Procedurevergadering

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 16 december 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 16 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

5
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

Te behandelen:

7
Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

Te behandelen:

21
Afschrift van het antwoord op vragen gesteld door de Eerste Kamer over het voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Te behandelen:

24
Financiering loonkostensubsidies op basis van realisaties, reactie op initiatiefnota CDA en SP over sociale ontwikkelbedrijven en laagste loonschalen in cao’s

Te behandelen:

33
Planning AO/SO's ter voorbereiding op WSB-Raden
36
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 10 december 2020)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021;
 2. Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394). In de procedurevergadering van 7 april jl. is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling in een WGO op 14 december 2020 heeft geen doorgang gevonden, nieuw WGO plannen;
 3. Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (35335) (Wet invoering minimumuurloon). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2020;
 4. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556). Wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan;
 5. Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35 613). Wetsbehandeling zal plaatsvinden in een WGO op 19 januari 2021.

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 3. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair;
 4. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 5. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 6. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 7. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 8. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 9. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)
 10. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister SZW, staatssecretaris Financiën en staatssecretaris SZW)
 11. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (minister SZW)
 12. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" (minister SZW). Door de commissie als prioritair aangemeld bij de Griffie Plenair;

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 2. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 3. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

VAO's/VSO's:
 1. VAO Arbeidsmarkt, naar aanleiding van het AO op 7 december 2020, aangevraagd door het lid Kuzu (DENK), te houden voor het kerstreces
37
Geplande algemeen overleg(gen)/notaoverleg(gen), wetgevingsoverleg(gen) en rondetafelgesprek(ken)

Details

Besluit: Ter informatie.
 •  WGO Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) - 14 december 2020, 15.00-23.00 uur: wordt uitgesteld tot na het kerstreces
 • AO Arbeidsmigratie - 16 december 2020, 13.30-17.30 uur: wordt uitgesteld tot na het kerstreces
 • AO Pensioenonderwerpen - 17 december 2020, 10.00-14.00 uur: wordt uitgesteld tot na het kerstreces
 • NO Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) - 13 januari 2021, 14.00-18.00 uur: wordt uitgesteld tot na het kerstreces
 • NO Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank (35609) - 18 januari 2021, 10.00-13.00 uur: wordt uitgesteld tot na het kerstreces
 • WGO Wet betaald ouderschapsverlof (35 613) - 19 januari 2021, 17.00-22.00 uur
 • WGO Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (35287) - 25 januari 2021, 12.30-18.30 uur
 • NO Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over “Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening” (35644) - 27 januari 2021, 14.00-18.00 uur
 • AO Uitvoering sociale zekerheid - 28 januari 2021, 10.00-13.00 uur
 • AO Inburgering en integratie - 3 februari 2021, 14.00-17.00 uur
38
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname WGO Wet betaald ouderschapsverlof (35613) op dinsdag 19 januari 2021, 17.00-22.00 uur - uw deelname en indicatieve spreektijd eerste termijn

Details

Besluit: Gezien de opgegeven spreektijden in eerste termijn wordt het wetgevingsoverleg met een uur verlengd (van 17.00 tot 23.00 uur).
 • De volgende leden hebben zich aangemeld:
 1. Tielen (VVD)                                   7 minuten
 2. Palland (CDA)                                 8 minuten
 3. Van Weyenberg (D66)                    8 minuten
 4. Smeulders (GroenLinks)               10 minuten
 5. Jasper van Dijk (SP)                      10 minuten
 6. Gijs van Dijk (PvdA)                      10  minuten
 7. Stoffer (SGP)                                 10 minuten

Indicatieve spreektijd in eerste termijn:  63 minuten
39
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname WGO Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (35287) op maandag 25 januari 2021, 12.30-18.30 uur - uw deelname en indicatieve spreektijd eerste termijn

Details

Besluit: Ter informatie
 • De volgende leden hebben zich aangemeld:
 1. Van der Linde (VVD)                      6 minuten
 2. Omtzigt (CDA)                             25 minuten
 3. Van Weyenberg (D66)                 10 minuten
 4. Smeulders (GroenLinks)                6 minuten
 5. Van Kent (SP)                                 5 minuten
 6. Gijs van Dijk (PvdA)                       5 minuten
 7. Van Brenk (50PLUS)                     15 minuten

Indicatieve spreektijd in eerste termijn: 72 minuten
41
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname aan technische briefing (digitaal) SER inzake drie SER-publicaties over leren en ontwikkelen op 21 januari 2021, 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing (digitaal) SER inzake drie SER-publicaties over leren en ontwikkelen doorgang te laten vinden op 21 januari 2021, 10.00-11.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Diertens (D66) en Gijs van Dijk (PvdA).
42
Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing WRR-rapport “Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving” op 27 januari 2021, 11.00 - 12.00 uur

Details

Besluit:  Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing (digitaal) WRR-rapport "Samenleven in verscheidenheid Beleid voor de migratiesamenleving" doorgang te laten vinden op 27 januari 2021, 11.00-12.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Paternotte (D66), Van den Berge (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP).
45
Verzoek om reactie van minister SZW op het artikel ‘Naar een doeltreffend onderscheid tussen werknemerschap en ondernemerschap. Hoe een vermoeden van werknemerschap schijnzelfstandigheid kan terugdringen’ van de heer Van Steenbergen en mevrouw Wits, uit Tijdschrift Recht & Arbeid, december 2020

Te behandelen:

46
Kennisthema Veranderende arbeidsmarkt van de Kennisagenda commissie SZW 2020
47
Mogelijkheid voor een wetenschappelijke toets wetsvoorstel Ouderschapsverlof