Procedurevergadering

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda extra procedurevergadering Financiën 27 januari - groslijst controversieel verklaren (via videoverbinding)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering Financiën 27 januari 2021 - groslijst controversieel verklaren

Deelnemers


Agendapunten

2
Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

Te behandelen:

6
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars

Te behandelen:

7
Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58)

Te behandelen:

9
Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Te behandelen:

13
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen)

Te behandelen:

17
Reactie op rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag

Details

Deze brief staat op de agenda van het op 25 januari 2021 geplande gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag.
 

Te behandelen:

18
Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.

Details

De in dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het op 1 februari 2021 geplande notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.
 

Te behandelen:

21
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

Details

De in dit agendapunt genoemde brief is opgenomen op de agenda van het op 10 februari 2021 geplande algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.
 

Te behandelen:

23
25
Belastingontwijking

Details

De in dit agendapunt opgesomde brieven waren opgenomen op de agenda van het algemeen overleg Belastingontwijking, dat was gepland op 21 januari 2021, maar tot nader order is uitgesteld.
 

Te behandelen:

29
Belastingdienst - deel 1

Details

Ten aanzien van de in dit agendapunt genoemde brieven heeft uw commissie eerder besloten dat deze desgewenst worden betrokken bij het nog te agenderen plenaire debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst.
 

Te behandelen:

30
Belastingdienst - deel 2

Details

AGENDAPUNT VERVALLEN
 
35
Overige onderwerpen fiscaliteit/Belastingdienst

Te behandelen:

36
Staatsdeelnemingen

Details

De in dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het op 3 februari 2021 geplande algemeen overleg Staatsdeelnemingen.
 

Te behandelen:

39
Betalingsverkeer

Details

De hieronder genoemde brief is opgenomen op de agenda van het te zijner tijd te houden algemeen overleg Betalingsverkeer.

Te behandelen:

40
Financiële markten

Details

De hieronder genoemde brief is opgenomen op de agenda van het te zijner tijd te houden algemeen overleg Financiële markten.

Te behandelen:

43
Voorjaarsnota 2021

Details

Ten aanzien van de in dit agendapunt genoemde brief is besloten deze te betrekken bij het debat over de Voorjaansnota 2021.

Te behandelen:

44
Verantwoordingsdebat 2021

Details

Ten aanzien van de in dit agendapunt genoemde brief is besloten deze te betrekken bij het Verantwoordingsdebat 2021.

Te behandelen:

48
Recent ontvangen brieven van de regering, ten aanzien waarvan uw commissie nog geen besluit heeft genomen.

Te behandelen:

49
Overzicht geplande commissievergaderingen

Details

ma 01-02-2021 - 14.00-18.00   Notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst
wo 03-02-2021 - 10.00-14.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
wo 10-02-2021 - 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 10-02-2021 - 15.30-18.30   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
wo 14-04-2021 - 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
di 11-05-2021 - 16.30-19.30   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 16-06-2021 - 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Besluit: het notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst wordt met een uur verlengd tot 19.00 uur. Ten behoeve van dat notaoverleg wordt aan de staatssecretarissen gevraagd een schriftelijke reactie tegeven op enkele moties die op dinsdag 26 januari 2021 door de Kamer zijn aangenomen.
 

Te behandelen:

50
Ongeplande commissievergaderingen

Details

Opnieuw te plannen:
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen 
Algemeen overleg Belastingontwijking

Op korte termijn te plannen:
Algemeen overleg FATCA

Te zijner tijd te plannen:
Algemeen overleg Accountancy
Algemeen overleg Autobelastingen
Algemeen overleg Begroten en verantwoorden
Algemeen overleg Belastingdienst
Algemeen overleg Belastingen
Algemeen overleg Betalingsverkeer
Algemeen overleg Brexit
Algemeen overleg Douane
Algemeen overleg Europese btw
Algemeen overleg Financiële markten
Algemeen overleg Informatievoorziening door de regering
Algemeen overleg Revolverende fondsen

Besluit: het algemeen overleg Accountancy wordt, in verband met het besluit om alle daar geagendeerde stukken controversieel te verklaren, uit de agenda gehaald. Indien mogelijk worden de volgende activiteiten nog voorafgaand aan het verkiezingsreces ingepland:
- Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen 
- Algemeen overleg Belastingontwijking
- Algemeen overleg FATCA (omgezet in een SO indien een AO niet mogelijk zou blijken)
51
Geplande kennisactiviteiten

Details

do 28-01-2021 13.30 - 14.30   Openbare briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid
ma 01-02-2021 10.00 - 12.45   Rondetafelgesprek over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven
di 02-02-2021 13.00 - 14.00   Technische briefing Wetenschappelijke toets op Verbetertraject Kinderopvangtoeslag
wo 03-02-2021 15.30 - 16.30  Besloten technische briefing met de Algemene Rekenkamer over het rapport van de verschillende Europese rekenkamers over voorbereiding op resolutie van middelgrote en kleine banken.

Besluit: de openbare technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid wordt, in verband met het gelijktijdig plaatsvinden van het plenaire debat over het nieuwe steunpakket, verzet naar dinsdag 2 februari 2021 van 18.00 uur tot 19.00 uur. De briefing zal volledig digitaal plaatsvinden.
52
Europese Zaken

Details

Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.