Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

De vergadering is geweest

27 januari 2021
11:30 - 13:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.

Niet-controversieel verklaren betekent niet dat een zaak op korte termijn dient te worden behandeld. Daar is qua vergadertijd vaak niet de ruimte voor. In feite zal in een aanzienlijk aantal gevallen het betreffende dossier (met onderliggende zaken) worden aangehouden tot de nieuwe Kamer.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Goedkeuring van enkele ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van wet van het lid Albert de Vries ter introductie van een regime om problematiek in krimpregio’s tegen te gaan (Wet bestrijding krimpproblematiek)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel.

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Santi tot wijziging van de Woningwet (landelijke ombudsman voor huurders)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Rechtspositie politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Planning van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Aanstellingwijze burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Gezichtsbedekkende kleding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Bestuurlijke organisatie en democratie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  BRP

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  E-id

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Functioneren Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Grensoverschrijdende samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Huis voor Klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  ICT-projecten rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  IVD

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 68. 68

  Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  NOVI

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Rijksvastgoed

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Sociaal Domein

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 75. 75

  Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 76. 76

  Warmtefonds en energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 78. 78

  Wet normering topinkomens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 79. 79

  Woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 80. 80

  Woonoverlast

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 83. 83

  Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Geplande commissievergaderingen:

  do 28-01-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) (geannuleerd)
  do 28-01-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Maatschappelijke meerwaarde rijksvastgoed (31490-293)
  ma 08-02-2021 14.00 - 18.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid  
  do 11-02-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) 
  do 11-02-2021 14.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet

  Besluit: de commissie besluit om het Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriele verantwoordelijkheid van 8 februari en het WGO Wijziging van de Woningwet van 11 februari a.s. om te ruilen: het Notaoverleg Advies Raad van State op 11 februari en het WGO Wijziging van de Woningwet op 8 februari te voeren.
 86. 86

  Nog niet geplande/uitgestelde commissie-overleggen:

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Werkbezoek AIVD
  Algemeen overleg Gezichtsbedekkende kleding
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie
  Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRP
  Algemeen overleg Digitalisering
  Algemeen overleg E-id
  Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement
  Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  Algemeen overleg ICT-projecten rijksoverheid
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”  
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen 
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Algemeen overleg Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)
  Algemeen overleg NOVIBiZa
  Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen 
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden 
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers 
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers 
  Algemeen overleg Rijksvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' 
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt 
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten 

  Besluit: de commissie besluit om het AO IVD na de verkiezingen in te plannen
  Besluit: de commissie besluit om het AO Klimaatakkoord gebouwde omgeving in de tweede helft van april in te plannen