Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbod voor een technische briefing op 16 september 2021, 10.00-11.30 uur, door ProRail over 1) knelpunten bij de overwegenaanpak en 2) infrastructurele aanpassingen ten behoeve van de verbinding Eindhoven - Aken

  Besluit: De technische briefing vindt doorgang. De leden Minhas (VVD), Boulakjar (D66), Geurts (CDA) en De Hoop (PvdA) melden zich aan.
  Noot: 
  • Tijdens het commissiedebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS op 15 juni jl. is door de staatssecretaris van IenW aangeboden om ProRail een technische briefing te laten verzorgen over deze onderwerpen. 
  • De technische briefing vindt doorgang indien zich daarvoor ten minste 4 leden aanmelden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
 4. 4

  Uitnodiging voor werkbezoek op 27 augustus 2021 aan Dienst Wegverkeer, CBR en Rijkswaterstaat

 5. 5

  Uitnodiging Spadel voor werkbezoek op dinsdag 19 oktober 2021 (in het herfstreces) aan bottelarij SPA

 6. 6

  Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorhang Ontwerpregeling bevordering schone wegvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nahang Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nahang wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kennisgeving van het besluit tot het instellen van een Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van een aanhangsel bij het Internationaal Verdrag voor het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 2004

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging bijlage bij het protocol inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, 1999

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-testen reizen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording commissievragen over de verantwoordingsstukken 2020 van het ministerie van IenW, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma ''Opvolging Bedrijfsvoering Systeem IenW''

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol - Debat is vervallen; geagendeerde brieven

  Noot:
  • De in dit agendapunt opgenomen brieven stonden geagendeerd voor het plenaire debat over de milieueffectrapportage van Schiphol, aangevraagd door het lid Laçin (SP) op 24 november 2018. Dit debat is op grond van artikel 12.8 lid 1 van het Reglement van Orde komen te vervallen. De geagendeerde brieven dateren grotendeels van 2018, enkele van 2019 en 2020.
  • De brieven betreffen het anticiperende handhaven door de ILT op onder meer geluidsnormen in de omgeving van Schiphol. De informatie uit de brieven is inmiddels 'ingehaald' door het ontwerp-Luchthavenverkeersbesluit (LVB1), dat door de Kamer is ontvangen op 16 februari 2021 en op 21 april 2021 controversieel verklaard door uw commissie.  
    

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Eindrapport besmettingsrisico’s aan boord van vliegtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Publicatie rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) Safe flight routes, responses to escalating conflicts

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Resultaten onderzoek nationaal ticketgarantiefonds luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht van de kostenontwikkeling van de luchtvaart (o.a. belastingen, heffingen, emissierechten)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Pilots alternatieve vormen van vervoer en betaling

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Integrale Mobiliteitsanalyse 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Planning vervanging en renovatie Van Brienenoordbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beperkingen op de Haringvlietbrug voor het wegverkeer en de scheepvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Zeesluis IJmuiden en selectieve onttrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsreactie Rli adviesrapport ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Acties veilig containertransport in IMO

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Ongevalscijfers scheepvaart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2021 - 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Advies van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake beëindiging groot project Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Afschrift brief aan de ILT over handhaving van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor search-and-rescue (SAR) helikopters

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het verzoek van het lid Madlener over de maximumsnelheid terug naar 130 km/u

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Argumentatie experts voor niet uitvoeren pilot matrixborden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Maandrapportage CBR mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Melding van voorgenomen treindiensten in open toegang op het Hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Evaluaties winterweer en telefoniestoring en de voortgang introductie Intercity Nieuwe Generatie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsvoornemen nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beantwoording feitelijke vragen over de vierde voortgangsrapportage PHS en de ADR-rapportage

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Toezending eindrapport over de evaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verlenging beschikbaarheidsvergoeding OV

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Benoeming Chief Financial Officer bij de Raad van Bestuur van ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Uitstel Kabinetsreactie Rli advies “Digitaal Duurzaam”

