Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering van de commissie EZK d.d. 13 april 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering van de commissie EZK op 13 april 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Reactie Emmett Green m.b.t. betaalbare energietransitie en marktwerking
3
Aanbod Rathenau Instituut voor introductiebijeenkomst
4
Verzoek Brainport Eindhoven tot aanbieding manifest m.b.t. innovatiebeleid d.d. 20 april 2021
5
Lijst van controversiële onderwerpen, onderdeel E (Economische Zaken en Klimaat), zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021

Te behandelen:

9
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming vaste lasten)

Te behandelen:

10
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19)

Te behandelen:

11
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS)

Te behandelen:

14
15
Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht

Te behandelen:

18
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met het opnemen van een plicht tot het verstrekken van gegevens en bescheiden over energiebesparende maatregelen

Te behandelen:

44
Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en energie van 26 november 2020, over de verhouding internationale commissie die de SER adviseert tot andere internationale commissies en gremia

Te behandelen:

87
Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

Details

Zie in dit verband artikel 7.13, tweede lid, van het Reglement van Orde.

Te behandelen:

88
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
89
Advies parlementair advocaat over een deel van de coronasteunregelingen in relatie tot de rechtpositie van startende ondernemers
90
Introductiedossier commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Details

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
92
Stafnotitie Klimaatconferentie COP26 te Glasgow
93
Toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Wijziging Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen van 4 maart 2021 over de funderingsproblematiek in Woltersum

Te behandelen:

94
Waardering vier gewijzigde amendementen wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35603)

Te behandelen:

106
Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om een rappel inzake de verantwoording van schriftelijk vragen van de commissie over de uitvoeringsproblemen rondom het steunpakket bij RVO d.d. 24 februari 2021

Te behandelen: