E-mailprocedure : [ E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Snels om een extern onderzoek te laten doen ten behoeve van de behandeling van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)

De vergadering is geweest

18 december 2020
14:00 uur
Commissie: Financiën
 
Van: Commissie Financiën
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 14:33
Aan: GC-Commissie-FIN
CC: Commissie Financiën
Onderwerp: [ UITKOMST E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Snels om een extern onderzoek te laten doen ten behoeve van de behandeling van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)
 
Aan de (plv.) leden van de commissie Financiën
 
Geachte leden,
 
Op het voorstel van het lid Snels (GroenLinks) tot het uitvoeren van een extern onderzoek ten behoeve van de verdere behandeling van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting hebben de volgende fracties gereageerd:
VVD, D66, SP, CU en PvdD.
 
De VVD heeft zich uitgesproken tegen het voorstel; de vier andere genoemde fracties hebben wel steun uitgesproken.
Geconcludeerd moet worden dat er geen Kamermeerderheid is die het voorstel steunt.
Het voorstel is niet aangenomen.
 
In de reactie die mevrouw Lodder namens de VVD op het voorstel van de heer Snels heeft gegeven, was overigens een verzoek aan de commissievoorzitter opgenomen om het Presidium te raadplegen. Over dat verzoek heeft geen van de andere fracties zich uitgelaten.
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën


---
Van: Commissie Financiën
Verzonden: donderdag 17 december 2020 15:16
Aan: GC-Commissie-FIN
CC: Commissie Financiën
Onderwerp: [ E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Snels om een extern onderzoek te laten doen ten behoeve van de behandeling van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523)
 
Aan de (plv.) leden van de commissie Financiën
 
 
Geachte leden,
 
Het lid Snels (GroenLinks) heeft een voorstel gedaan voor het uitvoeren van een extern onderzoek en om daarvoor een beroep te doen op het kennisbudget. Dat voorstel hangt samen met de door hem ingediende Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting (35523).
Het voorstel (bijgevoegd en te vinden in Parlis; 2020D50333) is reeds besproken in de procedurevergadering van 9 december. Het voorstel is toen aangehouden, teneinde de beraadslaging voort te zetten in de volgende procedurevergadering op 17 december 2020. Deze procedurevergadering is vanwege de coronamaatregelen geannuleerd.
 
Het lid Snels heeft vandaag de voorzitter van uw commissie verzocht om langs schriftelijke weg tot besluitvorming over het voorstel te komen.
 
Op grond van artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over een voorstel besluiten, indien dat eenvoudig en spoedeisend van aard is. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is.
Met het oog daarop heb ik namens de voorzitter het lid Snels verzocht de spoedeisendheid van zijn voorstel nader toe te lichten. Zijn reactie treft u hieronder aan.
De voorzitter heeft mede op grond daarvan geconcludeerd dat het voorstel geschikt is om aan de commissie voor te leggen.
 
Ten behoeve van uw oordeelsvorming merk ik met betrekking tot het voorstel van het lid Snels nog op dat commissies zelf over de aanwending van hun kennisbudget kunnen besluiten, en dat de kosten van het voorgestelde externe onderzoek, indien daarmee zou worden ingestemd, ten laste zouden komen van het budget van 2021, dat nog niet is aangesproken voor andere kennisactiviteiten.
 
Ik verzoek u mij voor morgenmiddag, vrijdag 18 december 2020 om 14.00 uur, te laten weten of u kunt instemmen dit voorstel (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel GroenLinks-fractie inzake Onderzoek tbv initiatiefwet 35523