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beantwoording vragen over advies van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving over het eindrapport “Om de leefomgeving”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Reactie op commissieverzoek over de brief van RIR Nederland over het blootstellingsonderzoek sanering asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek commissie over een brief van het Burgercollectief Dreumelse Waard over granuliet

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Adviesaanvraag Gezondheidsraad over asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Rapport 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte; Stille wateren, in diepe gronden'

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  De nieuwe online droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beantwoording vraag m.b.t. de Erfgoed Deal

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voortgang beleidsprogramma microplastics

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  TNO-rapport over effect van inferieure autobrandstof op verontreiniging uitlaatgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Rapport Handhaven in het duister; De aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verslag Milieuraad 10 juni in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Fiche: Mededeling duurzame blauwe economie in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van het ministerie van IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van het Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van het Deltafonds

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 20 en 21 juli te Ljubljana, Slovenië

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Kennisagenda 2021

  - Integraal bereikbaarheidsbeleid (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
  - Verduurzaming luchtvaart (startgesprek voorbereidingsgroep gevoerd)
  - Achterstallig onderhoud en uitvoeringsorganisaties infrastructuur (literatuuronderzoek gereed; plan van aanpak in voorbereiding)
  - Luchtkwaliteit (voorstel voor het opstellen van een wetenschappelijke factsheet en stafnotitie op deze agenda)
  - Circulaire economie (startgesprek gevoerd; plan van aanpak in voorbereiding)
  - Begrotingen en Jaarverslagen (notitie Jaarverslagen is op 17-06 verspreid tbv inbreng SO op 21-06)
  - Grote projecten:
  1. European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  2. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: het lid Boulakjar (D66));
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2);
  4. Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) (grootprojectstatus in afronding; onderzoekresultaten KiM voor zomerreces verwacht);
  5. Project Mainport Rotterdam (PMR) (grootprojectstatus in afronding)
  - Europese prioriteiten: infrastructuur alternatieve brandstoffen (juli 2021), CO2 emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (juli 2021), EU-productbeleid (Q4 2021), EU Spoorlijninitiatief 2021 (Q3 2021), FuelEU zeevaart (juli 2021), EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit (verschenen 09-12-20).
 68. 68

  Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces

  Besluit: Het commissiedebat Verkeersveiligheid inplannen tussen het herfst- en het kerstreces van 2021. 

  06-09-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad 21-23 september 2021*
  07-09-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Toezicht en handhaving (2)
  08-09-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Vliegveiligheid (5)
  09-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (11)
  15-09-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  16-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nucleaire veiligheid (1)
  29-09-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  29-09-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Milieuraad op 6 oktober 2021* (2)
  05-10-2021 16:30 - 19.30 Commissiedebat CBR (7)
  13-10-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  13-10-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden (2)

  NB Op verzoek van de commissie staat achter de debatten het aantal geagendeerde stukken. Hierbij is nog geen rekening gehouden met aangekondigde en/of op deze procedurevergadering geagendeerde brieven.

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie / reader / wetgevingsrapport / EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
   
 69. 69

  Ongeplande plenaire debatten op IenW-terrein

  Tweeminutendebat
  - Tweeminutendebat Externe veiligheid (01-07)
  Aangevraagd door het lid Hagen (D66) 

  Dertigledendebat
  10. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26-11-2019
 70. 70

  Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  3. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
  4. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  5. Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
  6. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 14-04-2021.
  7. Wijziging van de Wet milieubeheer ter implementatie van de EU-Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, ingediend op 23-04-2021, 35818
  Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van Wijziging ontvangen op 22-06-2021, zie deze agenda.
  8. Wetsvoorstel ter goedkeuring van de Bijzondere Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheidsvraagstukken inzake de treinen via de kanaaltunnel (Eurostar-verbinding), ingediend op 07-05-2021, 35829
  Inbreng voor het verslag geleverd op 14-06-2021.
  9. Wijziging van de Kernenergiewet, ingediend op 02-07-2021, 35881
  Zie deze agenda.
 71. 71

  Voorstel van de voorbereidingsgroep voor het uitwerken van het kennisthema Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data