Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

3 februari 2021
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Besluit Overeenkomstsluitende Partijen inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijzigingen in Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijzigingen in Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Kentekenreglement in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Incidentele suppletoire begroting inzake Winair

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering motie Remco Dijkstra en Postma over de nieuwe APK-roetfiltertest

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzoek aanscherping Bouwbesluit op het punt van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in parkeergelegenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Noodzakelijkheidsverklaring internationaal reizen (n.a.v. toezegging 7 januari)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Invoering antigeensneltest

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toekomstperspectief Automobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag schriftelijk overleg over de helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Voortgang inventarisatie bermafwijkingen langs rijkswegen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Maandrapportage CBR december

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Coulancemaatregelen rijbewijzen en code 95 in verband met lockdown per 14 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Voordelta

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Schadeafhandeling MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging concessie voor het hoofdrailnet in het kader van tijdelijke proef nachttrein Wenen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag schriftelijk overleg over Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezegging gedaan tijdens het AO Vliegveiligheid over de herintroductie van de Boeing 737 MAX

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  RIVM-advies over de opinie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit aangaande PFAS en reactie op de moties

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Climate Adaptation Summit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport inzake 'Een onzichtbaar probleem; Gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Integrale Circulaire Economie Rapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Tweede wijziging Landelijk Afvalbeheerplan en aankondiging Circulair Materialenplan 1

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verduurzaming van kunstgrasvelden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag Milieuraad 17 december 2020 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag informele videoconferentie met EU-transportministers d.d. 8 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Richtlijn codificatie minimumopleidingsniveau van zeevarenden

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Lijst met EU-voorstellen week 2-3

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beantwoording vragen commissie over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Aanpassing EU Slotverordening vanwege Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Ontwerp-Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over inzetten van burgerpanels bij het overleg over de toekomst van luchthavens (Kamerstuk 35570-XII-50)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Publieke consultatie over de herziening voor het EU ETS luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Vliegverboden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen per 23 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Nota van wijziging Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Geplande activiteiten tot het meireces

  Fysieke activiteiten
  04-02-2021 14.30 - 18.30 Algemeen overleg Luchtvaart 
  09-02-2021 16.30 - 19.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (voortzetting)
  11-02-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  07-04-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (eerste procedurevergadering na de verkiezingen)
  07-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  08-04-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  14-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  20-04-2021 16.30 - 21.15 Algemeen overleg Spoor*
  22-04-2021 13.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder "Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer"

  Activiteiten per videoverbinding
  04-02-2021 12.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Toekomst overleg omgeving Schiphol (voortzetting)
  10-02-2021 09.45 - 10.00 Gesprek Overhandiging (virtueel) Rli-advies ‘Naar een integraal afgewogen bereikbaarheidsbeleid’
  10-02-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergaderin

  Schriftelijke activiteiten
  08-02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Incidentele suppletoire begroting inzake Winair
  11-02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Remco Dijkstra en Postma over de nieuwe APK-roetfiltertest
  17-02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Schadeafhandeling MSC Zoe
  17-02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040
  04-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 18 maart 2021
  16-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 29-30 maart 2021
  08-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 april 2021

  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

  Besluit: Plannen van het notaoverleg CBR op 10 februari 2021 van 15.00 tot 18.00 uur.
 46. 46

  Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

  Debatten
  6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  29. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  64. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

  Dertigledendebatten
  7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  17. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)*
  VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
  VAO Vliegveiligheid, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VSO Verkeersveiligheid met de minister van JenV, aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD)
  VSO Externe veiligheid, aangevraagd door het lid Von Martels (CDA)

  * Het lid Laçin (SP) heeft verzocht het VSO Verzekeringen taxichauffeurs van de plenaire agenda af te voeren.
 47. 47

  Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020 35618
  Inbreng voor het verslag geleverd op 08-12-2020.
  7. Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617
  Inbreng voor het verslag geleverd op 14-12-2020.
  8. Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626
  Aangemeld voor plenaire behandeling.
  9. Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen, ingediend op 06-11-2020, 35629
  Inbreng voor het verslag geleverd op 16-12-2020.
  10. Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664
  Inbreng voor het verslag geleverd op 14-01-2021.
 48. 48

  Kennisagenda 2020/2021

  Uw commissie heeft ingestemd met het advies om de onderwerpen 'mobiliteitskeuzes' (zie het rondvraagpunt op deze agenda) en 'grootstedelijke mobiliteit' (stafnotitie in voorbereiding) te betrekken bij het opstellen van de kennisagenda 2021.
  - Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS); Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid: grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (behandelvoorstel op deze agenda); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt eerste kwartaal 2021); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschenen op 26-10-20)
 49. 49

  Voorstel van de voorbereidingsgroep van het kennisthema Mobiliteitskeuzes om het advies van de Rli voorafgaand aan de procedurevergadering van 10 februari 2021 in ontvangst te nemen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD), mede namens PVV, CDA en SGP om het algemeen overleg Luchtvaart op 4 februari 2021 uit te stellen, daar de agenda vanwege het controversieel verklaren van een aantal brieven is gewijzigd en het AO daardoor minder urgent en actueel is

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om in plaats van het AO Luchtvaart een notaoverleg Luchtvaart en corona te plannen op 4 februari a.s. van 14.30 tot 19.00 uur;

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) de minister van IenW te vragen om geen onomkeerbare of grote voorbereidende stappen te zetten voor de openstelling van Lelystad Airport voor groot commercieel verkeer, met name wat het aanvragen of verlenen van vergunningen betreft.

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) de ministers van IenW en van LNV te vragen om een kabinetsreactie op de recente uitspraak van de Raad van State m.b.t. de 5 kilometergrens bij de beoordeling van stikstofdepositie van wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks), indien hiertoe een mogelijkheid bestaat, in plaats van het AO Leefomgeving van 11 februari a.s. een notaoverleg Leefomgeving in te plannen in dezelfde week.

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voorstel van het lid Laçin (SP) de staatssecretaris van IenW te verzoeken de brief, die tijdens het AO Circulaire economie op 2 december 2020 was toegezegd over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (tweede brief over de SUP-richtlijn) en daarbij het probleem van sigarettenpeuken in het milieu, zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data