Procedurevergadering : Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

27 januari 2021
12:45 - 14:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Financiën
 • De agenda voor deze extra procedurevergadering van de commissie Financiën bestaat uit een zogenoemde groslijst van bij de commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken. De commissie kan aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet.
 • Iedere commissie dient over het al dan niet controversieel verklaren te besluiten en heeft daartoe een extra procedurevergadering uitgeschreven. In verband met de coronamaatregelel besluiten de commissies in hun procedurevergaderingen volgens plenaire verhoudingen, ongeacht of deze fysiek of per videoverbinding plaatsvinden: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. De helft van deze zetels + 1 is een meerderheid.
 • Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.
 • Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen. 
 • De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.
 • Niet-controversieel verklaren betekent niet dat een zaak op korte termijn dient te worden behandeld. Daar is qua vergadertijd vaak niet de ruimte voor (tenzij de desbetreffende zaak al is opgenomen op de agenda van een plenaire of commissieactiviteit die nog vóór het verkiezingsreces zal plaatsvinden).

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wet centraal aandeelhoudersregister

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiscale verzamelwet 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorhang Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UB Awir)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brieven direct gerelateerd aan aanhangige wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag

  Deze brief staat op de agenda van het op 25 januari 2021 geplande gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag.
   

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.

  De in dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het op 1 februari 2021 geplande notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen

  De hieronder genoemde brieven zijn opgenomen op de agenda van het (opnieuw te plannen) notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Toeslagenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

  De in dit agendapunt genoemde brief is opgenomen op de agenda van het op 10 februari 2021 geplande algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.
   

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brexit

  De hieronder opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het te zijner tijd te houden algemeen overleg Brexit.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Douane - 1

  De hieronder opgenomen brief is geagendeerd voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Douane.
   

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Douane - 2

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Belastingontwijking

  De in dit agendapunt opgesomde brieven waren opgenomen op de agenda van het algemeen overleg Belastingontwijking, dat was gepland op 21 januari 2021, maar tot nader order is uitgesteld.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Belastingen

  De in dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het te zijner tijd te houden algemeen overleg Belastingen.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Autobelastingen - deel 1

  Over de bij dit agendapunt opgenomen brieven is besloten dat deze desgewenst betrokken kunnen worden bij het interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto's. 
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Autobelastingen - deel 2

  De hieronder opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het te zijner tijd te houden algemeen overleg Autobelastingen.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Belastingdienst - deel 1

  Ten aanzien van de in dit agendapunt genoemde brieven heeft uw commissie eerder besloten dat deze desgewenst worden betrokken bij het nog te agenderen plenaire debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Belastingdienst - deel 2

  AGENDAPUNT VERVALLEN
   
 31. 31

  Brieven behandeld in het schriftelijk overleg Belastingdienst, waarvoor inbreng is geleverd op 11 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Brieven behandeld in het schriftelijk overleg Fiscaliteit, waarvoor de inbreng is geleverd op 11 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland

  De in dit agendapunt opgenomen brieven zijn geagendeeerd voor het nog te plannen plenaire debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  FATCA

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overige onderwerpen fiscaliteit/Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Staatsdeelnemingen

  De in dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het op 3 februari 2021 geplande algemeen overleg Staatsdeelnemingen.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Accountancy

  De eerste twee in dit agendapunt genoemde brieven zijn opgenomen op de agenda van het te zijner tijd te houden algemeen overleg Accountancy; de als derde genoemde brief wordt betrokken bij nog te agenderen VAO Accountancy.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Schaduwbankwezen

  De in dit agendapunt opgenomen brieven zijn aangehouden tot na verschijnen van de destijds aangekondigde initiatiefnota van het lid Nijboer over schaduwbankieren.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Betalingsverkeer

  De hieronder genoemde brief is opgenomen op de agenda van het te zijner tijd te houden algemeen overleg Betalingsverkeer.

