onomkeerbare of grote voorbereidende stappen te zetten voor de openstelling van Lelystad Airport voor groot commercieel verkeer, met name wat het aanvragen of verlenen van vergunningen betreft.

Te behandelen:

53
Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) de ministers van IenW en van LNV te vragen om een kabinetsreactie op de recente uitspraak van de Raad van State m.b.t. de 5 kilometergrens bij de beoordeling van stikstofdepositie van wegen

Te behandelen:

54
Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks), indien hiertoe een mogelijkheid bestaat, in plaats van het AO Leefomgeving van 11 februari a.s. een notaoverleg Leefomgeving in te plannen in dezelfde week.

Te behandelen:

55
Voorstel van het lid Laçin (SP) de staatssecretaris van IenW te verzoeken de brief, die tijdens het AO Circulaire economie op 2 december 2020 was toegezegd over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (tweede brief over de SUP-richtlijn) en daarbij het probleem van sigarettenpeuken in het milieu, zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen.

Te behandelen: