Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

13 april 2021
16:30 - 18:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • W.R. van Haga (FVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie Emmett Green m.b.t. betaalbare energietransitie en marktwerking

 3. 3

  Aanbod Rathenau Instituut voor introductiebijeenkomst

 4. 4

  Verzoek Brainport Eindhoven tot aanbieding manifest m.b.t. innovatiebeleid d.d. 20 april 2021

 5. 5

  Lijst van controversiële onderwerpen, onderdeel E (Economische Zaken en Klimaat), zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming vaste lasten)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met het opnemen van een plicht tot het verstrekken van gegevens en bescheiden over energiebesparende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Antwoord op vragen commissie over informatieve waarde van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezeggingen en moties debat steunpakket d.d. 28 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Tegemoetkoming Vaste Lasten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Informatie over het ondertekenen van het Norg Akkoord om de gaswinning uit het Groningenveld versneld te beëindigen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afronding validatieonderzoek SODM seismisch monitoring systeem Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onafhankelijke Raadsman en Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Raming Gaswinning Groningen 2021/2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  NAM op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Start marktconsultatie kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over een bachelorscriptie hbo-Rechten getiteld: ‘Hectisch elektrisch’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de brief van Netbeheer Nederland met betrekking tot de Ministeriële regeling 'inzake tariefstructuren en voorwaarden gas'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Energie-innovatie-instrumentarium, terugblik 2020 en wijzigingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Continuering van het RES-proces

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Openstelling SDE++ 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en Energie van 3 december 2020 een appreciatie van het rapport over de energievoorziening te geven

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beantwoording vragen commissie over de samenwerking Denemarken m.b.t. een offshore ‘energie-hub’ (Kamerstuk 32813-655)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en Energie van 7 oktober 2020 over onderzoek naar thorium in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgangsbericht RES-proces

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding adviesrapport Commissie Brenninkmeijer

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Vestiging van datacenters in relatie tot energie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorzorgbeleid voor elektromagnetische velden bij elektriciteitsvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verkenning elektriciteit uit water

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Klimaat en energie van 26 november 2020, over de verhouding internationale commissie die de SER adviseert tot andere internationale commissies en gremia

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2019 Monitoring Commissie Corporate Governance Code

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over een gedegen lijst met ambtelijke opties voor kansrijk groeibeleid (Kamerstuk 35570-XIII-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van een schriftelijk overleg over de positie van de consument bij faillissement reisorganisatie (Kamerstuk 27879-77)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Actieprogramma Gastvrijheid en stand van zaken moties

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beleid innovatiegericht inkopen in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Uitwerking van maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Kabinetsreactie op de Evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aanvullende steunregeling voor de bruine vloot

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op de motie van het lid Graus over mogelijkheden om ondernemers bij te staan in de coronacrisis (Kamerstuk 35570-XIII-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  SBI-codes bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Uitvoering en gebruik van de noodmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verlenging Regeling subsidie Vaste Lasten Financiering COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Rapportage over knelpunten in de referentiesystematiek van de TVL

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Beoordeling bijzondere gevallen binnen de TVL

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voucherkredietfaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verslag van en schriftelijk overleg over o.a. kabinetsinzet Techniekpact 2021 (Kamerstuk 32637-438)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Diverse financieringsonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verslag van een schriftelijk overleg over de verdeling 3,5 GHz-band (Kamerstuk 24095-526)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Jaarplan Toezicht 2021 Agentschap Telecom

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (Kamerstuk 35724)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluiten veiling niet-landelijke FM-vergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op verzoek commissie inzake bevestiging van een noodverlening van de bestaande FM-licenties voor commerciële radiostations met een termijn van drie jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verkenning van verplichtingen inzake datadeling in de technologiesector

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over onderzoek naar de voor- en nadelen van de "one in, one out"-systematiek (Kamerstuk 35570-XIII-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de GO-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Intentieverklaring samenwerking NCG en aardbevingsgemeenten en samenwerkingsconvenant NCG en IMG

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verslag van de informele videoconferentie Toerismeraad van 1 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Informele Raad voor Concurrentievermogen 22 maart 2021 (Kamerstuk 21501-30-525)

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Fiche: Mededeling “Europees klimaatpact”

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Fiche: Verordening betreffende trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E)

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Fiche: Verordening inzake digitale diensten en wijziging Richtlijn 2000/31/EG (Digital Services Act)

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Fiche: Verordening inzake Digitale Markten (Digital Markets Act)

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Fiche: Mededeling actieplan synergie en civiele, defensie- en ruimtevaartindustrieën

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Fiche: Herschikking Verordening Roaming

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Fiche: Besluit Europees Partnerschap voor Metrologie

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Fiche: Verordening oprichting Gemeenschappelijke Ondernemingen onder Horizon Europe

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

  Zie in dit verband artikel 7.13, tweede lid, van het Reglement van Orde.

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Advies parlementair advocaat over een deel van de coronasteunregelingen in relatie tot de rechtpositie van startende ondernemers

 89. 89

  Introductiedossier commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
 90. 90

  Notitie van het lid Wiersma (VVD) inzake Wetenschapstoets Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Wijziging Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen van 4 maart 2021 over de funderingsproblematiek in Woltersum

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Waardering vier gewijzigde amendementen wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35603)

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de informele videoconferentie Toerismeraad 1 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 96. 96

  Verslag van een schriftelijk overleg over Mijnbouw/Groningen d.d. 17 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Geannoteerde agenda van de informele videoconferentie Toerismeraad 1 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Toezegging gedaan tijdens het debat wetsbehandeling Wijziging Versterken gebouwen Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35603)

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Waardering amendementen wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35603)

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Geannoteerde agenda Informele Raad voor Concurrentievermogen 22 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Technische briefings op terrein van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om een rappel inzake de verantwoording van schriftelijk vragen van de commissie over de uitvoeringsproblemen rondom het steunpakket bij RVO d.d. 24 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Voorstel het lid Amhaouch (CDA) om de Adviescommissie Nationaal Groeifonds te verzoeken een technische briefing te verzorgen

  Te behandelen:

  Loading data