Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 7 juli 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 7 juli 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers


Agendapunten

3
Aanbod voor een technische briefing op 16 september 2021, 10.00-11.30 uur, door ProRail over 1) knelpunten bij de overwegenaanpak en 2) infrastructurele aanpassingen ten behoeve van de verbinding Eindhoven - Aken

Details

Besluit: De technische briefing vindt doorgang. De leden Minhas (VVD), Boulakjar (D66), Geurts (CDA) en De Hoop (PvdA) melden zich aan.
Noot: 
  • Tijdens het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 15 juni jl. is door de staatssecretaris van IenW aangeboden om ProRail een technische briefing te laten verzorgen over deze onderwerpen. 
  • De technische briefing vindt doorgang indien zich daarvoor ten minste 4 leden aanmelden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
4
Uitnodiging voor werkbezoek op 27 augustus 2021 aan Dienst Wegverkeer, CBR en Rijkswaterstaat
5
Uitnodiging Spadel voor werkbezoek op dinsdag 19 oktober 2021 (in het herfstreces) aan bottelarij SPA
18
Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol - Debat is vervallen; geagendeerde brieven

Details

Noot:
  • De in dit agendapunt opgenomen brieven stonden geagendeerd voor het plenaire debat over de milieueffectrapportage van Schiphol, aangevraagd door het lid Laçin (SP) op 24 november 2018. Dit debat is op grond van artikel 12.8 lid 1 van het Reglement van Orde komen te vervallen. De geagendeerde brieven dateren grotendeels van 2018, enkele van 2019 en 2020.
  • De brieven betreffen het anticiperende handhaven door de ILT op onder meer geluidsnormen in de omgeving van Schiphol. De informatie uit de brieven is inmiddels 'ingehaald' door het ontwerp-Luchthavenverkeersbesluit (LVB1), dat door de Kamer is ontvangen op 16 februari 2021 en op 21 april 2021 controversieel verklaard door uw commissie.  
     

Te behandelen:

63
EU-stafnotitie - Behandeladvies EU-voorstellen Fit for 55-pakket
64
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van het ministerie van IenW

Te behandelen:

65
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van het Infrastructuurfonds

Te behandelen:

66
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van het Deltafonds

Te behandelen:

68
Kennisagenda 2021

Details

- Integraal bereikbaarheidsbeleid (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
- Verduurzaming luchtvaart (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
- Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (literatuuronderzoek gereed; plan van aanpak in voorbereiding)
- Luchtkwaliteit (voorstel voor het opstellen van een wetenschappelijke factsheet en stafnotitie op deze agenda)
- Circulaire economie (startgesprek gevoerd; plan van aanpak in voorbereiding)
- Begrotingen en Jaarverslagen (notitie Jaarverslagen is op 17-06 verspreid tbv inbreng SO op 21-06)
- Grote projecten:
1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; onderzoekresultaten KiM voor zomerreces verwacht);
5. Project Mainport Rotterdam (PMR) (grootprojectstatus in afronding)
- Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
69
Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces

Details

Besluit: Het commissiedebat Verkeersveiligheid inplannen tussen het herfst- en het kerstreces van 2021. 

06-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad 21-23 september 2021*
07-09-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Toezicht en handhaving (2)
08-09-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Vliegveiligheid (5)
09-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (11)
15-09-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
16-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1)
29-09-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
29-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Milieuraad op 6 oktober 2021* (2)
05-10-2021 16:30 - 19.30 Commissiedebat CBR (7)
13-10-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
13-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden (2)

NB Op verzoek van de commissie staat achter de debatten het aantal geagendeerde stukken. Hierbij is nog geen rekening gehouden met aangekondigde en/of op deze procedurevergadering geagendeerde brieven.

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 
70
Ongeplande plenaire debatten op IenW-terrein

Details

Tweeminutendebat
- Tweeminutendebat Externe veiligheid (01-07)
Aangevraagd door het lid Hagen (D66) 

Dertigledendebat
10. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
71
Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
6. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
7. Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ingediend op 23-04-2021, 35818
Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van Wijziging ontvangen op 22-06-2021, zie deze agenda.
8. Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding), ingediend op 07-05-2021, 35829
Inbreng voor het verslag geleverd op 14-06-2021.
9. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
Zie deze agenda.