Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

De vergadering is geweest

17 december 2020
18:00 - 19:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e Herziene agenda i.v.m. gewijzigd tijdstip*)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • J. Middendorp (VVD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Inzicht in de besluitvorming rond de opzet van de Nationale Herdenking op 4 mei 2020 op de Dam in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken uitvoering motie van de leden Sneller en Kuiken over een periodieke toetsing van de B-component (Kamerstuk 35470-I-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad ‘Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging‘

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing in verband met covid-19 (Kamerstuk 35590-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek beloningsverschillen mannen en vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitwisselen toegang vingerafdrukken met Finland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek tot deelname aan een gebruikersonderzoek t.b.v. Doorontwikkeling Rijks ICT-Dashboard

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering Werkagenda's Banenafspraak Overheid 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Organisatie van het werk bij de Rijksoverheid in de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toestemming voor technische briefing Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Kamerstuk 35654)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang Digitale Inclusie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Van der Graaf over zekerstellen dat aanpassing van de Kieswet niet leidt tot verslechtering van de representatie van kleine(re) partijen in de Eerste Kamer (t.v.v. Kamerstuk 35532-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitvoering van de motie van het lid Kuzu c.s. over het realiseren van 10.000 extra stageplaatsen binnen de rijksoverheid (Kamerstuk 35570-XV-73)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitvoering van de moties Nationaal coördinator- en Staatscommissie discriminatie en racisme (Kamerstuk 30950, nrs. 203, 211 en 186)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst?

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verstoring Russische economische spionageactiviteiten door AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Oprichting kenniscentrum conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over een uiteenzetting over de procedure tot het openbaar maken van notulen van ministeriële commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Evaluatierapport Aanwijzingen inzake de Rijksinspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Jaarplanbrief AIVD 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Vijfde rapportage Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitvoering van de motie van het lid Van Gerven over een grotere kans voor publieke en collectieve lokale initiatieven (34682-60)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstuk 32757-170)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toepassing woningtarief ozb sportverenigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Volkshuisvestelijke prioriteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Waardering nader gewijzigde motie van het lid Terpstra over de huidige cumulatieregels voor luchtvaartgeluid beleidsneutraal overnemen in de Omgevingswet (Kamerstuk 33118-159)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (Kamerstuk 29453-521)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Melding corrosie rookgasafvoerkanalen bij pelletkachels

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Rapport overdrachtsbelasting en nieuwbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Tijdelijke opschorting van de markttoets

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Belastingplan 2021 rondom woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek tot informeren van de Kamer over de Nederlandse invulling van de Smart Readiness Indicator (SRI) na implementatie

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Vervolg versnelling aanpak woningtekort

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Advies van de Gezondheidsraad inzake de invloed van gespoten PUR-schuim op bewoners

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek technische briefing voorafgaand aan AO Bouwen op 9 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Appreciatie van de gewijzigde amendement van de leden Koerhuis en Terpstra (Kamerstuk 35570-VII-74)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Evaluatie van het aanvraag- en selectieproces van de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Warmtefonds, Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voortgang Strategische Verkenning "Ruimte voor biobased bouwen"

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Uitstel toezending van de Monitor Ouderenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Afschrift brief aan Vereniging Eigen Huis over ontzorging van huiseigenaren bij de uitvoering van de verplichting tot waterzijdig inregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Afschrift van het antwoord op de brief van de Huurcommissie.info over het functioneren van de Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Samenhang kabinetsinzet digitalisering en digitale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Kabinetsreactie rapport VN Speciaal Rapporteur Racisme 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  PBL-notitie Waardering van de buitenruimte. Een analyse naar aanleiding van de motie Koerhuis-Van Eijs (35300 VII, nr. 55)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 66. 66

  Appreciatie motie Van Gerven over een ladder voor SDE-subsidie (Kamerstuk 33118-163)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Eindrapport Ontwikkeling van Nederland op het gebied van eOverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Brief inzake toetsingskader risicoregelingen en toepassing artikel 2.27 Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Nieuw voorstel rondetafelgesprek Veiligheid Stadions

