Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) d.d. 17 december 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 17 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

28
Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Van der Graaf over zekerstellen dat aanpassing van de Kieswet niet leidt tot verslechtering van de representatie van kleine(re) partijen in de Eerste Kamer (t.v.v. Kamerstuk 35532-8)

Te behandelen:

44
45
Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (Kamerstuk 29453-521)

Te behandelen:

73
Aanbieding rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers
86
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35650-VII)

Te behandelen:

94
Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

Details

15, 16 en 17 december (week 51)
- VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)
- 35 521 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen)

12, 13 en 14 januari (week 2)
- Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
- 35 112 (Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting)
- 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)
- 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Besluit: de commissie is akkoord gegaan met het verzoek van minister BZK om uitstel van (plenaire) behandeling van het voorstel van Wet versterking decentrale rekenkamers i.v.m. een nog te ontvangen nota van wijziging, maar hecht eraan dit wetsvoorstel nog voor het verkiezingsreces te behandelen.

Te agenderen debatten
1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
11. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
13. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
28. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
43. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
75. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
78. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
80
. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
88. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
91. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)

Dertigledendebatten
2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
95
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (TK 35619)
di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (TK 35622)
di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (TK 35623)
di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (TK 35620)
di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (TK 35621)
wo 13-01-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Technische briefing door CTIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)
wo 13-01-2021 11.30 - 12.30 Technische briefing Technische briefing door AIVD en MIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)
do 14-01-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 14-01-2021 14.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Woningwet
do 14-01-2021 19.00 - 23.00 Algemeen overleg Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)
wo 20-01-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg IVD
do 28-01-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
do 11-02-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Besluit: de staf zal per email uitvraag doen of de voorzitter van de cie. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten geacht wordt aanwezig te zijn bij het AO IVD d.d. 20 januari 2021.
96
Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg E-id
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen0
Algemeen overleg Rijksvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
97
Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties
Algemeen overleg Woonoverlast

Besluit: de staf zal per email uitvraag doen of er bij de leden behoefte bestaat aan een (besloten) technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het op 26 januari 2021 te publiceren onderzoek naar de inzet van de techniek van algoritmen bij de rijksoverheid.
99
Verzoek lid Smeulders (GL) inzake de voorhang van het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

Te behandelen:

100
Verzoek lid Koerhuis (VVD) m.b.t. Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding

Details

Besluit: De brief van de regering d.d. 25-06-2020 met de Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (TK 35300-VII-128) was op grond van een eerder verzoek van de commissie toegevoegd aan de agenda van het nog ongeplande AO Bestuurlijke organisatie en democratie en zal nu worden toegevoegd aan de agenda van het nog ongeplande AO Aanstellingswijze burgemeester.