Procedurevergadering

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding) 27 januari 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering cie BiZa (groslijst controversieel verklaren) 27 januari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

Te behandelen:

2
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Te behandelen:

3
Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Te behandelen:

4
Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Te behandelen:

5
Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

Te behandelen:

6
Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Te behandelen:

12
Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

Te behandelen:

17
Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te behandelen:

19
Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

Te behandelen:

20
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Te behandelen:

21
Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

Te behandelen:

22
Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

Te behandelen:

23
Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

Te behandelen:

27
Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

Te behandelen:

28
Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

Te behandelen:

29
Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

Te behandelen:

30
Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

Te behandelen:

31
Goedkeuring van enkele ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES)

Te behandelen:

32
Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Te behandelen:

33
Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)

Te behandelen:

34
Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Te behandelen:

38
Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

Te behandelen:

39
Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)

Te behandelen:

40
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren

Te behandelen:

42
Voorstel van wet van het lid Albert de Vries ter introductie van een regime om problematiek in krimpregio’s tegen te gaan (Wet bestrijding krimpproblematiek)

Te behandelen:

43
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers

Te behandelen:

44
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod)

Te behandelen:

45
Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Te behandelen:

46
Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Te behandelen:

47
Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel.

Te behandelen:

48
Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

Te behandelen:

51
Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald

Te behandelen:

55
Aanstellingwijze burgemeester

Te behandelen:

57
Bestuurlijke organisatie en democratie

Te behandelen:

59
Bouwregelgeving

Te behandelen:

60
BRP

Te behandelen:

67
IVD

Te behandelen:

74
Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt

Te behandelen:

75
Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

Te behandelen:

81
85
Geplande commissievergaderingen:

Details

do 28-01-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) (geannuleerd)
do 28-01-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Maatschappelijke meerwaarde rijksvastgoed (31490-293)
ma 08-02-2021 14.00 - 18.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid  
do 11-02-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) 
do 11-02-2021 14.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet

Besluit: de commissie besluit om het Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriele verantwoordelijkheid van 8 februari en het WGO Wijziging van de Woningwet van 11 februari a.s. om te ruilen: het Notaoverleg Advies Raad van State op 11 februari en het WGO Wijziging van de Woningwet op 8 februari te voeren.
86
Nog niet geplande/uitgestelde commissie-overleggen:

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Werkbezoek AIVD
Algemeen overleg Gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg Digitalisering
Algemeen overleg E-id
Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement
Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
Algemeen overleg ICT-projecten rijksoverheid
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”  
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen 
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Algemeen overleg Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)
Algemeen overleg NOVIBiZa
Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen 
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden 
Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers 
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers 
Algemeen overleg Rijksvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' 
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt 
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten 

Besluit: de commissie besluit om het AO IVD na de verkiezingen in te plannen
Besluit: de commissie besluit om het AO Klimaatakkoord gebouwde omgeving in de tweede helft van april in te plannen