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Lijst EU-voorstellen commissie BiZa december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Derde en laatste rapport Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Financiële positie Vestia en de duurzame oplossingsrichting

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Aanbieding rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers

 74. 74

  Uitstel toezending kabinetsreactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen'

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Reactie op NRC artikel 'Natuurvoorzieningen horen standaard in bouwbesluiten' d.d. 27 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Uitvoering begrotingen 2020 BZK, Staten-Generaal en Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 78. 78

  Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op drietal onderzoeken naar algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 81. 81

  Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Reactie ATR-advies implementatie EPBD en amendement energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Appreciatie moties ingediend bij het VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Ondersteuningsverklaringen t.b.v. Tweede Kamerverkiezing 17 maart a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Evaluatie Wet normering topinkomens 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35650-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Reactie op advies Commissie van toezicht financiën politieke partijen over 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Evaluatie herindelingsverkiezingen 18 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Reactie inzake NEPROM aan Provinciale Staten Noord-Holland m.b.t. politieke behandeling van de Omgevingsverordening NH 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Afwegingskader ICT opdrachten en goede voorbeelden softwareontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 3e kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Start consultatie conceptwetsvoorstel Burgerforum kiesstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Uitvoering van de motie van de leden Koerhuis en Van Eijs over gemeenten de mogelijkheid geven om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan (Kamerstuk 32847-622)

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

  15, 16 en 17 december (week 51)
  - VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)
  - 35 521 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen)

  12, 13 en 14 januari (week 2)
  - Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
  - 35 112 (Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting)
  - 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)
  - 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Besluit: de commissie is akkoord gegaan met het verzoek van minister BZK om uitstel van (plenaire) behandeling van het voorstel van Wet versterking decentrale rekenkamers i.v.m. een nog te ontvangen nota van wijziging, maar hecht eraan dit wetsvoorstel nog voor het verkiezingsreces te behandelen.

  Te agenderen debatten
  1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
  11. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
  13. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  28. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
  43. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (staatssecretaris BZK)
  75. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
  78. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
  80
  . Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
  88. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
  91. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)

  Dertigledendebatten
  2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
  4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
  27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
  41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
  46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
  55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 95. 95

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (TK 35619)
  di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (TK 35622)
  di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (TK 35623)
  di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (TK 35620)
  di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (TK 35621)
  wo 13-01-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Technische briefing door CTIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)
  wo 13-01-2021 11.30 - 12.30 Technische briefing Technische briefing door AIVD en MIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)
  do 14-01-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 14-01-2021 14.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Woningwet
  do 14-01-2021 19.00 - 23.00 Algemeen overleg Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67)
  wo 20-01-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg IVD
  do 28-01-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)
  do 11-02-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Besluit: de staf zal per email uitvraag doen of de voorzitter van de cie. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten geacht wordt aanwezig te zijn bij het AO IVD d.d. 20 januari 2021.
 96. 96

  Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRP
  Algemeen overleg E-id
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen0
  Algemeen overleg Rijksvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
 97. 97

  Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Algemeen overleg Woningcorporaties
  Algemeen overleg Woonoverlast

  Besluit: de staf zal per email uitvraag doen of er bij de leden behoefte bestaat aan een (besloten) technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het op 26 januari 2021 te publiceren onderzoek naar de inzet van de techniek van algoritmen bij de rijksoverheid.
 98. 98

  Reactie minister inzake brandveiligheid gevelplaten

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Verzoek lid Smeulders (GL) inzake de voorhang van het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Verzoek lid Koerhuis (VVD) m.b.t. Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding

  Besluit: De brief van de regering d.d. 25-06-2020 met de Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (TK 35300-VII-128) was op grond van een eerder verzoek van de commissie toegevoegd aan de agenda van het nog ongeplande AO Bestuurlijke organisatie en democratie en zal nu worden toegevoegd aan de agenda van het nog ongeplande AO Aanstellingswijze burgemeester.