Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Commentaar Geothermie Nederland t.b.v. commissiedebat Klimaat en energie d.d. 10 juni 2021 en tevens uitnodiging voor werkbezoek

 4. 4

  Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 7, tweede tot en met vierde lid, van de Warmtewet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming vaste lasten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslagen 2020 Nationaal Coördinator Groningen en Nationaal Programma Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Thijssen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2021, over het bericht ‘Groen plan voor Tata Steel moet staalindustrie voor Nederland behouden (en 40 duizend banen)’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de afspraken met Tata Steel over CO2-reductie (Kamerstuk 32813-677)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op onderzoek naar voor- en nadelen van voorwaarden aan crisissteun

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stappen veiligheid en integriteit telecom

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van de leden Amhaouch en Palland over een goede bedrijfsopvolging voor familiebedrijven (Kamerstuk 35570-XIII-29) en de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (Kamerstuk 35724)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Opvolging uitkomsten Fieldlabs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag WBSO 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toepassing IMVO op EZK-bedrijfsleveninstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bedrijfslevenbeleid: onderzoek vergunningsduur ambulante handel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorlopige resultaten SDE++ 2020 en voortgang SDE++ 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van de leden Agnes Mulder en Harbers over met onder anderen netbeheerders in gesprek gaan over demonstratieprojecten met waterstof (Kamerstuk 32813-633) en toezending ACM Signaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over een brief aan de gemeente Amsterdam inzake windturbines en gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluatie van de bureau Lysias Advies over het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek TNO naar 'Energie-infrastructuren 2030'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang drietal moties over de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Publicatie Garantieregeling Evenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Mededeling actualisatie EU-industriestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiche: Verordening buitenlandse subsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitwerking EU-taxonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Benoeming derde EU-rapporteur Klimaat

  Het lid Leijten (SP) wordt tot derde EU-rapporteur Klimaat benoemd. 
   
 30. 30

  Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van rapporteurs Jaarverslag EZK 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het leden De Groot en Boucke (D66) voor een contra-expertise ter voorbereiding op het plenaire debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel van de leden De Groot en Boucke ( D66) voor een rondetafelgesprek Stroomkabel Schiermonnikoog

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel om de commissiedebatten Klimaat en energie te verlengen vanwege het grote aantal deelnemende woordvoerders

  De commissiedebatten Klimaat en energie worden met een uur verlengd tot vijf uur, waarbij elke fractie zes minuten spreektijd in eerste termijn heeft, dit in afwijking wat gebruikelijk is in commissiedebatten van vijf uur. 
 35. 35

  Afschrift brief aan bestuurlijke trekkers RES-regio's over continuering financiering RES-proces

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Oordeel over het gewijzigd amendement van de leden-Grinwis en Leijten over het ook van toepassing verklaren op marktkooplieden (Kamerstuk 35522-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op notitie Gedifferentieerde inwerkingtreding van wetten, i.v.m. het wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni (Kamerstuk 21501-33-857)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35830-XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie provincie Groningen inzake voornemen gefaseerde inwerkingtreding Wet voor versterking gebouwen in Groningen.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek MKB-Nederland tot aanbieding petitie en zwartboek m.b.t. regeldruk

 42. 42

  Voorstel van het lid Agnes Mulder (CDA) om het Sociaal en Cultureel Planbureau te verzoeken een technische briefing te verzorgen over het onderzoek "Klimaataanpak: toekomstbepalende keuzes voor onze samenleving. De energietransitie vanuit burgerperspectief"

  Te behandelen:

  Loading data