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Financiële markten

  De hieronder genoemde brief is opgenomen op de agenda van het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële markten.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Begroten en verantwoorden

  De hieronder opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het te zijner tijd te houden algemeen overleg Begroten en verantwoorden.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Revolverende fondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorjaarsnota 2021

  Ten aanzien van de in dit agendapunt genoemde brief is besloten deze te betrekken bij het debat over de Voorjaansnota 2021.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verantwoordingsdebat 2021

  Ten aanzien van de in dit agendapunt genoemde brief is besloten deze te betrekken bij het Verantwoordingsdebat 2021.

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rapporten Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brieven ten aanzien waarvan is besloten binnenkort inbreng te leveren voor schriftelijke overleggen of feitelijke vragen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Brieven ten behoeve van nog niet geagendeerde plenaire debatten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Recent ontvangen brieven van de regering, ten aanzien waarvan uw commissie nog geen besluit heeft genomen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Overzicht geplande commissievergaderingen

  ma 01-02-2021 - 14.00-18.00   Notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst
  wo 03-02-2021 - 10.00-14.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
  wo 10-02-2021 - 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  wo 10-02-2021 - 15.30-18.30   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
  wo 14-04-2021 - 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  di 11-05-2021 - 16.30-19.30   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  wo 16-06-2021 - 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Besluit: het notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst wordt met een uur verlengd tot 19.00 uur. Ten behoeve van dat notaoverleg wordt aan de staatssecretarissen gevraagd een schriftelijke reactie tegeven op enkele moties die op dinsdag 26 januari 2021 door de Kamer zijn aangenomen.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Ongeplande commissievergaderingen

  Opnieuw te plannen:
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen 
  Algemeen overleg Belastingontwijking

  Op korte termijn te plannen:
  Algemeen overleg FATCA

  Te zijner tijd te plannen:
  Algemeen overleg Accountancy
  Algemeen overleg Autobelastingen
  Algemeen overleg Begroten en verantwoorden
  Algemeen overleg Belastingdienst
  Algemeen overleg Belastingen
  Algemeen overleg Betalingsverkeer
  Algemeen overleg Brexit
  Algemeen overleg Douane
  Algemeen overleg Europese btw
  Algemeen overleg Financiële markten
  Algemeen overleg Informatievoorziening door de regering
  Algemeen overleg Revolverende fondsen

  Besluit: het algemeen overleg Accountancy wordt, in verband met het besluit om alle daar geagendeerde stukken controversieel te verklaren, uit de agenda gehaald. Indien mogelijk worden de volgende activiteiten nog voorafgaand aan het verkiezingsreces ingepland:
  - Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen 
  - Algemeen overleg Belastingontwijking
  - Algemeen overleg FATCA (omgezet in een SO indien een AO niet mogelijk zou blijken)
 51. 51

  Geplande kennisactiviteiten

  do 28-01-2021 13.30 - 14.30   Openbare briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid
  ma 01-02-2021 10.00 - 12.45   Rondetafelgesprek over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven
  di 02-02-2021 13.00 - 14.00   Technische briefing Wetenschappelijke toets op Verbetertraject Kinderopvangtoeslag
  wo 03-02-2021 15.30 - 16.30  Besloten technische briefing met de Algemene Rekenkamer over het rapport van de verschillende Europese rekenkamers over voorbereiding op resolutie van middelgrote en kleine banken.

  Besluit: de openbare technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid wordt, in verband met het gelijktijdig plaatsvinden van het plenaire debat over het nieuwe steunpakket, verzet naar dinsdag 2 februari 2021 van 18.00 uur tot 19.00 uur. De briefing zal volledig digitaal plaatsvinden.
 52. 52

  Europese Zaken

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
 53. 53

  Brieven geagendeerd voor het eerstvolgende (op 10 februari 2021 te houden) AO Eurogroep/Ecofinraad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Brieven geagendeerd voor het nog te houden plenaire debat over de begrotingsregels in de Eurozone

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Recent ontvangen brieven op EU-terrein

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data